Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Achizitie publica - Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul: Proiect integrat, comuna Rachitova, judetul Hunedoara, Masura 322, comuna Rachitova, jud. Hunedoara


Detaliu pentru invitatia numarul 342420
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: COMUNA RACHITOVA (CONSILIUL LOCAL)
Numar invitatie: 342420/05.02.2013
Denumire contract: Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul: Proiect integrat, comuna Rachitova, judetul Hunedoara, Masura 322, comuna Rachitova, jud. Hunedoara
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul socialCOMUNA RACHITOVA (CONSILIUL LOCAL)Cod fiscal: 4521370, Adresa: RACHITOVA, NR. 25, JUD HUNEDOARA, Rachitova, Telefon: 0254775410, Fax: 0254775409
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele: RACHITOVA, NR. 25, JUD HUNEDOARA, Rachitova, Romania, cod postal: 337370, telefon: +40 254775410, fax: +40 254775409, persoana de contact: ALIN MOCONI
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: RACHITOVA, NR. 25, JUD HUNEDOARA, Rachitova, Romania, cod postal: 337370
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract: Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul: Proiect integrat, comuna Rachitova, judetul Hunedoara, Masura 322, comuna Rachitova, jud. Hunedoara
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului: Contract de executie lucrari: Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul: Proiect integrat, comuna Rachitova, judetul Hunedoara, Masura 322, comuna Rachitova , jud. Hunedoara Lot 1: Renovare, modernizare si dotare asezaminte culturale, camine culturale in localitatile Rachitova si Ciula Mica; Infiintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolar de tip "After School" in comuna Rachitova, judetul Hunedoara. Valoarea estimata fara TVA este de 875.509 lei fara TVA din care valoarea estimata pentru executia lucrarilor este de 758.192 lei fara TVA , iar valoarea estimata a serviciilor de proiectare este de 32.170 lei fara TVA, diverse si neprevazute 85.147 lei. Lot 2: "Alimentare cu apa in satele Ciula Mare, Ciula Mica, Boita Valioara; Canalizare si statie de epurare in Satele Ciula Mare, Ciula Mica, Boita, Valioara, comuna Rachitova, judetul Hunedoara. Valoarea estimata fara TVA este de 9.627.067 lei fara TVA din care valoarea estimata pentru executia lucrarilor este de 8.547.223 lei fara TVA , iar valoarea estimata a serviciilor de proiectare este de 340.806 lei fara TVA, diverse si neprevazute 739.038 lei
II.1.6) CPV: 45214000-0 - Lucrari de constructii de institutii de invatamant si centre de cercetare (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 9, 678, 391 - 10, 502, 576 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire
Descriere
Garantie de participare
Cuantum: pt. LOT 1:15.000 lei, pt. LOT 2:175.000 lei (IMM reducere la 50%). Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile (de la data limita de depunere a ofertelor). Forma de constituire a garantiei de participare: a)prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original; b)ordin de plata in contul RO71 TREZ 3715 004X XX00 0031 deschis la Trezoreria Hateg insotit de extras de cont care sa confirme plata; c)in numerar, la casieria autoritatii contractante. Retineri din suma constituita drept garantie de participare: in conformitate cu prevederile art. 278 alin 1 din O.U.G. nr. 34/2006 Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 10 zile.
Garantie de buna executie
Cuant.gar.de buna exec.este10% din val.contr.fara TVA. Gar.de buna exec. se const.printr-un instrum.de gar.emis in cond. legii de o soc.bancara sau de o soc.de asig. sau prin ret. succ. din sumele dat.pt.fact.part., in cond. prev. la art. 90 alin.1 si 3 din H.G. nr. 925/2006 si cf prev HG nr. 1045/2011(contul se deschide doar la Trez.stat), suma initiala pe care o va dep.Contrac in contul desc.la disp. Aut contr.va fi de 0, 5% din pret contr.Of. decl. castigator are oblig.de a const. gar de buna exec.a contr. in cond. de mai sus cel mai tarziu in ter. de 10 zile de la data semnarii contr. sub sanct. rezilierii acestuia.Aut.contr. va elib./rest.gar.de buna exec. Cf prev.art. 91- 92 din HG nr.925/2006.In cazul IMM-urilor, prev. Legii 346/2004 art 16, alin 2, numai in cond in care fac dovada ca se incad. in ac.categ, conf prev din art 3, alin 1-2, din legea ment., prezentand doc prev.la art 7.In cazul in care of. este o asoc.incadr.in categ IMM se va analiza cu priv. la asoc. in mod indiv
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 1.Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din OUG 34/2006 - Completare formular nr. 12A (documentul va fi prezentat si de tertul sustinator) Se va prezenta Cazier judiciar al operatorului economic si cazier fiscal eliberat de ANAF. 2.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Completare formular nr. 31 ; 3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 actualizata - Completare formular nr. 12B (documentul va fi prezentat si de tertul sustinator cu referire doar la punctele a, c^1 si d); 4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006 - Completare formular nr. 5 (declaratia va fi prezentata si de subcontractanti si tertii sustinatori, daca este cazul). Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Primar ? Baiconi Eugen Dorel, Viceprimar ? Simedroni Liviu, Secretar ? Neiconi Eugen Petrica, Contabil ? Moconi Olivia, Consilieri Locali: Craciunescu Liviu, Avramoni Florin Alin, Olarescu Danut, Magdescu Tatiana Danelia, Dancescu Marius Daniel, Talpes Timi, Tasala Valer, Sandu Septimiu, Membri comisie evaluare: Moconi Alin ? Petrisor, Ionut Sorin, Baic Lia Mali. ;5.Se vor prezenta certificate conform art. 181 din OUG 34/2006 - certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale; - certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale si certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele la bugetul de stat si bugetele locale.Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.Documentele vor fi prezentate in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana.6.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - completare formularul nr. 12C. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor se va face la nivelul societatii/companiei.Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita pentru conformitate ofertantului clasat pe primul loc prezentarea certificatelor constatatoare privind plata impozitelor si taxelor catre stat in original/copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire Cerinta nr. 1 Persoane juridice/fizice - Documente emise de organele abilitate care confirma inregistrarea si domeniul de activitate. Cerinta minima obligatorie: Autorizatie de functionare / altele echivalente (copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? sau copie legalizata) .Certificat constatator emis de ORC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la procedura falimentului sau similar. Certificatul constatator conform ORC valabil la data depunerii ofertei. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. Obiectul de activitate trebuie sa aiba corespondent cu obiectul contractului, pentru partea din contract pe care o realizeaza fiecare asociat. Persoanele juridice straine vor prezenta echivalentul certificatului constatator, emis conform legislatiei din tara de origine, care sa cuprinda aceleasi informatii referitoare la obiectul de activitate descris mai sus si la faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la procedura insolventei/falimentului sau similar. Inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legale. Toate documentele vor fi transmise in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Nota: Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertei. Cerinta nr.2 Documente edificatoare considerate necesare pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului Cerinta obligatorie: Autoritatea Contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente tarii respective. - Autorizatie ANRE pentru executarea lucrarilor in domeniul energiei electrice (conform Ordin Presedinte ANRE nr.24/2007) in vederea realizarii bransamentelor electrice solicitate prin caietul de sarcini. - Atestat pentru societatea care va intocmi documentatiile pentru obtinerea avizului si autorizatiei de gospodarire a apelor conform Ordin 1671/2007 emis de Ministerul Mediului si Padurilor. - Atestat pentru societatea care va executa lucrarile la reteaua de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor, conform Legii 307/2006 art. 51 al. 1, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform Ordinului MAI 87/2010 si Ordinului MAI nr. MAI nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 36, din 14 ianuarie 2011 Documentele precizate mai sus se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi valabile la data deschiderii ofertelor. In cazul unei asocieri, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati, daca este cazul-detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care se solicita autorizarea respectiva. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita pentru conformitate ofertantului clasat pe primul loc prezentareacertificatelor si atestatelor in original/copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Cont cer 2 Ofertantul tb sa demonstreze ca, la momentul semnarii contract., VA AVEA ACCES la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ORI ALTE MIJLOACE FINANCIARE suficiente pt a realiza cash-flow de exec. a lucr. pt. per. precizata. Se va prez. dovada prin care se confirma ca acesta are acces la (dispune de) o linie de credit (sau alte forme de finant.) neconsumata de cel putin 179.625 lei pentru Lot 1 si 2.020.000 lei pentru Lot 2 care va fi destinata exclusiv indeplinirii viitorului contract pentru o perioada de minim 5 luni de la data semnarii contract. de achizitie cu autorit.contract, independent de alte angajamente contractuale ale operat. ec. Se vor prezenta: -documente eliberate de banca operatorului economic si, dupa caz, declaratii sustinute analiza de diagnostic financiar al firmei, Cerinta nr. 3 Dovezi privind asigurarea riscului profesional pentru serviciile de proiectare pentru Lot 1 si Lot 2 conform Ordin Presedintelui ANRMAP nr. 509 / 2011 precum si art. 185 din OUG 34/2006 cu modif si completarile ulterioare. Se va prezenta asigurare profesionala existenta la nivelul operatorului economic pentru serviciile de proiectare prin prezentarea politei de asigurare profesionala valabila la data limita de depunere a ofertei, in copie. Se accepta initial o declaratie ca, in situatia in care va fi declarat castigator, va prezenta la incheierea contractului o asigurare de risc profesional.In cazul unei asocieri fiecare asociat tb.sa prezinte acest document., Cerinta nr. 1 Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de 1.580.000 lei pentri Lot 1 si 17.776.000 lei pentru Lot 2.Se vor prezenta: -Formularul nr. 3 - Informatii generale aferente ultimilor trei ani. -Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara., Cont cer 1 capacitatea sa economico-financiara. In cazul IMM-urilor, prevederile Legii 346/2004 art 16, alin 2, numai in cond in care fac dovada ca se incadreaza in aceasta categ, conf prev din art 3, alin 1-2, din legea mentionata, prezentand doc prevazute la art 7. In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categ IMM se va analiza cu privire la asociere in mod individual., Cerinta nr. 2 Dovada prin mijloace agreate de banca operatorului economic prin care se confirma ca acesta are acces la (dispune de) o linie de credit (sau alte forme de finantare) neconsumata de cel putin 179.625 lei pentru Lot 1 si 2.020.000 lei pentru Lot 2 pentru a realiza cash-flow-ul necesar si suficient desfasurarii activitatilor, care va fi destinata exclusiv indeplinirii viitorului contract pentru o perioada de minim 5 luni de la data semnarii acestuia cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economicPentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Lot 1: Proiectare: Manager de proiect ? absolvent studii superioare , cu certificat de manager de proiect recunoscut de MMFES si MECT sau echivalent; Responsabil sistem de management al calitatii, absolvent studii superioare ; inginer specializarea constructii civile, industriale inginer specializarea instalatii in constructii; inginer autorizat pentru proiectare sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor si pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu; arhitect cu drept de semnatura; inginer specializarea instalatii electrice cu atestat ANRE; devizier absolvent studii superioare specializarea constructii inginer specializarea geodezie si cadastru, autorizat ANCPI; inginer geolog; coordonator sanatate si securitate in munca cu certificat recunoscut de Ministerul Muncii;, Lot 2: Proiectare: Manager de proiect ? absolvent studii superioare , cu certificat de manager de proiect recunoscut de MMFES si MECT sau echivalent; Responsabil sistem de management al calitatii, absolvent studii superioare ; doi ingineri specializarea constructii hidrotehnice (apa si canal); inginer specializarea constructii civile, industriale inginer specializarea instalatii in constructii inginer autorizat pentru proiectare sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor si pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu; inginer specializarea drumuri si poduri; inginer specializarea instalatii electrice cu atestat ANRE; devizier absolvent studii superioare specializarea constructii inginer specializarea geodezie si cadastru, autorizat ANCPI; inginer geolog; coordonator sanatate si securitate in munca cu certificat recunoscut de Ministerul Muncii;, Cerinte 4.a pentru specialisti proiectare: 1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala: -Studii superioare tehnice in domeniul ingineresc finalizate prin diploma de licenta sau echivalent si o experienta profesionala de minim 5 ani, mai putin pentru cei carora a fost solicita atestat sau certficat emis de institutii abilitate 1.2. Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului.Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de proiectare de lucrari cu obiect similar in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia pentru care este propus in echipa proiectare..Se permite a nominaliza acelasi personalului atat pentru lotul 1 cat si pentru lotul 2., Continuare cerinta nr. 3 Prezentare Declaratiei ref. la echipam/utilajele/etc de care ofertantul dispune, din care sa rezulte dispozitia asupra a cel putin urmatoarele: echipam. Lot1 si Lot 2: listare (format A4, A3), copiere/scanare sau ap. multif. (ce indepl. toate functiile enum. anter.) minim 1 buc din fiecare.; calc. cate unul pt. fiecare expert nominalizat, Scaner A0 min. 1 buc; Plotter A0 min. 1 buc;. Statie totala si terminal GPS pt. mas. Topo min 1 buc, min. 1 autoturism. Ofertantul va face dovada ca dispune de programele necesare pentru elaborarea si editarea documentatiei tehnice., Lot 1 si Lot 2: Prog. de devize min. 1 buc; Prog.de editare/calcul: (Windows sau echiv., Word sau echiv., Excel sau echiv, ) ? pt fiecare calc.; Lot1: Progr. de proiectare (CAD sau echiv.) min. 1; Lot 2; Progr. de proiectare (CAD sau echiv.) min. 1, Progr. de proiectare apa/canal min.1; Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere) de utilajele/mijloace de transport/ echipamente specifice pentru indeplinirea contractului., Cerinta nr. 4 Se vor prezenta: Lot 1 si Lot 2: Formularul 12I - - Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, impreuna cu informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse, Formular nr. 6 experti cheie - Angajamentul privind resursele umane. -Declaratiile de disponibilitate ale expertilor, semnate in forma autentica.( act notarial, numai pt cei care nu sunt angajati ai ofert)-CV-urile expertilor semnate de titular in original, datate. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune cel putin de urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului: , Cerinte 4.b pentru specialisti executie Se vor prezenta: Lot 1 si Lot 2: Formularul 12I - Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, Angajamentul privind resursele umane, Declaratiile de disponibilitate ale expertilor, semnate in forma autentica.( act notarial, numai pt cei care nu sunt angajati ai ofert)CV-uri.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune cel putin de urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului Lot 1: Sef de santier/coordonator executie inginer constructii civile, industriale; specialist lucrari instalatii hidro-edilitare; specialist lucrari constructii civile; inginer instalatii in constructii; inginer specializarea instalatii electrice, cu atestat ANRE; inginer topograf; specialist sanatate si securitate in munca cu atestat eliberat de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, conform H.G. nr. 300/2006 si Legea nr. 319/2006, specialist in ingineria mediului., Cerinta nr 4.c ? Personal muncitor de specialitate in concordanta cu specificul lucrarilor ce se executa, Cerinta nr. 5 Prezentarea listei cuprinzand toate contractele pe care le are in desfasurare, daca exista/daca este cazul, autoritatea contractanta rezervandu-si dreptulsa ceara referinte privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, precum si verificarea disponibilului de resurse declarat in cadrul documentelor de calificare, Cerinta nr.6 Se va prezenta Formularul nr. 9 - Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia). Se solicita datele de identificare ale subcontractantilor., Persoanele enumerate mai sus trebuie sa indeplineasca urmatoarele: experienta generala de minim de 5 ani (exceptie cei pentru care s-a solicitat atestat/certificat) si participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de executie de lucrari cu obiect similar in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia propusa.Se solicita responsabil tehnic cu executia (RTE) - cu executia de constructii civile; responsabil cu controlul calitatii (CTC);.Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate. Pentru CQ se admite prezentarea deciziei interne de numire a acestuia in aceasta functie, conform legislatiei in vigoare., Lot 2: Sef de santier/coordonator executie inginer constructii hidrotehnice/edilitare; specialist lucrari instalatii hidro-edilitare; specialist lucrari drumuri; specialist lucrari constructii civile; inginer instalatii in constructii; inginer specializarea instalatii electrice, cu atestat ANRE; inginer topograf; specialist sanatate si securitate in munca cu atestat eliberat de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, conform H.G. nr. 300/2006 si Legea nr. 319/2006, specialist in ingineria mediului., Persoanele enumerate mai sus trebuie sa indeplineasca urmatoarele: experienta generala de minim de 5 ani (exceptie cei pentru care s-a solicitat atestat/certificat) si participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de executie de lucrari cu obiect similar in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia propusa.Se solicita responsabil tehnic cu executia (RTE) - cu executia de retele apa/canal, responsabil cu controlul calitatii (CTC);.Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate. Pentru CQ se admite prezentarea deciziei interne de numire a acestuia in aceasta functie, conform legislatiei in vigoare., Continuare cerinta nr. 3 Ofertantul va face dov. ca disp. de Laborator pentru asigurarea controlului calitatii in ceea ce priveste profilul lucrarilor rezultate din tehnologiile de executie (laborator gr. II) Pt a face dov. disp.util /echip. in cauza op. ec. tb sa prezinte, in funct. de sit.spec. fiec. utilaj in parte, copii dupa urm.doc: contr.de inchir, de conces., de leasing, de colab.etc, sau prin angaj. de punere la dispozitie. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca disp(propriet, leasing sau prin contr/conven de inchir) utilaje/mijle de transp/ echipnte specif solicitat pt indeplin contractului, Cerinta nr. 1 Lista cu principalele servicii similare prestate in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a ofertelor si lucrari similare executate in ultimii 5 ani pana la data limita de depunere a ofertelor. Completare formular nr. 12E si formularul nr. 12F, Cerinta nr. 2 Proiectare-Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani impliniti la data limita pentru depunerea ofertei, cel putin un contract de servicii de proiectare de valoare minim 32.170 lei pentru Lot 1 si 340.800 lei pentru Lot 2 conform celor prevazute in cadrul caietului de sarcini (valori fara TVA). Executie-Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in ultimii 5 ani impliniti la data limita pentru depunerea ofertei, cel putin un contract de executie lucrari de valoare minim 758.000 lei pentru Lot 1 si 8.547.000 lei pentru Lot 2 conform celor prevazute in cadrul caietului de sarcini (valori fara TVA). Completare formular nr. 5 Lot 1 si Lot 2 pentru contracte a caror obiect a fost prestarea serviciilor solicitate. Completare formular nr. 5A pentru contracte a caror obiecte a fost executia lucrarilor solicitate., Cerinta nr. 3 Prezentare pentru executie lucrari: Declaratiei ref. la echipam/utilajele/etc de care ofertantul dispune, din care sa rezulte dispozitia asupra a cel putin urmatoarele: Executie Lot 1: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere) utilaje/mijloace de transport/ echipamente specifice solicitate pentru indeplinirea contractului. Ofertantul va face dov. ca disp. de Laborator pentru asigurarea controlului calitatii in ceea ce priveste profilul lucrarilor rezultate din tehnologiile de executie (laborator gr. II).Executie Lot 2.: autogreder 1buc, buldozer 1buc, buldoexcavator: 1 buc.;compactor static autopropulsat: 1 buc.;compactor pe pneuri: 1 buc incarcat frontal 1buc; autobasc.min.16 to: 1 buc.; macara min. 14TF 1 buc., aparat sudura PEHD, echipament epuismente, ,Cont cer 2 Fisele de experienta similara vor fi insotite de certificari de buna executie Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit., Continuare cerinta nr.2 ? Pentru experienta similara se vor prezenta un contract sau maxim 2 contracte similare pentru fiecare lot in parte, valoarea cumulata sa fie cel putin egala cu valoarea estimata, care sa acopere in ansamblul lor (cumulat) toate tipurile de lucrari si servicii solicitate., Avand in vedere faptul ca achizitia include proiectare si executie, pentru fiecare lot Lot 1 si Lot 2, se accepta prezentarea de contracte care au proiectare si executie, cat si contracte distincte de proiectare, respectiv de executie dar care sa indeplineasca nivelul minim solicitat. Cerinta nr. 1 Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 pentru activitati de proiectare si lucrari constructii sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei Se accepta ca ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea In cazul asocierii toti asociatii trebuie sa prezinte certificatele solicitate pentru partea lor din contract pe care o executa., Cerinta nr. 2 Certificatul de protectia mediului din seria ISO 14001pentru activitati de proiectare si lucrari constructii sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei. Se accepta ca ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. In cazul asocierii toti asociatii trebuie sa prezinte certificatele solicitate pentru partea lor din contract pe care o executa.Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul proceduriiCerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Factori de evaluare
Denumire
Punctaj maxim
Pretul ofertei
55
Descriere: Componenta financiara. Pt cel mai mic pret ofertat se acorda max de pct. Pt alt pret ofertat decat cel mai mic se acorda cf form P(p)=[Pret(min)/Pret(n)]x55
Criteriu Tehnic
45
Descriere: Durata de executie LOT1si Costul operational total calculat ca si cost operational anual maxim garantat inmultit cu 25 LOT2 cf caiet sarcini
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 20.02.2013 09:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 20.02.2013 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 21.05.2013
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2) Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
Data expedierii prezentei invitatii: 05.02.2013 11:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer