Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Achizitie publica - ACHIZTIA A DOUA SEMIREMORCI AUTOCOMPACTOARE SECOND HAND (DENUMIREA SELF ? COMPACTING SEMITRAILER) CU MOTOR DIESEL


Detaliu pentru invitatia numarul 330448
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: ECO CSIK SRL
Numar invitatie: 330448/25.06.2012
Denumire contract: ACHIZTIA A DOUA SEMIREMORCI AUTOCOMPACTOARE SECOND HAND (DENUMIREA SELF ? COMPACTING SEMITRAILER) CU MOTOR DIESEL
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul socialECO CSIK SRLCod fiscal: RO 25741662, Adresa: Sansimion, str. Nagy Mezo 711/B, Sansimion, Telefon: 0366501000, Fax: 0366501000
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele: Sansimion, str. Nagy Mezo 711/B, Sansimion, Romania, cod postal: 537285, telefon: +40 366501000, fax: +40 366501000, persoana de contact: Gavril Mihalyfalvi Carol
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: SC. Eco CSik SRL., Sansimion, str. Nagy Mezo 711/B, Sansimion, Romania, cod postal: 537285
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (servicii de transport a deseurilor menajere)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract: ACHIZTIA A DOUA SEMIREMORCI AUTOCOMPACTOARE SECOND HAND (DENUMIREA SELF ? COMPACTING SEMITRAILER) CU MOTOR DIESEL
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului: ACHIZTIA A DOUA SEMIREMORCI AUTOCOMPACTOARE SECOND HAND (DENUMIREA SELF ? COMPACTING SEMITRAILER) CU MOTOR DIESEL conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.
II.1.6) CPV: 34223100-7 - Semiremorci (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 355, 480 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire
Descriere
Garantie de participare
Cuantumul garantiei de participare este de 3554, 80 RON. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul respingerii contestatiei de catre CNSC potrivit art. 278 indice 1 din OUG 34/2006, se vor retine sumele calculate conform prevederilor art.278 indice1 din OUG 34/2006.
Garantie de buna executie
10% din valoarea contractului fara TVA ce va fi returnat astfel: in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Completare formular nr. 1- Declaratie privind eligibilitatea, Completare formular nr. 2-Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Completare formular nr. 3 ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, Certificate de atestare fiscala privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat si bugetul local care sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioare celei in care se depun ofertele.Documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau semnat si stampilat de ofertant ?CONFORM CU ORIGINALUL? pe fiecare pagina, insotite de traducerea autorizatain limba romana.Completarea formular nr. 4 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691. Persoane cu functii de decizie: Mihalyfalvi Carol Gavril-presedinte consiliul de administratie, Kassay Janos-administrator, Karda Nelli-contabil sef, Pal Tamas-director adjunct, Szoke Domokos-viceprimar. Completare formular 4A - se va solicita certificat cu oferta independenta conform ORDIN 314/2010. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate. Certificatul trebuie sa fie valabil in datadepunerii ofertei, trebuie depus in original, copie legalizata sau cu stampila conform cu originalul. In situatia in care ofertantul este clasat pe primul loc si depune in copie simpla, inainte de comunicarea rezultatului aceasta trebuie depus in copie legazliata sau original. Persoanele juridice vor depune orice document pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier judiciar, alte documente). Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau semnate si stampilate de ofertant CONFORM CU ORIGINALUL pe fiecare pagina insotitde traducere in limba romana
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Informatii privind situatia economico-financiara.Bilant contabil pe ultimii 3 ani inregistrat de DFP (copie). Cifra de afaceri globala minim 160.000 EUR.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Informatii privind capacitatea tehnica.Declaratie privind lista principalelorlivrari in ultimii 3 aniOfertantii vor dovedi prin contract sau/si prin proces verbal de predare primire si/sau proces verbal de punere in functiune.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul proceduriiCerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Factori de evaluare
Denumire
Punctaj maxim
Pretul ofertei
51
Descriere: Descriere: Algoritmul de caclul: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctaj maxim de 51 puncte; b)pentru alt pret decat cel prevazut la litera a) punctajul se acorda astfel: Punctaj oferta financiara ofertant=(pret minim dintre ofertele primite/pret ofertat)*51
Durata de livrare
39
Descriere: Descriere: Algoritmul de calcul: a. Se acorda 39 puncte pentru livrarea cea mai rapida. b. Pentru alta durata de livrare decat cel prevazut la punctul a. se va calcula astfel Punctaj durata de livrare = (Durata de livrare minima dintre ofertele primite / Durata de livrare ofertat ) x 39. Durata de livrare se va exprima in zile. Durata minima sub care nu se va da punctaj este 3 zile, durata maxima peste care oferta se considera neconforma este de 30 zile.
Garantia acordata
10
Descriere: Descriere: Algoritmul de calcul: a)Se acorda 10 puncte pentru garantia maxima exprimat in luni. Pentru alt termen decat cel prevazut la punctul a) se va caclula astfel: Punctaj garantie oferita=(Garantie oferita/Garantia maxima oferita dintre ofertele primite)*10. Garantia minima este de 6 luni (sub aceasta perioada se considera oferta neconforma), garantia maxima ce se poate acorda este de 60 luni, peste acest termen nu se acorda punctaj. Punctajul final fiind insumarea punctelor a celor trei factori.
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Prin salvarea fisierelor de pe pagina www.e-licitatie.ro
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 09.07.2012 12:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 09.07.2012 13:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii: 25.06.2012 12:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer