Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD-CADRU DE SERVICII DE SUPRAVEGHERE,PREVENIRE,CONTROL SI ERADICARE A BOLILOR LA ANIMALE,A CELOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM,PROTECTIA ANIMALELOR,PROTECTIA MEDIULUI,DE IDENTIFICARE,INREGISTRAREA BOVINELOR,SUINELOR,OVINELOR,CAPRINELOR,A MISCARII A


Anunt de participare numarul 147756/06.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor Vrancea
Adresa postala: Focsani, Bd.Brailei nr.121bis, jud.Vrancea, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620122, Romania, Punct(e) de contact: ILIE VICTOR, Tel. +40 237215561, In atentia: ILIE VICTOR, Email: office-vrancea@ansvsa.ro, Fax: +40 237236566, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: SANATATE ANIMALA SI SIGURANTA ALIMENTELOR
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD-CADRU DE SERVICII DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE, CONTROL SI ERADICARE A BOLILOR LA ANIMALE, A CELOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, PROTECTIA ANIMALELOR, PROTECTIA MEDIULUI, DE IDENTIFICARE, INREGISTRAREA BOVINELOR, SUINELOR, OVINELOR, CAPRINELOR, A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TEMENELOR DE INREGISTRARE SAU DE GRESELI DE INREGISTRARE PENTRU C.S.V.S.A. HOMOCEA, RACOASA, VIZANTEA LIVEZI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: JUDETUL VRANCEA
LOT 1 CSVSA HOMOCEA -TERITORIUL COMUNEI HOMOCEA
LOT 2 CSVSA RACOASA - TERITORIUL COMUNEI RACOASA
LOT 3 SCVSA VIZANTEA LIVEZI - TERITORIUL COMUNEI VIZANTEA LIVEZI
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 650, 780RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: CONTRACTE SUBSECVENTE INCHEIATE ANUAL PENTRU FIECARE LOT
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACORD-CADRU DE SERVICII DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE, CONTROL SI ERADICARE A BOLILOR LA ANIMALE, A CELOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, PROTECTIA ANIMALELOR, PROTECTIA MEDIULUI, DE IDENTIFICARE, INREGISTRAREA BOVINELOR, SUINELOR, OVINELOR, CAPRINELOR, A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TEMENELOR DE INREGISTRARE SAU DE GRESELI DE INREGISTRARE PENTRU C.S.V.S.A. HOMOCEA, RACOASA, VIZANTEA LIVEZI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1-CSVSA HOMOCEA VALOARE ESTIMATA FARA TVA PENTRU 4 ANI=267156 LEI
LOT 1-CSVSA RACOASA VALOARE ESTIMATA FARA TVA PENTRU 4 ANI=178526, 80 LEI
LOT 1-CSVSA VIZANTEA LIVEZI VALOARE ESTIMATA FARA TVA PENTRU 4 ANI=205097, 20 LEI
TOTAL 650780 LEI FARA TVA
Valoarea estimata fara TVA: 650, 780RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE ESTE DE 1% DIN VALOAREA ESTIMATA FATA TVA , ADICA 2672 LEI PENTRU LOTUL 1 CSVSA HOMOCEA , 1786 LEI PENTRU LOTUL 2 CSVSA RACOASA SI 2051 LEI PENTRULOTUL 3 CSVSA VIZANTEA LIVEZI. In conformitate cu art.86 alin 1 din HG 925/2006 GARANTIA DE PARTICIPARE SE VA CONSTITUI PRINTR-UN INSTRUMENT DE GARANTARE EMIS IN CONDITIILE LEGII DE CATRE O SOCIETATE BANCARA SAU DE ASIGURARI , IN ORIGINAL, IN CUANTUMUL PREVAZUT IN PREZENTA DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE.PERIOADA DE VALABILITATE A GARANTIEI DE PARTICIPARE VA FI CEL PUTIN EGALA CU PERIOADA MINIMA DE VALABILITATE A OFERTEI CONFORM ART 43^1, ALIN. 2 LIT B), ADICA 90 ZILE DE LA DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR.PRIN EXCEPTIE, GARANTIA DE PARTICIPARE SE POATE CONSTITUI SI PRIN DEPUNEREA LA CASIERIA DSVSA VRANCEA , BD. BRAILEI NR. 121 BIS, JUD. VRANCEA, SAU PRIN ORDIN DE PLATA IN CONTUL RO30TREZ6915005XXX00085 DESCHIS LA TREZORERIA FOCSANI. SE VA RETINE CONTESTATORULUI CARUIA I-A FOST RESPINSA CONTESTATIA DE CATRE CNSC SUMA CALCULATA CONFORM PREVEDERILOR ART. 278 INDICE 1 DIN O.U.G. 34/2006. CURSUL VALUTAR CARE STA LA BAZA CALCULARII SI DEPUNERII GARANTIEI INTR-O ALTA MONEDA DECAT IN LEI SE STABILESTE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI PE www.e-licitatie.ro . 5% DIN VALOAREA FARA TVA , A CONTRACTULUI SUBSECVENT INCHEIAT .NECONSTITUIREA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI SUBSECVENT REPREZINTA CLAUZA DE REZILIERE PENTRU ACORDUL CADRU.MODUL DE CONSTITUIRE A GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE SE FACE PRIN SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE (FORMULAR C)CONSTITUITA LA DATA INCHEIERII ACORDULUI CADRU SAU SUB ORICE FORMA PREVAZUTA IN ART. 90 DIN H.G. 925/2006, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE CU RESPECTAREA H.G. 1041 DIN 2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FINANTARE DE LA BUGETUL DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
In temeiul art.15 alin.(2) din O.G. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.4 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie privind eligibilitatea( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J.) Prezentare formular 5, document semnat, stampilat si inregistrat.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica;2)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. nr. 34/2006(Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J.)Prezentare formular 6, document semnat, stampilat si inregistrat.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica;in cazul depunerii de oferte comune formularul va fi depus de catre toti ofertantii asociati ;3)Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul consolidat din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele in conformitate cu prevederile art 9) din Ord. ANRMAP 509/2011( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. )Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original , copie legalizata sau copie semnata "conform cu originalul").4)Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele in conformitate cu prevederile art 9) din Ord. ANRMAP 509/2011 ( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. )Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original , copie legalizata sau copie semnata "conform cu originalul").5)Declaratii privind calitatea de participant la procedura. Prezentare formularul 7 document semnat, stampilat si inregistrat.(Inclusiv in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular)6)Cazier fiscal( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata);7)Cazier judiciar( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. )Cazier judiciar pentru reprezentantul/tii legal/i al/i operatorului economic. Cazier judiciar pentru persoana imputernicita (daca e cazul) a operatorului economic si/sau orice alte acte doveditoare (certificate) in conditiileart.182 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)8)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art 69^.1 din OUG 34/2006 (atat P.F. cat si P.J.) formular 23;9)Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta. Declaratie pe proprie raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurent formular 8.Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.Atentie, nu se folosesc prescurtari.Persoanele cu functii de decizie in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii deatribuire sunt: Director Executiv- Dr. Necula Botezatu , Director Executiv Adjunct-Dr. Doru Sava Calistru, Sef Serviciu SBAMB-Dr. Ion Gheorghe Modoran ; Costel Patrascanu - Consilier Juridic; Victor Ilie -Sef Serviciu Economic si Adminstrativ. 1)Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, , din care sa rezulte adresa, forma de inregistrare si obiectul de activitate al ofertantului conform obiectului procedurii si din care sa rezulte ca medicul veterinar este actionar majoritar sau administrator (pentru persoane juridice) .Activitatea principala sa cuprinda Codul CAEN ce corespunde activitatilor veterinare ;2.Certificatul de inregistrare a persoanelor fizice autorizate sau persoane juridice in registrul unic al cabinetelor medical-veterinare , conform art. 31, lit b din legea 160/1998 republicata. Document in copie legalizata sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ?? conform cu originalul?;Pentru persoane juridice/fizice straine: 1. Documente edificatoare (traduse si legalizate) care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.2. Acte (original si copie) din care sa rezulte calitatea de operator economic autorizat si inregistrat: statutul legal, locul de inregistrare si obiectul de activitate, emise de organisme competente din tara de origine a ofertantului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Experienta similara cu nformatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile. Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat. 2)Daca o asociere de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Aceasta va fi centralizata de liderul asocierii. Situatia se va prezenta si separat de catre fiecare ofertant asociat. Capacitatea econ. si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana , indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva, operatorul economic care beneficiaza de sustinere trebuie sa dovedeasca aceasta, prin angajament ferm incheiat in forma autentica semnat de catre persoana care il sustine.Persoana care sustine operatorul economic nu trebuie sa se afle intr-una din situatiile care determina obligatia excluderii din procedura de atribuire.Autoritatea contractanta va solicita tertului sustinator documentele prin care acesta face dovada existentei resurselor pe care le va pune la dispozitie conform angajamentului . Bilantul si contul de profit si pierdere pe ultimul an incheiat vizat si inregistrat in copie. 3)Fisa de identificare financiara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1)Se va intocmi formularul 14 semnat, stampilat si inregistrat 2)Se va/vor intocmi formularul/ele 14 si 13 (in cazul sustinerii financiare de o terta persoana)semnat/e, stampilat/e si inregistrat/e. 3)se va depune formularul 16 semnat, stampilat si inregistrat. Se va depune copie dupa Bilantul si contul de profit si pierdere pe ultimul an incheiat vizat si inregistrat .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Atestatul de libera practica ; 2)Diploma/ adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate; 3)Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii. Informatii detaliate privind conformitatea cu reglementarile in vigoare la nivel national referitor la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, cat si norme P.S.I; 4)Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertatul cunoaste modul de operare a computerului; 5)Informatii privind subcontractantii / asociatii (INFORMATII PRIVIND PARTEA DIN CONTRACT PE CARE OPERATORUL ECONOMIC ARE EVENTUAL INTENTIA SA O SUBCONTRACTEZE); 6)Decalaratie privind dotarile specifice , utilaje, echipament tehnic si de comunicare, mijloace de transport , alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pe parcursul indeplinirii contractului; 7)Recomandari din partea autoritatilor contractante privind indeplinirea obligatiilor contractuale, privitor la servicii veterinare minim o scrisoare de recomandare din care sa rezulte modul de indeplinire a obligatiilor contractuale in ultimii 2 ani si ca nu s-au reziliat contracte.
1)Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei si pe perioada derularii contractului va asigura un nivel corespunzator al protectiei mediului. 2)Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii pentru sanatatea si securitatea muncii, protectia mediului/Declaratie pe proprie raspundere ca se angajeaza in care va fi declarat castigator sa implementeze astfel de sistem.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1)copie legalizate/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; 2)copie legalizate/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; . 3)Se va completa formularul 9 , se depune in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; 4)Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertatul cunoaste modul de operare a computerului , document semnat, stampilat si inregistrat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; 5)Ofertantul ? (liderul Asociatiei) va completa: Lista cuprinzand asociatii/ subcontractantii (Formularul 11 ). Daca ofertantul nu intentioneaza sa subcontracteze , se va completa Formularul 11 cu mentiunea ?Nu este cazul?. Lista va fi insotita de acordurile de asocieri / subcontractare in copie. In lista vor fi inclusi toti asociatii precum si toti subcontractantii.Fiecare subcontractant va completa cu propriile date Formularul 5, Formularul 6 si Formularul 7 si va furniza documentele solicitate la III.2.1.a din Fisa de date. Subcontractarea se va face conform formularului 22.Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici , va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului(formular 21) . Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului , ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului; 6)se va completa formularul 12 semnat, stampilat si inregistrat; 7)Se va prezenta cel putin un document semnat si stampilat de beneficiarul/ii serviciilor in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Se va avea in vedere si data infiintarii candidatului/ofertantului;referirea sa se faca la un contract care face obiectul prezentei documentatii de atribuire ( servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului si/ sau de servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor legale de inregistrare sau de greseli de inregistrare, cu privire la animalele din speciile bovine, ovine, caprine si suine.1)Se intocmeste formularul 18 , se prezinta semnat, stampilat si inregistrat. 2)Se completeaza formularul 17, document ce se depune semnat, stampilat si inregistrat, valabil la data depunerii ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
In temeiul art.15 alin.(2) din O.G. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.4 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
TEHNIC
60%
Descriere: CRITERII TEHNICE
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.11.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.12.2013 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.12.2013 10:00
Locul: DSVSA VRANCEA, FOCSANI, BD. BRAILEI NR. 121 BIS, JUD. VRANCEA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
PERSOANE IMPUTERNICITE ALE CANDIDATILOR IN BAZA FORMULARULUI DIN SECTIUNEA FORMULARE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
SE INCHEIE CONTRACTE SUBSECVENTE ANUAL PENTRU FIECARE LOT
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DSVSA VRANCEA COMPARTIMENT JURIDIC
Adresa postala: FOCSANI, BD. BRAILEI NR. 121 BIS JUD. VRANCEA, Localitatea: FOCSANI, Cod postal: 620122, Romania, Tel. +40 237215561, Fax: +40 237236566
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2013 16:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer