Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de depozitare a deseurilor rezultate din lucrari de excavare(pamant, moloz, beton), a deseurilor provenite din izolatii termice si a deseurilor lemnoase


Anunt de participare (utilitati) numarul 148611/19.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala: Str.Cavafii Vechi nr.15 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030254, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 372148047, In atentia: Lucica Gheorghe, Email: lucica.gheorghe@radet.ro, Fax: +40 213126203 / +40 213108132, Adresa internet (URL): www.radet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie servicii de depozitare a deseurilor rezultate din lucrari de excavare(pamant, moloz, beton), a deseurilor provenite din izolatii termice si a deseurilor lemnoase
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
20 - Servicii de transport anexe si auxiliare
Locul principal de prestare: Conform specificatiilor din caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de depozitare a deseurilor rezultate din lucrari de excavare(pamant, moloz, beton), a deseurilor provenite din izolatii termice si a deseurilor lemnoase.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
63121100-4 - Servicii de depozitare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Activitatile care fac obiectul contractului sunt evidentiate in Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 937, 960RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 9.382 lei.Cont de evidenta a garantiilor de participare RADET Bucuresti: cont RO42 RNCB 0074 0064 2303 0326 -BCR Sector 3.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile incepand cu data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara recomandabil sa aiba corespondent in Romania ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta sau prin ordin de plata ori fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor.In baza prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de participare a operatorilor economici incadrati in categoria intreprinderilor mici si mijlocii va fi admisa in cuantum de 50% din valoarea impusa. In acest caz, operatorii economici au obligatia de a prezenta documentele prevazute la art. 7 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 2781 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare este de 4.200+0, 1% x (937.960 - 420.001) lei = 4.717, 96 lei. Retinerea garantiei de participare se va face potrivit dispozitiilor art. 87 alin. (1) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului, fara TVA.In baza prevederilor art. 90 alin.(1), garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara recomandabil sa aiba corespondent in Romania sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.In baza prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de buna executie a operatorilor economici incadrati in categoria intreprinderilor mici si mijlocii va fi admisa in cuantum de 50% din valoarea impusa. In acest caz, operatorii economici au obligatia de a prezenta documentele prevazute la art. 7 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre prestator in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va dispune ca banca sa instiinteze prestatorul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea prestatorului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii RADET Bucuresti.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (formular nr. 2).
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica, data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani. Persoana care asigura sustinerea financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala va prezenta declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 (formular nr. 2).Cerinta nr. 2
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (formular nr. 3).
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica, data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
-a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
-nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
-in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
-a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
-prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare.
Persoana care asigura sustinerea financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala va prezenta declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, lit a), c) ind. 1 si d) (formular nr. 3).Cerinta nr. 3
Indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si catre bugetul local.
Se vor prezenta urmatoarele documente: -certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul general consolidat);
-certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale), care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit operatorul economic.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.Cerinta nr. 4
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (formular nr. 4). Incadrarea in situatia prevazuta la art. 691 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.Atat tertii sustinatori, cat si subcontractantii, vor prezenta declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 (formular nr. 4). In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica, data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Conform art. 2 din Ordinul nr. 170/2012 al presedintelui ANRMAP, persoanele care aproba si semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire sunt: I. Comisia de evaluare:
-LucicaGHEORGHE ? Serviciul Achizitii Publice ? Presedinte cu drept de vot;
-Carmen NICULESCU ? Sef Serviciul Achizitii Publice ? membru;
-Tosa IOVANOVICI ? Sef Serviciul Aprovizionare ? membru;
-Madalina Liliana CIRJARU ?Serviciu Achizitii Publice ? membru;
-Doinita Botez ? Serviciul Achizitii Publice - membru;
-Florentina GAMAN - Serviciul Achizitii Publice - membru de rezerva;
-Violeta Badea - Serviciul Achizitii Publice - membru de rezerva.
III. Expertul cooptat: - Doina Marica ? Serviciul TehnicIV. Compartimentul intern specializat: Valeria LUPUSOR ? Consilier juridic Serviciul Achizitii Publice.
V. Persoana care aproba documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire: Marian AGIU ? Director General.V. Persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica: Marian AGIU ? Director General, Daniela Cevei ? Director Economic Interimar.Cerinta nr. 5
Prezentarea certificatului de participare cu oferta independenta, conform Ordinului nr. 314/2010 al presedintelui ANRMAP privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta (formular nr. 5).
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica, data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Prezentarea documentelor:
Documentele/declaratiile emise de operatorii economici se vor prezenta in original, iar documentele emise de alte entitati se vor prezenta in una din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul", conform Ordinului 509/2011 al ANRMAP. Cerinta nr. 1
Se va prezenta certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.Informatiile din Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depundere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.; persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. In acest caz, documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Cerinta nr. 2
Operatorul economic trebuie sa detina licenta ANRSC pentru domeniul serviciilor care fac obiectul prezentei achizitii, precum si autorizatie de mediu.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Bilantul contabil aferent anului 2012
In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentul solicitat de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
- alte documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea documentului:
-Bilantul contabil aferent anului 2012 vizat si inregistrat la organele competente;
alte documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
- alte documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
Cerinta nr. 2
Media cifrei de afaceri globala intr-o perioada anterioara care vizeaza ultimii 3 ani ? nivel minim necesar pentru evaluarea respectarii cerintei: 1.500.736 lei.
Prezentarea documentelor:
-formular nr. 6;
-formular nr. 8, daca este cazul.
Cursulmediu de referinta ce va fi avut in vedere pentru echivalenta: cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea documentelor:
-formular nr. 7?;
-formular nr. 9, 10, 11, daca este cazul.
Cursulmediu de referinta ce va fi avut in vedere pentru echivalenta: cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati sau clienti privati.
Prezentarea documentului:
- formular nr. 7 ?Lista principalelor prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati sau clienti privati.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea documentului:
-formular nr. 7 ?Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati sau clienti privati.
Cerinta nr. 2
Experienta similara ? prezentarea principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani din care sa rezulte ca a prestat servicii similare la nivelul a cel putin unui contract a carui valoarea sa fie cel putin valoarea estimata a contractului: 750.368 lei.Prestarile serviciilor se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, care sa confirme nivelul minim necesar pentru evaluarea respectarii cerintei.
In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Prezentarea documentelor:
-formular nr. 7?;
-formular nr. 9, 10, 11, daca este cazul.
Cursulmediu de referinta ce va fi avut in vedere pentru echivalenta: cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea documentelor:
-formular nr. 7?;
-formular nr. 9, 10, 11, daca este cazul.
Cursulmediu de referinta ce va fi avut in vedere pentru echivalenta: cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Cerinta 3
Informatii privind asocierea
Informatii privind acordul de asociere
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.Prezentarea documentului:
- formular nr. 12 ?ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea documentului:
- formular nr. 12 ?ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
Cerinta 4
Lista subontractantilor si informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Prezentarea documentului:
- formular nr. 16 ?Lista subontractantilor si informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea documentului:
-formular nr. 15 ?Lista subontractantilor si informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Operatorul economic trebuie sa detina rampa ecologica.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea documentului: document din care sa reiasa ca detine rampa ecologica.
Cerinta nr. 6
Locatia depozitului sa fie in comunele limitrofe Municipiului Bucuresti.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea documentului: document care sa ateste locatia depozitului in comunele limitrofe Municipiului Bucuresti.
Cerinta nr. 1
Standard de asigurare a calitatii ISO 9001:2008Prezentarea documentului: - certificat ISO 9001:2008 in domeniul calitatii sau echivalent;
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea documentului:
-certificat ISO 9001:2008 in domeniul calitatii sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In conformitate cu prevederile art. 164 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, informatiile relevante pentru derularea etapei finale de licitatie electronica sunt urmatoarele: -Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul total al ofertei, in lei fara TVA;
-Eventualele limite ale valorilor pana la care elementele prevazute mai sus pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: Nu este cazul, in acest caz sunt incidente prevederile art. 202 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
-Informatiile detaliate privind derularea etapei finale de licitatie electronica vor fi evidentiate in invitatia de participare ce va fi transmisa in format electronic catre toti ofertantii care au depus oferte admisibile.Derularea etapei finale de licitatie electronica se va face prin sistemul electronic national din Romania (SEAP), participarea la aceasta etapa fiind permisa doar ofertantilor care sunt inscrisi in sistem (detalii privind echipamentul electronic utilizat, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii sunt disponibile pe www.e-licitatie.ro.Nr. runde 1. Durata rundei 1 zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
176/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.01.2014 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.01.2014 10:30
Locul: Bucuresti, Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, etaj 7, camera 72, Serviciul Achizitii Publice RADET
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, dupa caz observatori desemnati ai MFP-UCVAP-DGFPMB.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
a)Ofertantul va elabora oferta In conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.b)Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: in cazul In care se constataca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.c)Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic; acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.d)Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la cap. III.2., ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire; declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea (formular nr. 19). In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare In acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice RADET Bucuresti
Adresa postala: Str. Cavafii Vechi nr. 15, et. 7, cam. 70, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030254, Romania, Tel. +40 372757840, Email: valeria.lupusor@radet.ro, Fax: +40 213126203, Adresa internet (URL): www.radet.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2013 11:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer