Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Achizitie publica - Rigole, trotuare, acostamente si accese in gospodarii pe str. Nicolae Racoviceanu, oras Mioveni


Detaliu pentru invitatia numarul 336969
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: ORASUL MIOVENI
Numar invitatie: 336969/09.10.2012
Denumire contract: Rigole, trotuare, acostamente si accese in gospodarii pe str. Nicolae Racoviceanu, oras Mioveni
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul socialORASUL MIOVENICod fiscal: 4318199, Adresa: B-DUL DACIA, NR.1, MIOVENI, ARGES, Mioveni, Telefon: 0348/455113, Fax: 0248/260500
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele: PRIMARIA ORASULUI MIOVENI , B-DUL DACIA, NR.1, MIOVENI, ARGES, Romania, cod postal: 115400, telefon: +40 348455113, fax: +40 348455113, REGISTRATURA
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: PRIMARIA ORASULUI MIOVENI , B-DUL DACIA, NR.1, MIOVENI, ARGES, Romania, cod postal: 115400, telefon: +40 348455113, fax: +40 348455113, SALA DE CONSILIU A CONSILIULUI LOCAL MIOVENI
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (Administratie Publica)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract: Rigole, trotuare, acostamente si accese in gospodarii pe str. Nicolae Racoviceanu, oras Mioveni
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului: PE PARTEA STANGA A STR. N. RACOVICEANU: - lungime trotuare= 1440m;
- latime trotuare= 1.00m;
- lungime sant cu sectiune trapezoidala= 890m;
- lungime rigola cu capace carosabile= 410m ;
- lungime rigola cu sectiune ?U?= 70m;
- lungime rigola de acostament= 105m;
- lungime rigola cu sectiune triunghiulara= 222m;
- lungime parapet metalic= 135m;
- stalpi protectie din mase plastice= 636 buc (340 stg.+296dr.)PE PARTEA DREAPTAA STR. N. RACOVICEANU: - lungime trotuare= 1900m;
- latime trotuare= 1.00m;
- lungime sant cu sectiune trapezoidala= 590m;
- lungime rigola cu capace carosabile= 80m ;
- lungime rigola cu sectiune ?U?= 11m;
- lungime rigola cu sectiune triunghiulara= 910m;
- lungime parapet metalic= 32m;
- camere de cadere= 4 buc;
II.1.6) CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 2, 849, 240 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire
Descriere
Garantie de participare
Cuantumul garantiei de participare: 50.000 LEI. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile, de la termenul limita de primire a ofertelor, inclusiv. Operatorii economici care demonstreaza ca sunt IMM vor plati jumatate din garantia de participare, respectiv 25.000 lei. Modul de constituire a garantiei de participare: 1.instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, conform art. 86 din HG nr. 925/2006, ( in original) care va acoperi toate riscurile prevazute de lege, respectiv: a)ofertantul _____________________ (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilitacastigatoare, ofertantul ___________________________ (denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; c)oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ (denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei; d)Ofertantul ___________________ (denumirea/numele) se aflain situatia descrisa la art. 278?ยน din OUG nr. 34/2006, actualizata. 2. ordin de plata in contul RO54TREZ0465006XXX010008 deschis la Trezoreria Pitesti; Cuantumul ce se va retine in conditiile art.2781 din OUG nr.34/2006 este de 6629, 2 lei. Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice.
Garantie de buna executie
Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din pretul contractului (fara TVA). Modul de constituire a garantiei de buna executie: 1. instrument de garantare ( in original) emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari 2. sume in numerar depuse la casieria autoritatii contractante; 3. retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, cont deschis in Trezorerie, cf. prevederilor HG 1045/2011. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis este de 0, 5% din pretul contractului. Perioada garantiei de buna executie estede 24 de luni de la incheierea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1.Se va completa formularul nr.2-Declaratie privind eligibilitatea, din cadrul sectiunii"FORMULARE"- Operatorii economici si tertul sustinator, daca este cazul, participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006 actualizata2.Se va completa formularul nr.3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, actualizata, din cadrul sectiunii"FORMULARE"Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 actualizata.In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezint acest document.Tertii sustinatori nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 181 lit. a, c^1 si d din OUG nr.34/2006 actualizata.3.Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataSe vor atasa certificate fiscale din care sa reiasa , ,lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele?, cf.art.9 alin.2 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP, eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinitobligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele si impozitele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, in original sau copie lizibila cu mentiunea ?CONFORM CU ORIGINALUL?, semnata si stampilata de operatorul economic - pentru persoanele juridice romane, respectiv original si traducere legalizatain limba romana, in cazul persoanelor juridice straine.Data la care expira termenul de achitare a datoriilor la buget este 25 ale fiecarei luni pt obligatiile lunii anterioare, iar in cazul persoanelor juridice straine se va tine cont de prevederea legala conf careia ?In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu existaprevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens4.Se va completa formularul nr.12 CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta, din cadrul sectiunii"FORMULARE".Fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.5.Operatorii economici participanti la procedura, precum si subcontractantii sau tertii sustinatori trebuie sa respecte prevederile art. 69?1 din OUG nr. 34/2006 actualizataSe va completa si atasa in original Formularul nr. 15 - DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 69^1 DIN O.U.G. 34/2006, ACTUALIZATA, din cadrul Sectiunii ?Formulare?.In conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr.170/2012, Lista persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea , derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba /semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante , necesar finantarii contractelor de achizitie publica este : Baciu Ion Marius - consilier local, Berliba Marian - Consilier local, Canuta Elvira Elena - consilier local, Coman Georgica - consilier local, Didita Gheorghe - consilier local, Dragusinoiu Filofteia Valentina - consilie local, Filfanescu Sorin Ion - consilier local, Frantescu Costel - consilier local, Mandu Ion - consilier local, Maralogu Ion - consilier local, Popa Marian - Consilier local, Neagoe Ion - consilier local, Olteanu Dumitru - consilier local, Scurtu Marin - consilier local, Stoica Grigore - consilier local , Serban Ramona Corina - consilier local, Toma Rodian Cristian - consilier local, Vasilescu Mitu -consilier local, Ion Georgescu- Primar; Aurel Costache - Viceprimar; Maria Stefanescu - Secretar oras Mioveni; Elvira Zgreaban- consilier juridic; Ilie Fintoiu- consilier juridic; Vasile Dorobantu- Sef Birou Achizitii-Urmarire Investitii; Ileana Milos- consilier Birou Achizitii -Urmarire Investitii; Nela Barbuta- Inspector Birou Achizitii- Urmarire Investitii; Danut Proca- Inspector Birou Achizitii -Urmarire Investitii; Carmen Ionescu - referent Birou Achizitii -Urmarire Investitii; Alina Margescu -Inspector Birou Achizitii- Urmarire Investitii, Ioana Robea - Inspector Birou Achizitii- Urmarire Investitii; Iulia Iordache - Sef Birou Dezvoltare Locala; Iuliana Matei - inspector Birou Dezvoltare Locala; Adriana Zanfir - Inspector Birou Dezvoltare Locala, Gheorghita Sava - Sef Serviciu Economic, Loredana Popescu - Sef Birou Taxe si Impozite , Coca Neagoe - Inspector Birou Taxe si Impozite, Cristina Ciobanu-Inspector Compartiment Buget Contabilitate- si este anexata Formularului nr.15.Ofertantul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006, cu persoane din lista de mai sus (anexata formularului nr.15), este exclus din procedura de atribuire.In cazul unei asocieri, aceste cerinte trebuie sa fie indeplinite de catre toti asociatii.In cazul unei asocieri, toti asociatii vor prezenta documentele solicitate.Ofertantii/ofertantii asociati/subcontractantii/ tertii sustinatori participanti la procedura trebuie sa completeze Formularul nr.15, in original. Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati.Pentru persoane juridice/fizice romane, se vor atasa urmatoarele documente: - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului , eliberat cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Din certificat trebuie sa reiasa ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.- In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.2)Persoane juridice /fizice straine.Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa ateste ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.Se vor atasa copii dupa original, si traducere autorizata in limba romana.In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezint acest document.Ofertantul, in oricare din situatiile de mai sus, clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, trebuie sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in forma copie conform cu originalul.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Cifra de afaceri medie globala, in ultimii 3 ani financiari incheiati 2009, 2010, 2011 de minim 5.500.000 lei. CURSUL DE SCHIMB LA CARESE VA FACE ECHIVALENTA LEU/EURO ESTE CURSUL MEDIU ANUAL COMUNICAT DE BNR , RESPECTIV: Anul 2009:1 Euro = 4, 2373 lei Anul2010:1 Euro = 4, 2099 lei Anul 2011:1 Euro = 4, 2379 leiSe va completa Formularul nr. 4 (INFORMATII GENERALE)
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: 1.Ofert. trebuie sa fi exec. si sa fi dus la bun sf., in ultimii 5 ani cel mult 2 contr. de lucr. similare a caror val. totala sa fie egala cu min. 2.500.000 lei ( fara TVA).2.Se va atasa copie lizibila cu mentiunea ?Cf. cu Orig.? dupa PVRTL pentru lucr.prezentate la pct.1).Se vor atasa copii lizibile cu mentiunea ?Cf. cu Orig.? dupa partile relev. ale contr. inscrise in Form.nr. 6 in scopul dovedirii cerintei de la pct. 1).Se vor prezenta recomandari in copie lizibila cu mentiunea ?Cf. cu Orig.?din partea beneficiarilor lucr .Cei 5 ani se calc. pana la data limita de depunere a ofertelor. In sit. in care contr. au fost semnate inainte de per. de 5 ani, autoritatea contractanta va lua in consid. lucr. exec. si duse la bun sf. in ultimii 5 ani si va avea in vedere doar lucr. exec. in aceasta per.Pentru contr. prez. ca experienta similaraexprimate in alte monede, se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR., Ofertantul va trebui sa dispuna de personalul tehnic de specialitate impus de legislatia in vigoare ca fiind necesar indeplinirii in bune conditii a contractului sau considerat de autoritatea contractanta ca fiind strict necesar pentru indeplinirea contractului: 1. Un Responsabil tehnic cu executia -autorizat pentru domeniul care face obiectul contractului ce urmeaza a fiatribuit (lucrari de constructii de drumuri)2. Un responsabil privind asigurarea controlului calitatii, Informatii privind resursele tehnice Obligativitatea prezentarii unei declaratiireferitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, Laboratoareleutilizate si autorizate, cu grad corespunzator lucrarilor de care dispuneoperatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului delucrari, Se vor prezenta informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze., Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se vor prezenta informatii privind asociatii, inclusiv Acordul de asociere, astfel incat sa se identifice numele acestora, adresa/sediul, partea din contract pe care o indeplinesc (fizic si valoric), resursele materiale pe care le va utiliza fiecare asociat, obligatiile sidrepturile fiecarui asociat, se va nominaliza liderul asociatiei si faptul ca acesta reprezinta asociatia la procedura de atribuire si ca va semna toate documentele privind procedura, faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea integrala a contractului, faptul ca toate comunicarile dintre autoritatea contractanta si asociatie cu privire ladesfasurarea procedurii se vor face cu liderul asociatiei, faptul ca, in cazulin care oferta asociatiei este declarata castigatoare, platile efectuate se vorface intr-un singur cont al liderului asociatiei. Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa detina CertificatulISO 9001(sau echivalente)., Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa detina CertificatulISO 14001 (sau echivalente).
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul proceduriiCerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: SEAP
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 22.10.2012 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 22.10.2012 12:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 08.10.2012 10:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer