Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Achizitie publica - CONSTRUCTIE SALA DE SPORT , LOC. GIRBAU, COM. GIRBAU,JUD. CLUJ


Detaliu pentru invitatia numarul 322765
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: COMUNA GARBAU
Numar invitatie: 322765/26.03.2012
Denumire contract: CONSTRUCTIE SALA DE SPORT , LOC. GIRBAU, COM. GIRBAU, JUD. CLUJ
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul socialCOMUNA GARBAUCod fiscal: 4485430, Adresa: str. Principala nr.5, Garbau, Telefon: 0264283734, Fax: 0264283616
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele: str. Principala nr.5, Garbau, Romania, cod postal: 407295, telefon: +40 264283734, fax: +40 264283616, persoana de contact: BROAINA GHEORGHE LUCIAN
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: str. Principala nr.5, Garbau
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (Administratie publica locala ?Consiliu Local al Comunei Girbau)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract: CONSTRUCTIE SALA DE SPORT , LOC. GIRBAU, COM. GIRBAU, JUD. CLUJ
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului: - Se doreste construirea unei Sali de educatie fizica si a unei anexe cu birouri, vestiare si grupuri sanitare, prin extinderea scolii xistente.
II.1.6) CPV: 45212000-6 - Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor de recreere, sportive, culturale, de cazare si restaurante (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 795, 382 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire
Descriere
Garantie de participare
Cuantumul garantiei de participare: 15.900 leiPerioada de valabilitate a garantiei pentru participare ? 90 zile calendaristice de la data depunerii ofertelor .Garantia de participare se va constitui in conformitate cu HG 925/2006, art 86.In cazul constituirii garantiei de participare prin scrisoare de garantare ?formularul 13.In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, care se va prezenta in original, in cuantumul si perioada prevazuta in Fisa de date a achizitiei, acesta trebuie sa contina si prevederile art 87. din HG 925/2006 .Garantia de participare se poate constitui si prin depunereaunui ordin de plata , cu conditia confirmariide catre banca pana la data deschiderii ofertelor.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.In cazul unei contestatii, in masura in care Consiliul National de Solutionare a contestatiilor respinge respectiva contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata a contractului o suma calculata conform art. ART. 278^1 din OUG 34 /2006., respectiv 4 575, 38 lei.Garantia de participare se va restitui in conformitate cu H.G. 925/2006, art.88.
Garantie de buna executie
Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVAGarantia de buna executie se poate constitui: 1) Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in cuantum de 10% din valoare contractului fara TVAsau2) Retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, in administrarea acestui(cf. HG nr.1045/2011). Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive proportionale din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Declaratie privind eligibilitatea: PrezentareFormular 1-forma de prezentare in originalIn cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 1 A - forma de prezentare in original;Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale: Se va prezenta formularul specific autoritatii emitente, din care sa reiasa ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile exigibile pana la termenul legal al scadentei de plata, respectiv ultimul termen legal inaintea datei de deschidere a ofertelor.Forma de prezentare: in original sau copie conforma cu originalulCertificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre bugetul consolidat general: Se va prezenta formularul specific autoritatii emitente, din care sa reiasa ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile exigibile pana la termenul legal al scadentei de plata, respectiv ultimul termen legal inaintea datei de deschidere a ofertelor.Forma de prezentare: in original sau copie conforma cu originalul.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din ordonanta OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare : Prezentare Formular 1 C - forma de prezentare in original. se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinatorPersoanacu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste oragnizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuireeste primarul dl. BROAINA GHEORGHE LUCIAN.Alte persoane cu rol in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire : Presedinte: Sechel Abrudan Cornelia - consilierMembrii: David Silviu - Ioan - consilier superiorTosa Olimpia - Crina - referentColdea Radu - consilier localJucan Ovidiu Vasile - consilier local Ofertantul trebuie sa prezinte Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii (lucrari de constructii)eliberat cu maxim 30 de zile inaintea datei de depunere a ofertei. Comisia de evaluare va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.Persoanele juridice/fizice straineVor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie legalizata, insotite de traducerea autorizata in limba romana si legalizata. Documentele trebuie sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului/in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii contractului.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: - cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie minimum: 700.000lei
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Ofertantul trebuie sa faca dovada ducerii la bun sfarsit a unui contract de lucrari, similar, obiectului contractului supus licitatiei, cu o valoare de minimum 350.000 lei., Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune personal calificat pentru derularea contractului. Cerinta obligatorie: responsabil tehnic cuexecutia autorizat, in domeniul constructiilor civile., Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de utilaje, instalatii, echipamente tehnice relevante pentru indeplinirea contractului de lucrari., Ofertantul trebuie sa prezente informatii privind partile din contract pe care operatorul economic are intentia sa le subcontracteze., Se va prezentao lista a principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati Se va prezenta certificatul ISO 14001 sau echivalent pentru activitatiile operatorului economic care au ca rezultat un obiect similar celui supus achizitiei, Se va prezenta certificatul ISO 9001 echivalent pentru activitatiile operatorului economic care au ca rezultat un obiect similar celui supus achizitiei
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul proceduriiCerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: SEAP
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 09.04.2012 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 09.04.2012 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 23.03.2012 15:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer