Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - 1. Acord cadru pentru furnizarea de medicamente diverse pentru anul 2013


Anunt de participare numarul 140148/02.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
Adresa postala: LOC. JIMBOLIA, JUD. TIMIS, STR. CONTELE CSEKONICS, NR. 4, Localitatea: Jimbolia, Cod postal: 305400, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA CIRLIG, Tel. +40 256360655, Email: spitaljimbolia@artelecom.net, Fax: +40 256360682, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
1. Acord cadru pentru furnizarea de medicamente diverse pentru anul 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA, -FARMACIA CU CIRCUIT INCHIS, STR. CONTELE CSEKONICS, NR. 4
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 15 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 4, 068.62 si 61, 029.32RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: MINIM- 1 LUNA, MAXIM- 12 LUNI, IN FUNCTIE DE NECESAR SI BUGETUL APROBAT
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONTRACTUL PRESUPUNE ACHIZITIA DE MEDICAMENTE DIVERSE PENTRU ANUL 2013, CONFORM CANTITATILOR SPECIFICATE
IN CAIETUL DE SARCINI.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33611000-6 - Medicamente impotriva tulburarilor provocate de hiperaciditate (Rev.2)
33610000-9-Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism (Rev.2)
33612000-3-Medicamente impotriva tulburarilor gastrointestinale functionale (Rev.2)
33613000-0-Laxative (Rev.2)
33614000-7-Antidiareice, antiinflamatoare si antiinfectioase intestinale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: intre 4, 068.62 si 61, 029.32RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se prevede constituirea garatiei de participare, pentru fiecare lot ( 2% din val.maxima estimata a acordului cadru).Daca se depun oferte pe mai multe loturi, garantia de participare se constituie la valoarea cumulata a loturilor, facandu-se specificatia pe documentul de constituire al garantiei pentru care loturi se constituie. Garantia de participare va avea o valabilitate de 90 de zile de la data prevazutapentru depunerea ofertelor Garantia de participare se va constitui conform art. 86, alin 1 din HG 925/2006 sau se poate constitui prin depunerea sumei corespunzatoare la casieria unitatii, in zilele lucratoare ale saptamanii, in intervalul orar 07, 30-15, 30. Daca se opteaza pentru virarea garantiei de participare prin ordin de plata, plata se va face in contul autoritatii contractante constituit la Trezoreria Jimbolia, nr. RO73TREZ6255006XXX000540. - Garantia de participare se pierde in favoarea Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, in conformitate cu prevederile art.87, slin. 1, lit a si c. Returnarea garantiilor pentru participare se va face cu respectarea art.88 alin.(1) si (2) din H.G. nr.925/2006 privind normele de aplicare ale O.U.G. nr. 34/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii din contractul cu CASS Timis.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in dispoz. Art 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- formular 1 Incadrarea in una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie publica. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.2.Declaratie privind neincadrarea in dispoz. Art 181 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-formular 23.Informatii generale despre candidat -formular 34. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta, conform ordinului 314/12.10.2010-formular 45. Declaratie privind calitatea de participant la procedura- formular 56. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu completarile ulterioare. Spitalul este subordonat Consiliului Local al Orasului Jimbolia, care aproba bugetul anual, organul de conducere al spitalului este Consiliul de Administr, iar conducerea operativa este asig. de Comitetul Director cu factor de decizie(manager-Ec. Cirlig Daniela, Dir. medical-dr. Costea Stefan, Dir. Financ. Cont- Ec. Buciuman Adriana), Consiliul de Administratie( dr. Sanmarghitan Adrian, Careba Aurica, Tinei Valentin, Scrob Radu, Paudics Tundike) , Consiliul Local al Orasului Jimbolia.( Barna Petru Ladislau, Baca Ioan, Ciuciulete Petru, Corneanu Constantin, Ferescu Laura Marioara, Gorgan Daniel, Kaba Gabor, Kasa Ioan Tiberiu, Mihaila Timotei, Meszaros Stefan, Nicorici Vasile, Pop Eugen Constantin, Prcsina Iancu Constantin, Scrob Radu , Nicolae, Tabeica Neculai, Tinei Valentin, Toth Gabor, primar -Postelnicu Darius Adrian)- formular 67.certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale, din care sa reiasa obligatiile exigibile la data de 25 din luna anterioara celei in care se depun ofertele, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile8.certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre bugetul consolidat general, din care sa reiasa obligatiile exigibile la data de 25 din luna anterioara celei in care se depun ofertele, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile Certificatele se vor prezenta in copie lizibila scanata si semnata electronic de reprezentantul legal al ofertantului, Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Evaluarea ofertantilor din punct de vedere al criteriilor de la pct. 7 si 8 se va face respectand prevederile art. 9 din Ordinul ANRMAP 509/2011
Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.Documentele vor fi prezentate in copie lizibila conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Pentru documentele solicitate in original sau copie conform cu originalul daca ofertantul a prezentat documentul in copie conform cu originalul acesta este obligat, la solicitarea comisiei de evaluare, sa prezinte documentul in original sau copie legalizata. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa faptul ca ofertantul are inscrise in domeniile de activitate, activitatea ce face obiectul prezentei proceduri. Obiectul contractului de achizitie publica trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta la sediul autoritatii contractante, pentru conformitate, acest document in original sau copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in forma copie conform cu originalul.
2.Autorizatie de distributie emisa de Ministerul Sanatatii, cu toate anexele sale, valabila la data prevazuta pentru depunerea ofertelor. Baza legala a solicitarii prezentei autorizatii : Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul XVII, Medicamentul, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1964/2008 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman.Documentele prevazute la punctele 1 si 2 din cadrul prezentului criteriu se vor depune in copie lizibila, semnate electronic de catre reprezentantul legal al ofertantului.Nota:
Persoanele fizice vor prezenta Autorizatia de functionare PF - in copie cu specificatia ?conform cu originalul?. Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie, semnate si cumentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata in limba romana, dupa caz, din care sa reiasa faptul ca ofertantul are inscrise in domeniile de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentei proceduri, precum si faptul ca nu are inscrise mentiuni referitoare la condamnari pentru fapte penale, punerea sub interdictie, instituirea curatelei, declararea starii de insolventa, lichidare, respectiv reorganizare judiciara sau faliment.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani. Se va depune anexa 7 din sectiunea de formulare, incluzand valori, perioade de livare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante ori clienti privati.
Certificat ISO 9001 sau similar, se va depune copie semnata cu mentiunea conform cu originalul. documentul trebuie sa fie valabil la data prevazuta pentru depunerea ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.11.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.12.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.12.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata faptul ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP clarificari, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conf. art. 256^2 din OUG 34/2006 - 5 zile inc. cu ziua urmat. luarii la cunost., despre un act al aut. contr. consid. neleg.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.11.2012 11:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer