Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de furnizare ochelari de protectie impotriva prafului si radiatiilor solare


Anunt de participare numarul 117754/24.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 02316 CRAIOVA
Adresa postala:  str.Drumul Industriilor nr.81, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200611, Romania, Punct(e) de contact:  CATALIN VINTILA, Tel. 0251485935, Email:  achizitii2316@yahoo.com, Fax:  0251485935, Adresa internet (URL):  www.e-licitatie.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare ochelari de protectie impotriva prafului si radiatiilor solare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UM 02316 Craiova , str. Drumul Industriilor nr. 81 , Craiova , Dolj.
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 23 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 072, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru de furnizare ochelari de protectie impotriva prafului si radiatiilor solare .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33735100-2 - Ochelari de protectie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate minima estimata :500 bucatiCantitate maxima estimata :6.700 bucati
Valoarea estimata fara TVA: 1, 072, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.06.2011 pana la 29.03.2013
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in valoare de 20.000 lei , garantie de buna executie in valoare de 10 % din valoarea contractului subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea ;
-Declaratie pe propria raspundere, referitoare la neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;
-Certificat de atestare fiscala emis de DirectiaGenerala a Finantelor Publice ;
-Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale;
-Cazier judiciar pentru persoanele cu putere de reprezentare si/sau decizie din cadrul ofertantului;
-Cazier judiciar pentru ofertant persoana juridica;
-Extrasul de registru emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal;
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.
-Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul;
-Certificat de inregistrare .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa de informatii generale;
-Bilanturile contabile pe anii 2008, 2009 si 2010;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-prezentarea documentelor solicitate;
-Cifra de afaceri neta medie anuala pe ultimii 3 ani ( 2008 , 2009 si 2010 ) sa fie mai mare sau cel putin egala cu 750.000 lei ;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani ;
-Recomandari din partea tuturorbeneficiarilor mentionati in lista cu principalele produse;
-Autorizare pentru livrarea produselor ;
-Buletine de analiza (certificate tip CE , rapoarte de incercari ) emise de organe acreditate RENAR ( sau echivalent);
-Mostre din produsele oferite ;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-prezentarea declaratiei privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani;
-prezentarea tuturorrecomandarilordin parteatuturor beneficiarilor prezentati in lista principalelor livrari din ultimii 3 ani;
-prezentarea autorizarii pentru livrarea produselor, valabila pentru anul 2011( pentru ofertantii care nu sunt producatorii bunurilor respective ) ;
-prezentarea buletinelor de analizacare sa ateste ca produselecorespund standardelor tehniceprevazute la pct.2.2.1 - caracteristici de performanta, din specificatia tehnica.-prezentarea mostrelor de produs;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.05.2011 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.05.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 15.07.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.05.2011 11:00
Locul: La sediul UM 02316 Craiova , Str. Drumul Industriilor nr. 81 , Craiova , Dolj.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere, personal sau prin reprezentant cu delegatie si copie dupa documentele de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos , nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0402113104642, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  0402113104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile de la luarea la cunostiinta de un act al autoritatii contractante pe care il considera ilegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Militara 02316 Craiova
Adresa postala:  Str. Drumul Industriilor nr. 81, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200611, Romania, Tel. 0251485935, Email:  achizitii2316@yahoo.com, Fax:  0251485935, Adresa internet (URL):  www.e-licitatie.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.03.2011 08:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer