Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Achizitie publica - Inchiriere: 1 buc. buldoexcavator,1 buc. autobasculanta cu sarcina utila intre 14-16 t ,1 buc. autobasculanta echipata cu greifer cu sarcina utila intre 14-16t


Detaliu pentru invitatia numarul 322459
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: Serviciul Public Administrarea Domeniului Public si Privat Petrosani
Numar invitatie: 322459/23.03.2012
Denumire contract: Inchiriere: 1 buc. buldoexcavator, 1 buc. autobasculanta cu sarcina utila intre 14-16 t , 1 buc. autobasculanta echipata cu greifer cu sarcina utila intre 14-16t
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul socialServiciul Public Administrarea Domeniului Public si Privat PetrosaniCod fiscal: RO 16982459, Adresa: str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, Petrosani, Telefon: 0254541220, Fax: 0254545903
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele: str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, Petrosani, Romania, cod postal: 332019, registratura, telefon: +040 0254541220, fax: +040 0254545903, persoana de contact: Dragomir Lucian-director executiv
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Petrosani, strada 1 Decembrie 1918, nr.93, sala de sedinte
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (Serviciul Public Administrarea Domeniului Public si Privat)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract: Inchiriere: 1 buc. buldoexcavator, 1 buc. autobasculanta cu sarcina utila intre 14-16 t , 1 buc. autobasculanta echipata cu greifer cu sarcina utila intre 14-16t
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului: Inchiriere 1 bucata buldoexcavator echipat cu pneuri, cupa de incarcare multifunctionala avand capacitate de incarcare intre 1-2 mc, inaltimea de ridicare la boltul cupei minim 3, 5 m, echipat cu instalatie picon, tractiune 4X4, 1 bucata autobasculanta cu sarcina utila intre 14-16 tone cu 3 axe, tractiune spate, 1 bucata autobasculanta echipata cu greifer cu sarcina utila intre 14-16 tone, inchiriate cu operator si combustibil
II.1.6) CPV: 60100000-9 - Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 441, 196.8 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire
Descriere
Garantie de participare
8800 lei (50% pentru IMM conform Legii 346/2004)Forma de constituire a garantiei de participare :1.virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (scrisoare de garantie bancara ? ANEXA 1), care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.2.In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii , conform Legiinr. 346/2004garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire cu conditia prezentarii dovezii de incadrare in aceasta categorie.3.garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la caseria autoritatii contractante: a)a unui ordin de plata sau a unei file CEC , cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelorb)a unei sume in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare.In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.4.In cazul unei asocierii, aceasta trebuie sa fie formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMMpentru a beneficia de aceeasi reducere referitoare la garantia de participare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul in care unui ofertant i s-a respins contestatia ca nefondata conf. art. 278 indice 1 aliniat 1 pct. b din OUG 34/2006, i se va retine contestatarului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 4221, 20 lei.
Garantie de buna executie
Cuantumul gar. de buna executie a contractului de servicii va reprezenta 5 % din pretul contr. fara T.V.A.b) Modul de constituire a gar. de buna ex. a contr. de servicii.-Printr-un instrument de gar. emis in cond. legii de o soc. bancara sau de o soc. de asig., care devine anexa la contract, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.In acest caz, contr. are obligatia de a desch. la Trez. Statului un cont de disponibil distinct la dispozitia aut. contr.Suma initiala care se depune de catre contr. in contul de disp. astfel deschis va fi de 0, 5 % din pretul contr.Pe parcursul indeplinirii contr. aut. contr. urmeaza sa alim. acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contr., pana la concurenta sumei stabilite drept gar. de buna ex.Restit. gar. de buna ex. se va face astfel -100 % din val. gar. de buna ex. in termen de 14 zile de la data incheierii PV de terminare a serv., daca nu a fost ridicate, pana la acesta data, pretentii asupra ei;
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Cerinta nr. 1 Cerinta minima obligatorie: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareSolicitatDANesolicitatDaca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupuluiModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiCompletare FORMULAR 2 din Sectiunea Formulare. Documentul se prezinta in originalCerinta nr. 2 Cerinta minima obligatorie: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareSolicitatDANesolicitatDaca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupuluiModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiCompletare FORMULAR 3 din Sectiunea Formulare. Documentul se prezinta in originalCerinta nr. 3 Cerinta minima obligatorie: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^ din ordonanta nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareSolicitatDANesolicitatDaca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante care fac obiectul art. 69^1 sunt: Dragomir Lucian Octavian - director executiv, Toderita Gabriela - consilier juridic, Ursan Mioara - contabil, Dumitrescu Aron-presedinte comisie evaluare, Deliu Anca-membru comisie evaluare, Hodina Maria-membru comisie evaluare, Hirian Alina-membru comisie evaluare, Manea Marinela-membru comisie evaluare, Stegar Florin-rezerva comisie evaluare, Buliga Sorin- rezerva comisie evaluare.Restrictiile se extind si asupra sotului/sotiei, rudelor sau afinilor pana la gradul al patrulea inclusiv, ori care se afla in relatii comerciale cu persoanele mentionate mai sus.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiCompletare FORMULAR 4 din Sectiunea Formulare.Documentul se prezinta in original.Cerinta nr.4 Cerinta minima obligatorie: Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaSolicitatDANesolicitatDaca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupuluiModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiCompletare FORMULAR 5 din Sectiunea Formulare. Documentul se prezinta in original.Cerinta nr.5 Cerinta minima obligatorie: SolicitatDANesolicitat- Certificat fiscal privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii catre Bugetul general consolidat , scadente in luna anterioara depunerii ofertelor, in original sau copie certificata prin semnatura autorizata si stampila de reprezentantul ofertantului;
- Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local scadente in luna anterioara depunerii ofertelor, in original sau copie certificata prin semnatura autorizata si stampila de reprezentantul ofertantului;Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupuluiModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiCertificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata. Cerinta nr. 1Cerinta minima obligatorie: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului(original, copie legalizata, copie conform cu originalul), din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorilor economici, prezentat in original, emis cu cel putin 15 zile inainte de data de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.SolicitatDANesolicitatModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiCertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului(original, copie legalizata, copie conform cu originalul)Persoane juridice romanePersoane juridice / fizice straineCerinta minima obligatorie : Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de origine a ofertantului, traduse legalizat in limba romana.SolicitatDANesolicitat
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta nr.1 Cerinta minima obligatorie: ?Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani? insotita de certificari ale modului de indeplinire a obligatiilor contractuale.Solicitat DANesolicitat, Cerinta nr.2Cerinta minima obligatorie: Lista de experienta similara?evidentiata prin prezentarea a cel putin un contract similar de servicii semnat pe fiecare pagina pentru conformitate cu originalul, insotit de maxim doua recomandari din partea beneficiarului din care sa rezulte ca ofertantul si-a indeplinit in mod corespunzator obligatiile asumate (ofertantul va putea prezenta si copii dupa paginile relevante: denumirea contractului, denumirea partilor, valoarea si durata contractului din contractele similare).Solicitat DANesolicitat, Cerinta nr. 3 Cerinta minima obligatorieIn cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obilgatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit.a), c), c¹) si d).Solicitat DANesolicitat, Cerinta nr.4 Cerinta minima obligatorie: Declaratie privind echip. teh., utilajele si instalatiile de care dispune op. ec. pentru indeplinirea contractului.Completare formular FORMULAR 8 care sa cuprinda cel putin urmatoarele echipamente tehnice, utilaje si instalatii specifice executarii serviciilor care fac obiectul contractului (in proprietatate sau in chirie): - 1 bucata buldoexcavator echipat cu pneuri, cupa de inc. multifunctionala avand capacitatea de inc. intre 1-2 mc, inaltimea de ridicare la boltul cupei minim 3, 5 m, echipat cu instalatie picon, tractiune 4X4- 1 bucata autobasculanta cu sarcina utila intre 14-16 tone cu 3 axe, tractiune spate- 1 bucata autobasculanta echipata cu greifer cu sarcina utila intre 14-16 tone cu trei axe, tractiune integralaSolicitat DANesolicitat, Cerinta nr.5 Cerinta minima obligatorie: Declaratie privind persoanele responsabile cu prestare serviciilor.Asigurarea de catre ofertant a pers. de spec. pentru indeplinirea contr. de servicii: -1 persoana de conducere responsabila de indeplin. contr. de servicii;
- 1 deservent utilaj pentru buldoexcavator care va detine permis de cond. conformlegislatiei in vigoare pentru astfel de utilaj.- 2 conducatori auto pentru autobasculante care vor detine permise de conducere, atestate profesionale conform legislatiei in vigoare. Acestea se vor prezenta in copie certificata prin stampila si semnatura de reprezentantul ofertantului.De asemenea op. ec. vor prezenta contr. de munca, contracte de colaborare, incheiate conform legislatiei in vigoare, decl. de disponibilitate, pentru deservent, pentru cond. auto si pentru personalul de conducere responsabil de indeplinirea contractului de achizitie publica.Solicitat DANesolicitat, Cerinta nr.6 Cerinta minima obligatorie: Operatorul economic va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca detine si va prezenta la solicitarea autoritatii contractante urmatoarele documentele: Pentru buldoexcavator: -certificat de inregistrare-inspectia tehnica valabila (ITP)-asigurarea obligatorie (RCA)-licenta transport pe firma ofertantaPentru autobasculante: -certificat de inmatriculare-inspectia tehnica valabila ITP-asigurarea obligatorie (RCA)-atestat pentru conducatorii auto-licenta de transport a autobasculantelor-licenta de transport pe firma ofertanta-autobasculantele trebuie sa fie dotate cu prelate pentru acoperirea gunoiului.Aceste documente se vor solicita numai operatorului economic declarat castigator.Solicitat DANesolicitat
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul proceduriiCerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: din SEAP
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 06.04.2012 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 06.04.2012 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 21.03.2012 08:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer