Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitii servicii imprimare buletine de vot, machete procese verbale si liste electorale


Anunt de participare numarul 4874/08.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL BISTRITA-NASAUD
Adresa postala: BISTRITA, STR.PIATA PETRU RARES, NR.1, JUD. BISTRITA-NASAUD, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Punct(e) de contact: SILVIA OLARIU, Tel.0263/216150 INT108, 0745162284, Email: LICITATI@PREFECTURA.BISTRITA.RO, Fax: 0263/214235
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitii servicii imprimare buletine de vot, machete procese verbale si liste electorale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: lapunctul de lucru al prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare servicii de imprimare a buletinelor de vota, a machetelor proceselor verbale pentru constatrea rezulatelor alegerilorsi a listelor electoralece vor fi utilizate in cadrul alegerilor membrilor din Romania in parlamentul European din anul 2007.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
78000000-7 - Servicii tipografice, de publicare si servicii conexe (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
286.000 exempalre buletine de vot, 1.600 exemplare machete procese verbale, 4.500 exempalre liste elecotrale
Valoarea estimata fara TVA: intre 50 si 300USD
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
14 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de buna executie in cuantum de 5% din pretul contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitate
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a imozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006;
- Certificat constatator emis de ORC pentru persoanele juridice romane;
- autorizatie de functionare pentru persoane fizice romane;
- Documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale dintara inc are candidatul este rezident pentru persoane juridice/fizice straine
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Bilantul contabil din anul precedent, vizat si inregistrat de organele competente;
- Scrisoare de bonitate emisa de banca;
- Informatii generale, cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Anul financiar precedent trebuie incheiat cu profit
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimi 3 ani;
- Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
- Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa prezinte cel putin 2 contracte de complexitate similiara
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 10
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
pret
80%
Descriere:
2.
termen de executie
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5271
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.03.2007 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
30.03.2007
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 01.06.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.04.2007 14:00
Locul: sediul Institutie Prefectului judetul Bistrita-Nasaud, sala 15
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai candidatilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Ccontestatiilor
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu, nr.38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: fax 0213104642, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Institutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud
Adresa postala: str. Piata Petru Rares, nr.1, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Tel.0263/216150 int129, Email: licitati@prefectura.bistrita.ro, Fax: 0263/214235
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia pentru verificarea legalitatii actelor, aplicarii actelor normative si contenciosul administrativ
Adresa postala: str. Piata Petru rares, nr.1, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.03.2007 18:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer