Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de servicii de telefonie mobila


Anunt de participare (utilitati) numarul 144426/19.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN
Adresa postala: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, O.P. Box 18-90, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013813, Romania, Punct(e) de contact: ADRIAN COJOC, Tel. +40 212083528, In atentia: EUGEN NEICU VOICU, Email: adrian.cojoc@romatsa.ro, magda.dinu@romatsa.ro, gabriela.mehes@romatsa.ro, eugen.neicuvoicu@romatsa.ro, mihaela.chitoiu@romatsa.ro, bianka.szenczi@romatsa.ro, Fax: +40 212083564, Adresa internet (URL): www.romatsa.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitia de servicii de telefonie mobila
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: Bucuresti, str. Ion Ionescu de la BRad nr. 10, sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de servicii de telefonie mobila pentru un numar de 569 abonamente
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64212000-5 - Servicii de telefonie mobila (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia de servicii de telefonie mobila pentru un numar de 569 abonamente
Valoarea estimata fara TVA: 1, 785, 472RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 35.000 lei (sau echivalent in euro, la cursul BNR afisat la data publicarii anuntului de participare), Conform art. 86 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) garantia de participare se poate constitui astfel: 1. Prin virament bancar sub forma de scrisoare de garantie bancara (Formular 3) sau prin ordin de plata in contul R.A. ROMATSA ? RO93 RNCB 0085 0441 8223 0013 ? BCR, Sucursala WTC, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.2. Garantia trebuie sa fie irevocabila.3.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; saub) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate aofertei (60 de zile, de la data limita de primire a ofertelor).Garantia de participare se va anexa la plicul ce contine documentele ofertei, dar neinclusa in plic.Nota: In cazul operatorilor economici care se incadreaza, conform legii, in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, va fi admisa o garantie de participare in cuantum de 50 % fata de suma sus mentionata, conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 10 % din valoarea contractului.Garantia de buna executie se constituie prin: Scrisoare de Garantie Bancara (Formular 12) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.Conditii de constiuire a garantiei de buna executie (conform art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)In cazul operatorilor economici care se incadreaza, conform legii, in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, va fi admisa o garantie de participare in cuantum de 50 % fata de suma sus mentionata, conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie cu oferta independenta? Formular 04 (conform Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010)
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular 05 (conform OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - conflictul de interese)
Persoanele cu functie de decizie din cadrul RA ROMATSA in legatura cu prezenta procedura de achizitie sunt: Aleodor Marian FRANCU ? Director General, Silvia POPEANGA ? Director Financiar si Plan de Afaceri
Presedintele comisiei de evaluare a ofertelor este dl. Stefan NITA ? Director Tehnic,
Membrii comisiei de evaluare sunt: Marian RADOI, Adrian COJOC, Florina BALTA, Lidia DRAGOSTIN, Roxana DUMITRESCU si Eugen NEICU VOICU.
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular 06 (conform OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular 07 (conform OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Documentul va fi prezentat in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul".
In cazul unei asocierii, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea de contract pe care o va realiza.
Operatorul economic clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.2. Autorizare de furnizare de servicii emisa de ANCOM ? Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
3. Licenta 4G (LTE)/3G/EDGE/GPRS emisa de ANCOM ? Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
4. Operatorii economici vorcompleta si semna Formular 08 ? Informatii generale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind respectarea legislatiei in domeniul protectiei mediului sau certificat ISO 14001:2004 sau a oricarui alt document eliberat de o autoritate acreditata in domeniu, care sa confirme existenta sistemului de management al mediului.
Modalitatea de indeplinire
Operatorii economici vor completa Formularul 9 SAU SE AV PREZENAT iso 14001:2004 sau orice alt document emis de o autoritate in domeniu, care sa confirme existenta sistemului de mediu
Certificatului ISO 9001:2008 sau a oricarui alt document eliberat de o autoritate acreditata in domeniu, care sa confirme existenta sistemului de management al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
OPeratorii economicii vor prezenta ISO 9001:2008 sau orice alt document emis de o autoritate in domeniu, care sa confirme existenta sistemului de management
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Informatii aditionale despre licitatia electronica: 1. elementele ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitive de ofertare: pretul total al ofertei.2. informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia operatorilor economici in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile: 2.1. sistemul informatic va pune instantaneu la dispozitia tuturor operatorilor economicii informatiile necesare acestora pentru a-si determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasament;2.2. operatorii economici pot vedea cea mai buna oferta: da ¦nu ?2.3. operatorii economici pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: da ?nu ¦2.4. licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: da ?nu ¦2.5. pasul minim de licitare: 5 %3. informatiile relevante privind procesul licitatiei electronice: 3.1. inainte de lansarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire;3.2. in vederea realizarii etapei electronice, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Operatorii economici care au depus oferte admisibile vor fi invitati sa-si imbunatateasca oferta de pret. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate automat si transmise simultan de catre SEAP, tuturor operatorilor economici respective, la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem?.3.3. in cazul in care operatorul economic declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul runde a licitatiei electronice elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitive, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare ultima oferta depusa electronic sau in cadrul procedurii de evaluare initiala integrata a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire in documentatia de atribuire;3.4. numarul de runde ale licitatiei electronice: 13.5. licitatia electronica va incepe la 2 (doua ) zile de la transmiterea invitatiei de catre SEAP3.6. durata rundei: 1 (una) zi3.7. in cadrul licitatiei electronice, operatorii economici participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze3.8. licitatia electronica se va finalize dupa desfasurarea rundei mentionate la punctul 3.4.4. informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic, conditiile tehnice simodalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la licitatia electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP, conform art. 6 alin.(1) din HG nr. 1660/2006. Conform art. 38 alin. (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, in aceasta situatie, autoritatea contractanta avand dreptul de a retine garantia de participare a acestuia. Informatiile necesare pentru conectare si inregistrare sunt disponibile la adresa de internet: http: //www.e-licitatie.ro.5. autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice, asa cum prevede art. 169 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.in termen de 3 zile de la finalizarea licitatiei electronice, operatorul economic declarat castigator are obligatia de a transmite autoritatii contractante, in scris, in original, Formularul de oferta nr. 11, in conformitate cu pretul rezultat in urma procesului de licitatie electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.07.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.07.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 23.09.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.07.2013 10:30
Locul: RA Romatsa, str. Ion Ionescu de la BRad nr. 10, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La sedinta de deschidere a ofertelor sunt admisi sa participe, reprezentantii ofertantilor, admiterea acestora urmand a se face pe baza de imputernicire scrisa din partea firmei pe care o reprezinta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt prevazute la art. 256 ² din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
R.A. ROMATSA ? Serviciul Juridic
Adresa postala: Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013813, Romania, Tel. +40 212083100, Email: romatsa.office@romatsa.ro, Fax: +40 212302442, Adresa internet (URL): www.romatsa.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2013 16:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer