Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare autobasculante cu 4 axe - 2 bucati


Anunt de participare numarul 100904/27.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ADJUD (CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD)
Adresa postala:  STR STADIONULUI NR 2, Localitatea:  Adjud, Cod postal:  625100, Romania, Punct(e) de contact:  GABRIELA RACOVITA, Tel. 0237641908, Email:  gabrielaracovita@yahoo.com, achizitiiadjud@gmail.com, Fax:  0237641912, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare autobasculante cu 4 axe - 2 bucati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Adjud, judetul Vrancea
Codul NUTS: RO22 - Sud-Est
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare autobasculante cu 4 axe - 2 bucati
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34142300-7 - Autobasculante (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Autobasculante cu 4 axe - 2 bucati
Valoarea estimata fara TVA: 615, 120.64RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare nu se solicita. Garantie de buna executie: 5% din val contr fara TVA, in lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FonduriUniunea Europeana, bugetul de stat, bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratii privind eligibilitatea-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din ordonanta 34- Declaratie privind calitatea de participantla procedura-Certificat de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat , valabil la data depunerii ofertelor, ?original sau copie legalizata-Certificat de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local, valabil la data depunerii ofertelor, ?original sau copie legalizata
—Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului - ?original sau copie legalizata;
— Certificatul de ?egistrare- actul constitutiv al societatii (contract de societate sau statutul);
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nu se solicita
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate ?ultimii 3 ani, contin? valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Livrarile de produsese confirmaprin prezentareaunor certificate/documente emisesaucontrasemnate de o autoritate ori de catre clientulbeneficiar.? cazul ?carebeneficiarul este un clientprivat si, din motive obiective , operatoruleconomic, nu areposibilitateaobtineriiunei certificari/confirmaridin partea acestuia, demonstrarealivrarilorde produse se realizeaza printr-odeclaratiea operatorului economic.
Informatii privind subcontractantii: completare formularnr. 12G si anexa –privind partea/partile din contract care urmeaza sa fie subcontractate si datele de recunoastere ale subcontractantilor.
. Cerintepentru prezentarea de standarde de asigurare a calitatii: Sesolicita ca cerintaminima obligativitateaprezentariicertificariisistemului de managemental calitatii , conform ISO 9001:2000( copiecertificatISO 9001:2000, documnet emis de organismeabilitate?acest sens)at?entru producatorii c?si pentrufurnizorii masinilorsi suprastructurilor.?conformitate cuprincipiulrecunoasteriireciproce, autoritatea contractanta are obligatiade a acceptacertificateechivalenteemise de organisme stabilite?alte stateale UniuniiEuropene.? cazul ?care operatorul economicnu detineun certificat de calitate astfel cum este solicitatde autoritatea contractantaaceasta din urma are obligatia de a acceptaorice alte probesau doveziprezentatede operatorul economic respectiv, ?masura?care probele/dovezileprezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Se va completaformularul nr. 15privind sistemulde asigurare a calitatii
Informatii privind asocierea: mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna , se va completa formularul Acord de Asociere.
Istoric litigii: Se va completaformularul12 E
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5623
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.07.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.07.2010 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.07.2010 13:00
Locul: SediulConsiliului local al Municipiului Adjud, str. Stadionului nr. 2 , Adjud, Jud. Vrancea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare , reprezentantii sau imputerniciti ai ofertantilor, observatorii desemnati in conformitate cu legislatia in vigoare din domeniul achizitiilor publice
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect: Sistem integrat de gestionarea deseurilorprin separare ?unicipiulAdjud si orasul Marasesti, inclusivzonelerurale limitrofe-judetul Vrancea , Program Phare 2005 – Coeziuneeconomicasisociala-Schemade investitiipentru sprijinireainitiativelorsectoruluipublic?sectoareleprioritarede mediu Linia de buget-Phare/2005/017-553.04.01.04.01
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
documentatia de atribuire este disponibila la adresa de internet: www.e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  021/ 310 4642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Galati
Adresa postala:  Str. Brailei, nr. 153, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800367, Romania, Tel. 0236/460027, Fax:  0236/460227
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostiinta de catre contestator a unui act al autoritatii contractante pe care l considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul achizitii publice
Adresa postala:  Str. Stadionului nr. 2, Localitatea:  Adjud, Cod postal:  625100, Romania, Tel. 0237/641908, Email:  gabrielaracovita@yahoo.com, Fax:  0237/ 641912
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.05.2010 09:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer