Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Achizitie publica - Masina automata de spalat si dezinfectat endoscoape


Detaliu pentru invitatia numarul 332840
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
Numar invitatie: 332840/31.07.2012
Denumire contract: Masina automata de spalat si dezinfectat endoscoape
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul socialSPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEACod fiscal: 4208498, Adresa: REPUBLICII 33, Oradea, Telefon: +40 259434406, Fax: +40 259417169
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele: SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Sanatate
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract: Masina automata de spalat si dezinfectat endoscoape
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului: Masina automata de spalat si dezinfectat endoscoape
II.1.6) CPV: 39330000-4 - Echipament de dezinfectare (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 138, 709.68 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire
Descriere
Garantie de participare
DaCuantumul garantiei de participare-2774 lei.Garantia de participare este valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Garantie de buna executie
DaGarantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea fara tva a contractului si se va putea constitui prin una din urmatoarelemodalitati, devenind anexa la contractul incheiat :1. scrisoare de garantie bancara2. instrument de garantare emis in conditiile legii de o de o societate de asigurari-asigurare de garantii3. retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Certificat de participare la licitatie cu oferta independentadeclaratia de eligibilitatedeclaratia privind neancadrarea la prev. art.181 din OUG 34/2006Declaratia privind neincadrarea in art. 69^1OUG34/2006declaratie privind calitatea de participant la procedurase solicita prezentarea certificatelor de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor la Bugetul general consolidat si la bugetul local: Certificatele de atestare fiscala/certificatele privind plata impozitelor si taxelor la bugetul local, trebuie sa prezinte situatia obligatiilor exigibilein luna anterioara celei in care se depun ofertele, in sensul ca acestea trebuie sa ateste ca ofertantul nu aredatorii exigibile la data de 25 a lunii anterioare termenului limita de depunere a ofertei Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata (certificatul trebuie sa fie valabil la data deschiderii ofertelor), din care sa rezulte : -obiectul de activitate al ofertantuluiautorizeaza desfasurarea de activitati in domeniul ce face obiectul achizitiei. Dovada autorizarii va trebui sa reiasa din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. ?Sedii si/sau activitati autorizate?, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat pentru domeniul ce face obiectul achizitiei.- ca la datele la zi ale firmei, nu figureaza mentiuni referitoare la faptul ca ofertantul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de un judecator sindicIn etapa evaluarii ofertelor se va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate in original sau copie legalizata a Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale-detinere aviz de functionare emis de MSF valabil la data depunerii ofertelor avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii si Familiei valabil la data depunerii ofertelor
Capacitatea economica si financiara
Descriere: declararea cifrei de afaceri globala pe ultimi 3 aniNivelul minim impus pentru Cifra medie de afaceri globala pentru anii 2011, 2010, 2009 este ca aceasta sa fie mai mare sau cel putin egala cu 277419 lei.bilant 2009, 2012, 2011 - copie semnata si stampilata pt.conformitate cu originalul de cate reprezentantul legal, Declaratie pe propria raspundere a ofertantului ca in cazul in care va fi declarat castigator , va prezenta la incheierea contractului asigurarea de raspundere civila conform Legii 95/2006.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: lista principalelor livrari similare din ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca inultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, a fost furnizat cel putin un aparat similarcopii conform cu originalul ale paginilor din contract care contin informatiile referitoare la partile, obiectul si pretul contractului, respectiv pagina continand semnaturile), proces verbal dereceptie si punere in functiune si recomandare, certificate de calificare, diplome de training ale personalului(pentru service in garantie) cel putin o persoana, detinere marcaj CE- Certificat de conformitate CE emis de un organism abilitat de lege implementarea sistemului de management de calitate in conformitate cu ISO 9001:2008, sau echivalent, valabil la data depunerii ofertelor.Certificarea ISO trebuie sa fie data pentru ce face obiectul achizitiei (pentru domeniul din care face parte aparatul). Nu se accepta ofertantii in curs de certificare-Certificatul in cauza va fi prezentat de catre ofertant
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul proceduriiCerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: online
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 08.08.2012 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 08.11.2012
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Cofinantare
Data expedierii prezentei invitatii: 31.07.2012 10:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer