Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Achizitie publica - Servicii de dezinsectie si deratizare


Detaliu pentru invitatia numarul 332210
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI
Numar invitatie: 332210/24.07.2012
Denumire contract: Servicii de dezinsectie si deratizare
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul socialUNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASICod fiscal: 4701606, Adresa: B-DUL DIMITRIE MANGERON NR.67, Iasi, Telefon: 0232216853, Fax: 0232216853
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele: Registratura Universitatii Tehnice ?Gheorghe Asachi? din Iasi, cu sediul in Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron, nr.67, Imobil T, parter, camera A-02 ? adm.patr. Iulia Lipsa, Iasi, Romania, cod postal: 700050, telefon: +40 232271288, fax: +40 232271288, persoana de contact: Directia Servicii Studentesti
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi, Sala Senat (C101), etaj 1, ? Imobil T (Rectorat), Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Iasi.
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Educatie
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract: Servicii de dezinsectie si deratizare
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului: Achizitionarea SERVICIILOR DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE
II.1.6) CPV: 90921000-9 - Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 70, 154.11 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire
Descriere
Garantie de participare
Valoarea gar.particip.=1000lei;Per. de valab. a gar. de particip. trebuie sa fie cel putin egala cu per. de valab. a ofertei (cel putin 3 luni de la data deschiderii of.). Gar. de particip. poate fi depusa pana in momentul deschiderii of. (Art. 86 alin.4 din HG 925/2006). Forme de constituire a gar. de particip. care vor fi acceptate: - virament in contul bancar: Univ. Tehn. ?Gh. Asachi? din Iasi CF: 4701606 Cont: RO93 TREZ 4065 005X XX00 0422 - Trez.Iasi. sau - depunerea de numerar la casieria D.S.S.a Univ. Tehn. ?Gh. Asachi ??Iasi, str. prof. dr. doc.D. Mangeron nr.67, camin T18, parter sau - un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara ori de o soc. de asig., care se prezinta in original (art. 86 din HG 925/2006). Scrisorile de gar. bancara vor fi eliberate, de regula, de o banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate, de preferinta cu corespondent in Romania.In conform. cu prevederile Legii 346 din 14 iulie 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, gar. de particip. poate fi achitata cu reducere de 50% in cazul in care of. se incadreaza in categoria IMM-urilor. Of. care nu sunt insotite de dovada constituirii gar. de particip. vor fi considerate inacceptabile. Conform H.G.925/2006 art. 86, alin. (3), lit. b) se solicita ca instrumentul de garantare sa prevada daca plata gar. se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Conf. O.U.G. 34/2006 art. 2781, alin.(1), lit.c), in masura in care C.N.S.C. respinge contestatia, Autoritatea contractanta va retine contestatorului din gar. de particip., suma de 701, 54 lei (RON). Se aminteste ofertantilor ca intrepr. mici si mijlocii pot beneficia de facilitatile acordate prin legea 346/2004 cu modificarile ulterioare in ceea ce priveste gar. de participare si buna executie.
Garantie de buna executie
Gar.de buna exec.se const.in suma fixa, intr-un cuantum de maxim 10% din val. contr.Forme de constit. a gar.de buna ex.ce vor fi acceptate: vir.in contul bancar: Univ. Tehn. ?Gh. Asachi? Iasi, CF: 4701606, Cont: RO93 TREZ 4065 005X XX00 0422 Trez.Iasi.sau dep. de numerar la casieria D.S.S., str. prof.dr.doc.D. Mangeron nr.67, cam.T18, parter sau un instrument de garantare emis in condit.legii de o soc. bancara/soc. de asig., care se prezinta in orig.(art. 86 din HG 925/2006).Scris.de gar. bancara vor fi elib., de regula, de o banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate, de pref. cu coresp. in Romania. In conf. cu prev. Legii 346 din 14 iulie 2004 cu modif. si compl.ult., gar.de buna ex. poate fi achitata cu red.de 50% in cazul in care of.se incadreaza in categ.IMM-urilor.Ptr.return gar., op.ec.se obliga dupa expir.termenelor prevaz.la art.92 din HG925/2006, modif.si compl.ult., sa transm.prin fax adresa scrisa, cu solicit return gar. cu ment.cont bancii in care dor.sa se efect.OP.
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinte: a) prezentarea documentului mentionat, completat in conformitate cu Formularul 1 din sectiunea Formulare; b) continutul documentului sa dovedeasca ca ofertantul nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art.180 din O.U.G. 34/2006. Declaratie pe propria raspundere, privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinte: a) prezentarea documentului mentionat, completat in conformitate cu Formularul 2 din sectiunea Formulare; b) continutul documentului sa dovedeasca ca ofertantul nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. 34/2006. Certificate constatatoare privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. c) din ordonanta de urgenta nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinte: a) prezentarea urmatoarelor documente (in original sau copie ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal): 1. Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice (A.N.A.F.). 2. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice. Observatie: Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. b) - daca depunerea ofertelor este dupa de 25 ale lunii se accepta prezentarea obligatiilor de plata exigibile la data de 30/31 ale lunii anterioare deschiderii; - daca depunerea ofertelor este inainte data de 25 ale lunii se accepta prezentarea obligatiilor de plata exigibile la data de 30/31 cu doua luni anterioare deschiderii; c) continutul documentelor sa dovedeasca faptul ca ofertantul nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art. 181 lit. c) din ordonanta. Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu este eligibil sau se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 180 si/sau art. 181 din OUG nr. 34/2006, sau are datorii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Cerinte: a) prezentarea documentului mentionat, completat in conformitate cu Formularul 3 din sectiunea Formulare si cu Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010; b) continutul documentului sa dovedeasca faptul ca ofertantul respecta prevederile Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010. Declaratie, pe propria raspundere, privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinte: a) prezentarea documentului mentionat, completat in conformitate cu Formularul 4 din sectiunea Formulare; b) continutul documentului sa dovedeasca ca ofertantul nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art. 691 din O.U.G. 34/2006. Nota: Pentru completarea corecta a acestei declaratii mentionam persoanele cu functie de decizie din cadrul Universitatii Tehnice ?Gheorghe Asachi? din Iasi: Rector: Prof.univ.dr.ing. Ion Giurma, Director gen.ad-tiv. Dr.ec.jr. Petru Condrea, Director economic Ec.Mariana Crivoi, Director Directia Servicii Studentesti ? ing.Sorin Iacoban, Director Adj.Directia Servicii Studentesti ? ing.Bogdan Budeanu, Sef birou financiar ?contabilitate ?ec.Petronela Constachescu, Adm.patrim.-ing.Nicu Nistor, Adm.patr.- ing.Teslariu Costina, Sef birou tehnic-camine-ing.Petranici Victor, Adm.patr.-ing.Imbrea Marius, Adm.patr.Laura Plamadeala, Adm.financiar-Filiuta Ana. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta toate documentele si formularele mentionate la acest punct (punctul III.2.1. a)). 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economicsau alt document echivalent conform prevederilor art. 182 alin (1) din O.U.G. 34/2006, modificata si completata ulterior.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriia) prezentareadocumentului mentionat, in original / copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal;b) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului teritorial care functioneaza pe langa fiecare tribunal din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN( 8120 si 5210)din certificatul constatator emis de ONRC-formular tip ? emis cu max.30 zile inainte de data limita a depunerii ofertei.Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.2.Licenta clasa I ?eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru serviciile Comunitare de Utilitati Publice, pentru activitatea de dezinsectie si deratizare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriia) prezentareadocumentului mentionat, in original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal, cu valabilitate la data deschiderii ofertelor;b) continutul documentelor sa dovedeasca capacitatea de exercitare a activitatii profesionale3.Autorizatie de Mediu eliberata de Agentia pentru Protectia Mediului ? Ministerul Mediului si Padurilor, pentru depozitari produse chimice pentru dezinsectie si deratizare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii: a) prezentareadocumentului mentionat, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal;b) continutul documentelor sa dovedeasca capacitatea de exercitare a activitatii profesionale4.Autorizatie Sanitar ? Veterinara de functionare emisa de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru: activitati specializate de curatenie, de intretinere a cladirilor, dezinfectia, dezinsectia si deratizarea inclusiv in spatiile de alimentatie publica.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii: a) prezentareadocumentului mentionat, in original / copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal;b) continutul documentelor sa dovedeasca capacitatea de exercitare a activitatii profesionale5.Autorizatie pentru prestari servicii cu produse de Protectia Plantelor, emisa de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Unitate Fitosanitara .Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii: a) prezentareadocumentului mentionat, in original / copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal, cu valabilitate la data deschiderii ofertelor;b) continutul documentelor sa dovedeasca capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Declaratie - Fisa de informatii generale cu cifra de afaceri globala pe ultimii 3(trei) ani, form.5 -sectiunea Formulare.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Prezentarea form. nr.6: Lista principalilor beneficiari privind serviciile de dezinsectie si deratizare in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari., Document /contract / proces - verbal de receptie sau a unei recomandari din partea unui beneficiar al acestor servicii de dezinsectie si deratizare., Prezentarea form. nr.7 : Declaratie continand informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport., Se vor prezenta maxim 2 recomandari din partea beneficiarului/beneficiarilor din care sa rezulte ca si-a indeplinit obligatiile contractuale., Declaratie pe propria raspundere prin care operatorul economic se obliga sa respecte legislatia in vigoare privind normele de protectia muncii si a celor de mediu., Certificate de atestare si calificare pentru personalul care va desfasura serviciul de dezinsectie si deratizare, conform OG nr.129 / 2000 si OMS nr. 1225 / 2003 cu modificarile si completarile ulterioare., Autorizatie pentru mijloace de transport cu dotari specifice( Unitati specializate care asigura servicii D.D.D.), emisa deAutoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ? Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Serviciul Sanatate Animala., Lista cuprinzand subcontractantii insotita de o declaratie scrisa a ofertantului privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul proceduriiCerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: www.e-licitatie.ro
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 07.08.2012 08:30
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 07.08.2012 09:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii: 23.07.2012 08:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer