Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie carburanti auto


Anunt de participare numarul 139236/29.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: Valentin Dontov, Tel. +40 232218192, Email: achizitii@dap.rowater.ro, Fax: +40 232213884, Adresa internet (URL): www.apeprut.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Gospodarirea Apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie carburanti auto
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statiile de distributie ale furnizorului
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 380, 000 si 3, 041, 112RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: trimestrial
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de carburanti auto, motorina si benzina fara plumb 95, cu carduri si bonuri valorice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09132100-4 - Benzina fara plumb (Rev.2)
09134220-5-Motorina (EN 590) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie de carburanti auto, motorina si benzina fara plumb 95, cu carduri si bonuri valorice.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 380, 000 si 3, 041, 112RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Da, valorile se regasesc la sectiunea loturi.In cazul in care se constituie garantia prin scrisoare de garantare emisa de o societate bancara sau o societate de asigurari, aceasta se va prezenta in original, la sediul autoriatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor in SEAP. Valabilitatea garantiei trebuie sa fie de minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor in SEAP. In cazul respingerii unei contestatii de catre CNSC, ca fiind nefondata, se va retine contestatarului suma calculata conform prevederilor Art. 278^1 din OUG 34/2006. 5% din valoarea fata tva a contractului subsecventGarantia de buna executie se costituie in coditiile prevazute la art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat si buget propriu al Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura
4. Declaratie pe propria raspundere de participare la licitatie cuoferta independentain conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010. In cazul unei asocierifiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta declaratie
5. Declaratie pe propria raspundere in temeiul art. 69^1din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioareNume si Prenume-Functia detinuta in cadrul Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad:
-Ing. Corneliu Cretu ? Director
-Ing. Gabriel Besleaga ? Director Tehnic
-Ing. Gabi Musteata ? Director Tehnic
-Ec. Olga Musteata - Director Economic
-Ec. Valentin Dontov ? Comp. Achizitii Lucrari si Servicii 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (pentru operatorii cu sediul in Romania), autorizatie de functionare sau alte echivalente (pentru operatori cu sediul in afara tarii), din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale privind situatia economico-financiara
Bilantul contabil vizat de DGFP, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in
care este stabilit ofertantul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare efectuale in ultimii 3 ani sau de la data infiintarii (in cazul in care oferatorul economic are o vechime mai mica de 3 ani), continand valori, perioade de livrare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati
Declaratie privind dotarile specifice, utilaje, echipament tehnic si alte mijloace fixe pe care ofertantul le va utiliza pentru indeplinirea contractelor
Avand in vedere faptul ca Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad are in subordine Sistemele de Gospodarirea Apelor Botosani, Iasi, Vaslui, Galati, precum si Sistemele hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor in localitatile Dorohoi, Barlad, Tecuci, acestea avand in utilizare la sediile proprii parcuri auto, este necesar ca ofertantii, sa detina statie/statii de alimentare cu carburant in localitatile Botosani, Dorohoi, Iasi, Vaslui, Barlad, Galati, Tecuci, sau pe o raza de cel mult 10 km in jurul acestora.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.11.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.11.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.11.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care mai multi ofertanti se vor clasa pe primul loc, avand preturi egale, autoritatea contractanta le va solicita acestora, prin intermediul SEAP, prezentarea unei oferte imbunatatite de pret.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad - Compartiment Juridic-Contencios
Adresa postala: str. Th. Vascauteanu nr. 10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Tel. +40 232218192, Email: achizitii@dap.rowater.ro, Fax: +40 232213884, Adresa internet (URL): www.apeprut.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2012 12:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer