Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare autospeciale tip utilitare 6+1 locuri


Anunt de participare numarul 144950/15.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ S.A.
Adresa postala: Craiova, str. Drumul Jiului, nr.10, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200425, Romania, Punct(e) de contact: GIURCA LILIANA, Tel. +40 0723307299, Email: cornelg_mail@yahoo.com, Fax: +40 0251413046, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar al judetului Dolj, reprezentat prin C.J. Dolj
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare autospeciale tip utilitare 6+1 locuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Craiova, str. Drumul Jiului nr. 10
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare 5 buc.autospeciale tip utilitare 6+1 locuri conf. specificatiilor din caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34115200-8 - Autovehicule pentru transportul a mai putin de 10 persoane (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
5 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 362, 900RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Da. Valoarea garantiei de participare este 3.600 RON. Perioada de valabilitate 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Modalitati de constituire ( pentru garantii in EURO data echivalentei in lei :5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor la cursul de schimb al BNR): a) Instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari - formular 15 din sectiunea III - Formulare, in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.b) Lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante pentru sume pana la 5.000 RON.c) O.P. cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data si ora limita stabilita pentru deschiderea ofertelor. Plata se va face in contul autoritatii contractante: RO57BRDE170SV03847101700 BRD Craiova.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a)ofertantul si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul a refuzat sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei;c)ofertantul a depus o contestatie cu privire la procedura de atribuire a contractului care a fost respinsa pe fond de catre Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor in conformitate cu art. 278 din OUG nr. 34/2006. In acest caz autoritatea contractanta va retine contestatarului din garantia de participare o suma raportata la valoarea estimate a contractului, in conf. cu prevederile art. 278^1, alin.1 din OUG 34/2006. Da. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA si se va constitui conf. art. 90 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea; se va depune in original si se va complete in conformitate cu formular 1 din sectiunea III - Formulare
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat, tert sustinator, persoana care asigura sustinerea va complete declaratia, din care trebuie sa reiasa ca nu se afla in situatiile prevazute la art 181 lit. a), c^1) si d). Declaratia se va depune in original si se va complete in conformitate cu formular 2 din sectiunea III - Formulare. Autoritatea contractanta va exclude din procedura orice ofertant care se afla in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. La declaratii ofertantul va anexa:
a) certificate de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidate, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente, valabil la data limita de depunere a ofertelor. Se va depune in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal, cu mentiune "Conform cu originalul"
a) certificate privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local si din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Se va depune in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal, cu mentiune "Conform cu originalul"Pentru operatorii economici straini: documente edificatoare valabile la data limita de depunere a ofertelor. Se vor depune in original sau copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal, cu mentiunea "Conform cu originalul" si traducere autorizata in limba romana.3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independent. Certificatul se va depune in originalsi se va complete in conformitate cu formular 4 din sectiunea III - Fromulare
4. Informatii generale despre ofertant. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document. Se va depune in original si se va complete in conformitate cu formular 6 din sectiunea III - Fromulare
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie minim 362.900 RON.
5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei asocieri sau daca exista un tert sustinator, fiecare este obligat sa prezinte aceasta declarative in original si se va completa in conformitate cu formular 3 din sectiunea III - Formulare.Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
MACIU GHEORGHE, RADA MARCELA, TECU CORNEL, SERBAN ION, BARBU AURA, TULITU FLOREA, POPESCU MARIETA, GIURCA LILIANA, MOCIOACA MARIETA, GHITA VASILE, MIRESCU LUCIAN, GUGU ION, SCHUTZ MARIA, PATRU IONEL, IANCU DIANA-VALY.Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire a contractului orice ofertant care se afla in oricare din situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Se va depune in original si se va completa in conformitate cu formular 5 din sectiunea III - Formulare. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului / Autorizatie de functionare / Altele echivalente - pentru persoanele juridice romane.Pentru persoanele juridice straine se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere professional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Documentele se vor depune, copie legalizata sau copie confor cu originalul. Persoanele straine vor prezenta si traducere autorizata si legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similar in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiar, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau agenti private, din care sa rezulte ca au fost livrate produse similar in cadrul unui contract sau mai multor contracte. in valoare cumulata de minim 362.900 RON, insotita de certificate / documente care sa indice valori, perioade de livrare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau agenti private.
Informatii privind asocierea (daca este cazul)
- Acord de asociere din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei. Daca ofertantul castigator va fi o asociatie, autoritatea contractanta solicita legalizarea asocierii conform prev. legale pana la data incheierii contractului de achizite publica. In cazul asocierii, indeplinirea conditiilor de calificare prev. la cap. III.2.1. sunt obligatorii pentru fiecare dintre asociati
Prezentarea ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va complete formular 7 si anexa acestuia din sectiunea III - Formulare- Acord de asociere din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat in conformitate cu formular 12 din sectiunea III - Formulare- Imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei.Prezentarea de documente care confirma certificarea sistemului calitatii, valabile la termenul limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.08.2013 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.08.2013 11:00
Locul: Craiova, str. Drumul Jiului nr.10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/si documentele care insotesc oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitii.Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita o reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. In acest caz, contractual va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut fata de pretul initial.Autoritatea contractanta nu isi asuma raspunderea pentru ofertele depuse/transmise la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare.Oferta care este primita de autoritatea contractanta dupa expirarea termenului limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256.2 din OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic
Adresa postala: SC PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ SA, jud. Dolj, str. Drumul Jiului nr. 10, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200425, Romania, Tel. +40 0251413046, Email: drum_dolj@yahoo.com, Fax: +40 0251413046
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.07.2013 12:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer