Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie servicii de proiectare pentru Montare Trafo 1- 250 MVA, 400/110 kV in statia 400/110/20 kV Oradea Sud


Anunt de participare (utilitati) numarul 87299/24.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Punct(e) de contact: RADUCU FEDIUC, Tel.021 3035617, Email: Raducu.Fediuc@transelectrica.ro, Fax: 021 3035670, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CN Transelectrica S.A. - ST Cluj
Adresa postala: Str. Memorandumului nr. 27, Localitatea: Cluj - Napoca, Cod postal: 400114, Romania, Tel.0264405589, Email: Cosmin.Geodescu@transelectrica.ro, Fax: 0264/405500
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CN Transelectrica S.A. - ST Cluj
Adresa postala: Str. Memorandumului nr. 27, Localitatea: Cluj - Napoca, Cod postal: 400114, Romania, Tel.0264405589, Email: Cosmin.Geodescu@transelectrica.ro, Fax: 0264/405500
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CN Transelectrica S.A. - ST Cluj
Adresa postala: Str. Memorandumului nr. 27, Localitatea: Cluj - Napoca, Cod postal: 400114, Romania, Tel.0264405505, Email: secretariat.cluj@transelectrica.ro, Fax: 0264/405500
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie servicii de proiectare pentru Montare Trafo 1- 250 MVA, 400/110 kV in statia 400/110/20 kV Oradea Sud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Statia 400/110/20kVOradea Sud, loc. Oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie servicii de proiectare SF, PT, documentatie pt obtinerea CU/AC/avize, acord de mediu, CS echipamente primare, CS echipamente secundare, CS lucrari de C+M pentruMontare Trafo 1- 250 MVA, 400/110 kV in statia 400/110/20 kV Oradea Sud
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI SI TEMEI DE PROIECTARE
Valoarea estimata fara TVA150.000 Lei respectiv, din care 25.000 lei in 2009
Valoarea estimata fara TVA: 150, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
1. Garantie de participare :2.500 LEI2. Garantia de buna executie a contractului7% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere. Se solicita legalizarea asocierii numai daca oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006, Confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local, Persoane juridice/fizice romane - Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale(CUI), Certificat constatator emis de Registrul Comertului. Persoane juridice /fizice straine - Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Informatii generale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 31.12.2008.-cerinta obligatorie
Cerinta minima: Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani sa aiba o valoare minima de 270.000 lei;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte minime:
1.Lista principalelor livrari/prestatii/lucrari inultimii 3 ani
2. Incheierea si indeplinirea, in ultimii 3 ani, cel putin aunui contract: cu o valoare egala sau mai mare de145.000 lei si al carui obiect a fost realizarea de servicii similare pentru toate fazele de proiectare SF, PT+CS in statiile electrice de 400/110 kV.
3. Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii - prezentarea de CV-uri , calificari ale personalului implicat in lucrare, atestat ANRE gradul E1 de proiectare statii electrice de transformare de 400/110 kV
Alte cerinte obligatorii:
Informatii privind subcontractanti (daca exista)
Informatii privind asociatii (daca exista)
Standarde de asigurarea calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.10.2009 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.10.2009 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.10.2009 11:00
Locul: ST Cluj, str. Memorandumului nr. 27, etaj 4, sala 407
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare; persoanele imputernicite din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4(021)3104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +4(021)3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr 1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264596110, Email: curtecj@just.ro, Fax: 0264593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN Transelectrica S.A. Bucuresti Sucursala de Transport Cluj - Consilier Juridic
Adresa postala: Str. Memorandumului nr.27, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400114, Romania, Tel.0264405524, Fax: 0264405500
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2009 15:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer