Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Achizitie publica - Documentatie:? Actualizare si compensare devize generale pentru obiectivele de investitii ?


Detaliu pentru invitatia numarul 336576
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Numar invitatie: 336576/03.10.2012
Denumire contract: Documentatie: ? Actualizare si compensare devize generale pentru obiectivele de investitii ?
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul socialSC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SACod fiscal: RO 30267310, Adresa: strada UZINEI nr. 1, Turceni, Telefon: +40 253335045, Fax: +40 253335068
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele: strada UZINEI nr. 1, Turceni, Romania, cod postal: 217520, telefon: +40 253335045, fax: +40 253335068, persoana de contact: IORDACHE BEBE
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Sucursala Electrocentrale Turceni, Directia Comerciala , strada UZINEI nr. 1, Turceni, Romania, cod postal: 217520, telefon: +40 253335045, fax: +40 253335068
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2) Tip Activitate: Electricitate
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract: Documentatie: ? Actualizare si compensare devize generale pentru obiectivele de investitii ?
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului: - lot 1-? Actualizare si compensare deviz general pentru obiectivul de investitii Amenajare rau Jiu in zona CTE Turceni pentru alimentarea cu apa si CHE?- lot 2 ? ? Actualizare si compensare deviz general pentru obiectivul de investitii ?Depozit de zgura si cenusa nr.2, celula nr. 4?.- lot 3-? -? Actualizare si compensare deviz general pentru obiectivul de investitii ?Proiect de Investitii la instalatiile mari de ardere-Reabilitare electrofiltre bloc nr.3 ?SCCE Turceni ?- lot 4- ? Reactualizare si compensare deviz general in preturi valabile la 31.12.2011 pentru ?CTE Turceni etapa 2-a?.- lot 5- -?Actualizare si compensare deviz general pentru obiectivul de investitii ?Suprainaltare depozit de zgura si cenusa intre cotele 195 mdMN-215mdMN.?- lot 6. -? Actualizare si compensare deviz general pentru obiectivul de investitii ?Proiect de Investitii la instalatiile mari de ardere.Reducerea emisiilor de NOx si pulberi praf la grupurile energetic 4 si 5?.
II.1.6) CPV: 71324000-5 - Servicii de estimare (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 120, 000 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire
Descriere
Garantie de participare
Cuantumul garantiei de participare este de-pentru lot 1 suma de 200 lei-pentru lot 2 suma de 300 lei-pentru lot 3 suma de 250 lei-pentru lot 4 suma de 100lei-pentru lot 5 suma de 100 lei-pentru lot 6 suma de 250leiPerioada de valabilitate a garantiei de participare, care va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, este de 90 de zile de la data limita stabilita pentrudepunerea ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare care va fiacceptata este prin virament bancarin contul autoritatiicontractante (Societatea Comerciala Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni, Directia Comerciala, cu sediul in localitatea Turceni, str. Uzinei nr.1, judetul Gorj, cod postal 217520, avand C.U.I 30310453, inregistrata laOficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj, sub numarul J18/338/2012, cont virament RO 86 RZBR0000060014677273, deschis la Raiffeisen Bank ? Sucursala Tg ? Jiu), cu conditia confirmariiacestuia de catre bancaemitenta pana la deschidereaofertelor sau printr-un instrument de garantare emisin conditiile legii de o societate bancara ori de o societate deasigurari, care se prezinta in original, conform formular nr.13.O.P. confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.IMM constituie garantia de participare in cuantum de 50% din valoare.In cazul depunerii unei contestatii si daca CNSC respinge contestatia depusa, autoritatea contractanta va retinegarantia de participare, in conformitate cu art. 278^1 din OUG. 34/2006.
Garantie de buna executie
Cuantumul garantiei de buna executie este in procent de 5 % din valoarea contractului, fara T.V.A.Modul de constituirea garantiei de buna executie este prin: - orice instrument de garantare, emis in conditiile legii, de o societatebancara sau de o societate de asigurari;
- retineri succesive din valoarea facturilor partiale, cu conditia ca suma initiala care se depune de catre contractant intr-un cont deschis la Trezoreria Statului, sa nu fie mai mica de 0, 5% din valoarea contractului;Ofertantul va opta pentru una din modalitatile de constituire a garantiei de buna executie, din modelul de contract, parte a documentatiei de atribuire.Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Cerinta nr. 1Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din OUG nr.34/2006(cu modificarile ?i completarile ulterioare)Completarea formularului nr.12 A, anexatCerinta nr. 2Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 Completarea formularului nr.12 B, anexatNOTA: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Cerinta nr. 3Documente constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si a celor locale Prezentarea certificatelor de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat catre bugetul general si cel local, (formulare tip eliberate de autoritatile competente), care sa prezinte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Cerinta nr. 4Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitieCompletarea formularului nr.12 C, anexatCerinta nr. 5Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta - conf. Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010Completarea formularului tip, anexatCerinta nr.6Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006Completarea formularului tip, anexat.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante , in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie, sunt: Director? ing. Gheorghe VADUVA;Director Directie Strategii Dezvoltare-Ing.Cristea Dumitru;SefServiciu Investitii-Vladulescu Dumitru; Director Adj. Comercial ? ing. Cornel Filimon PROCOPIU;Sef Serv. Plan Devize ? ing. Paul PREDA;Sef Birou Achizitii Servicii ?Jr.Gheorghe GHEORGHE Cerinta nr. 1Persoane fizice/juridice romanePrezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului/autorizatie de functionare/ alte documente echivalente, valabil la data procedurii de achizitie, din care sa reiese ca are in domeniul de activitate, executia de lucrari, din categoria celor ce fac obiectul procedurii de achizitie (cod CAEN).Atentie: La solicitarea autoritatii contractante, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc, va prezenta certificatul constatator emis de ONRC, in original sau copie legalizata (daca initial nu a fost prezentat in aceasta forma).Cerinta nr. 2Persoane fizice/juridice strainePentru persoane juridice straine pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.Documentele vor fi prezentate in original sau copie semnata ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana si legalizata.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Cerinta nr. 1Informatii privind situatia economico-financiaraPrezentarea bilantului contabil la data de 31.12.2011, vizat de organele competente., Cerinta nr. 2Informatii generale, inclusiv cifra medie de afaceriInformatii generale privind operatorul economic, potrivitformularuluiB2.Prezentarea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani. Completarea formularului tip anexat.Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte sau cursul de pe site-ul http: //ec.europa.eu.budget.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta nr. 1Informatii privind experienta similaraPrezentarea listei principalelor serviciisimilare execute in ultimii 5 ani.Se va completa formularul 12 F, continand valori, perioada si locul executiei serviciilor, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, beneficiari, etc. Se vor prezenta in copie documente edificatoare privind executia unui contract de servicii similare si o recomandare de la beneficiarul contractului prezentat pentru demonstrarea experientei similare sau certificat constatator., Cerinta nr. 2Informatii privind dotarea tehnica cu utilaje, instalatii, echipamente tehnicePrezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile cu utilaje specifice executiei serviciului, instalatii, echipamente tehnice, etc., de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Se va completa formularul 12 H, anexat., Cerinta nr. 3Informatii privind personalulPrezentarea declaratiei pe propria raspundere privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere ale operatorului economic, in ultimii 3 ani. Se va prezenta formularul 12 I, anexat, completat.Pentru responsabilul tehnic cu executia se va prezenta in copie atestatul tehnico - profesional, legitimatie si dovada relatiei contractuale cu ofertantul., Cerinta nr. 4Informatii privind subcontractantiiInformatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Daca anumite parti din lucrare urmeaza sa fie subcontractate, atunci toti subcontractantii vor fi declarati, indiferent de procent.Se va completa formularul 12G, anexat. Cerinta nr. 1Standarde de asigurare a calitatii: certificat SR EN ISO 9001/2008, acordat de catre un organism de certificare acreditatapentru certificare sistemului de asigurare a calitatii, pentru lucrari similare celor ofertate, alte documente echivalente., Cerinta nr. 2Standarde de asigurare a protectiei mediului: certificat SR EN ISO 14001/2005, acordat de catre un organism de certificare acreditat pentru certificare sistemului de asigurare a protectiei mediului, pentru lucrari/servicii similare celei/celor ofertate, alte documente echivalente.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul proceduriiCerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: gratuit prin descarcare fisiere atasate
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 17.10.2012 09:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 17.10.2012 10:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii: 02.10.2012 11:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer