Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitii servicii imprimare buletine de vot si machete procese verbale


Anunt de participare numarul 4669/08.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL MARAMURES
Adresa postala: STR. GHEORGHE SINCAI NR. 46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN TITU FODOR, Tel.0262215001, Email: prefect@prefectura.multinet.ro, tfodor@prefectura.multinet.ro, Fax: 0262213241, Adresa internet (URL): www.prefecturamaramures.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Institutia Prefectului - judetul Maramures
Adresa postala: Str. Gh. Sincai, nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Petrus Ioan, Consilier, Tel.0262215914, Fax: 0262214825
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Institutia Prefectului - judetul Maramures
Adresa postala: Str. Gh. Sincai, nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Petrus Ioan, Consilier, Tel.0262215914, Fax: 0262214825
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Institutia Prefectului - judetul Maramures
Adresa postala: Str. Gh. Sincai, nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel.0262215001, In atentia: dna. Rita Costea, referent
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitii servicii imprimare buletine de vot si machete procese verbale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: La punctul de lucru al prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1. Achizitionare servicii de imprimare a buletinelor de vot ce vor fi utilizate in cadrul alegerilor membrilor din Parlamentul European din anul 2007; 2. Achizitionare servicii de tiparire a machetelor proceselor verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
78100000-8 - Servicii tipografice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
467 mii exemplare buletine de vot +10%; 770 exemplare machete procese verbale +10%.
Valoarea estimata fara TVA: intre 150, 000 si 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 13.04.2007 pana la 27.04.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de buna executie: 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea: prezentare formulare din Sectiunea IV si Cazier judiciar Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181: completare formulare din Sectiunea IV si depunerea certificatelor constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale precum si contributia pentru asigurarile sociale Persoane juridice/fizice romane: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; autorizatia de functionare Persoane juridice /fizice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Rezultatul exercitiilor financiare pe ultimul an (se va prezenta bilantul complet, in copie, inregistrat la organele competente). Anul financiar precedent trebuie sa fie incheiat cu profit.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani; declaratie pe propria raspundere privind existenta tehnicii de imprimare si a capacitatii de prestare in termmenul stabilit.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 10
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pret
85%
Descriere:
2.
Termen de executie
15%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2/2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2007 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.03.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
22.03.2007
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.03.2007 10:00
Locul: Sediul Institutiei Prefectului Maramures, camera 105
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantii sai, la deschiderea ofertelor, avand asupra sa procura sau imputernicirea pentru participare.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, Nr.38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213118090, Fax: 0213118095
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264-59.61.10 centrala, Email: curtecj@just.ro, Fax: 0264-59.38.66
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In comformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, art. 272 si 277
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutia Prefectului - judetul Maramures
Adresa postala: Str. Gh. Sincai, nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel.0262215001 interior 187
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2007 13:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer