Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru privind achizitia de cartuse toner pentru imprimante,fotocopiatoare si faxuri


Anunt de participare numarul 149096/02.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara
Adresa postala: B-dul Gheorghe Lazar nr. 9B, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300081, Romania, Punct(e) de contact: Doru.Rosu.TM@mfinante.ro, Tel. +40 0256499334, Email: Admin.TMTMJUDX01.TM@mail.mfinante.gv.ro, Fax: +40 0256499332, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru privind achizitia decartuse toner pentru imprimante, fotocopiatoare si faxuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Timisoara str.Gh. Lazar nr. 9 B
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 17, 383.79 si 966, 149.28RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza incheierea a minim un contract subsecvent in trim I 2014; trim 2 2014; trim 3 2014, trim 4 2014
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru-furnizare decartuse toner pentru imprimante, fotocopiatoare si faxuri
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 Cartuse toner pentru marca Kyocera-Estimari ale cantitatilor ce vor face obiectul acordului cadru : minim 5 buc.;maxim 278 buc.-pt un contract subsecvent : minim 1 buc.;maxim 70 buc.Lot 2 Cartuse toner pentru marca Lexmark-Estimari ale cantitatilor ce vor face obiectul acordului cadru : minim 13 buc.;maxim 2121 buc.-pt un contract subsecvent : minim 3 buc.;maxim 531 buc.Lot 3 Cartuse toner pentru marca Epson-Estimari ale cantitatilor ce vor face obiectul acordului cadru : minim 6 buc.;maxim 245 buc.-pt un contract subsecvent : minim 1 buc.;maxim 62 buc.
Lot 4 Cartuse toner pentru marca Xerox -Estimari ale cantitatilor ce vor face obiectul acordului cadru : minim 9 buc.;maxim 367 buc.-pt un contract subsecvent : minim 2 buc.;maxim 92 buc.Lot 5 Cartuse toner pentru marca Samsung-Estimari ale cantitatilor ce vor face obiectul acordului cadru : minim 9 buc.;maxim 267 buc.-pt un contract subsecvent : minim 2 buc.;maxim 67 buc.Lot 6 Cartuse toner pentru marca Minolta-Estimari ale cantitatilor ce vor face obiectul acordului cadru : minim 10 buc.;maxim 221 buc.-pt un contract subsecvent : minim 2 buc.;maxim 56 buc.Lot 7 Cartuse toner pentru marca HP-Estimari ale cantitatilor ce vor face obiectul acordului cadru : minim 19 buc.;maxim 1119 buc.-pt un contract subsecvent : minim 4 buc.;maxim 280 buc.Lot 8 Cartuse toner pentru marca Ricoh Aficio-Estimari ale cantitatilor ce vor face obiectul acordului cadru : minim 15 buc.;maxim 404 buc.-pt un contract subsecvent : minim 4 buc.;maxim 101 buc.Lot 9 Cartuse toner pentru marca Brother-Estimari ale cantitatilor ce vor face obiectul acordului cadru : minim 7 buc.;maxim 115 buc.-pt un contract subsecvent : minim 1 buc.;maxim 29 buc.Lot 10 Cartuse toner pentru marca Canon-Estimari ale cantitatilor ce vor face obiectul acordului cadru : minim 23 buc.;maxim 876 buc.-pt un contract subsecvent : minim 5 buc.;maxim 219 buc.Lot 11 Cartuse toner pentru marca Toshiba, Panasonic, Philips, IBM-Estimari ale cantitatilor ce vor face obiectul acordului cadru : minim 7 buc.;maxim 108 buc.-pt un contract subsecvent : minim 1 buc.;maxim 27 buc.Numarul de bucmentionat mai sus este estimativ, fiind calculat pt. o perioada de 12 luni.
Valoarea estimata fara TVA: intre 17, 383.79 si 966, 149.28RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum garantie de participare pentru toate loturile: 19316 lei din care: Lot1:595 lei;Lot 2:9863 lei;Lot3:525 lei;Lot4:1140 lei;Lot5:687 lei;Lot6;923 lei;Lot 7;1837;Lot8;1390 lei;Lot9;353 lei;Lot10; 1643 lei; Lot11;360 lei.Garantia se va constitui in conformitate cu prev art. 86 alin.1 din HG 925/2006 .Gar de particip se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc bancara sau de o soc de asigurari , sau prin virament bancar, in cuantumul prev in documentatie si va fi valabil 60 zile(cel putin egala cu valab ofertei) de la termenul limita de primire a ofertelor .La proced online, dovada constit gar de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata pana la data limita de depunere a ofertelor) si va fi prezentata(in original) la sediul Aut Contract de catre toti op econom pana la data limita de depunere a ofertelor .Contul pentru garantia de participare este: RO59TREZ6215005XXX000314 deschis la Trezoreria Timisoara .In caz in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 acesta benef de reducere cu 50% a cerintei privind cuantum gar de particip. In aceasta situatie, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM .Daca ofertantul a contestat procedura de achizitie , in situatia respingerii contestatiei de catre CNSCca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autorit contractanta a masurilor de remediere necesare, retinerea din garantia de participare va fi conform preved art. 278 ^1 dinOUG 34/2006 cu modif si complet ulterior.Cursul la care se va face echival leu/alta valuta (pentru eventual depunerii ofertelor de catre un operat econ strain) este cel stab de BNR cu 5(cinci) zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. 5%, din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului.Modul de constituire: Garantia de buna executie se va constitui prin orice modalitate prevazuta de art.90 din H.G.nr.925/2006 si se va avea in vedere modificarea adusa deH.G.nr.1045/2011. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor legale.Potrivit art.16 din Legea nr.346/2004, intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia de participare si de garantia de buna executie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduride la bugetul de stat si bugetul Trezoreriei
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitateaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani, conform art.180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta respectiva de calificare consta in completarea Declaratiei pe proprie raspundere privind eligibilitatea cu referire la cele mentionate mai sus si prezentata in Formularul nr. 1 din Sectiunea ? Modele de formulare?Pentru persoane juridice straine: a.Prezentarea oricarui document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine a ofertantului sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente
nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar.
Toate certificatele/documentele de la punctul a)(Declaratiile cu privire la art. 180 si art. 181) pot fi scanate in original.?. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.
Atentie!Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii.
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii :
- a intrat in faliment , ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic
- nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat;
- in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
- a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
- prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii criteriilor de calificare si selectie
Cerinta obligatorie de calificare consta in prezentarea documentului mentionat mai jos :
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181?completata in conformitate cu formularul nr. 2 din Sectiunea ? Modele de formulare?Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantilor din procedura aplicata pentru atribuirea, contractului.Pentru persoane juridice straine: b. Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ?eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / inregistrarea la organe din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in original sau in copie, la care se va alatura traducerea legalizata a acestora in limba romana, limba de redactare a ofertei fiind limba romana.
Toate certificatele/documentele de la punctul b de mai sus trebuie sa fie prezentate in original , copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul certficata prin semnatura si stampila. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
Cerinta nr.3
-Certificate constatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul statului si catre bugetul local ( din acestea sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturile).
-In situatia in care din documentele de mai sus reiese ca ofertantul are datorii, acesta va fi exclus din procedura pt. atribuirea contractului.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul ANRMAP nr.509/2011-In situatia in care din documentele de mai sus reiese ca ofertantul are datorii, acesta va fi exclus din procedura pt. atribuirea contractului.Pentru persoane juridice straine: c. Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / inregistrarea la organe din tara respectiva -din acestea sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturile. Documentelor li se va alatura traducerea legalizata a acestora in limba romana, limba de redactare a ofertei fiind limba romana.
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.Mentiune: Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata( amanari, esalonari) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respecta conditiile impuse la acordarea inlesnirilor.
Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta in original conform art.5 alin.3 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011, -completat in conformitate cu formular nr.3, din Sectiunea ? Modele de formulare?
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz)
Cerinta nr 5
-Declaratie de proprie raspundere(- in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pt , ,conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante) privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006- completat in conformitate cu formular nr.6, din Sectiunea ? Modele de formulare.
Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire :
Lucian-Ovidiu Heius -Director General
-Liliana-Mihaiela Lupu-Director Executiv Servicii Interne
-Elek Ladislau- Director Executiv Colectare
-DumitruPopovici-Trezorier-Sef
-Daniela Jichici-sef serviciu
-Delia Iusan ?sef serviciu
Comisia de evaluare-ec.Doru Rosu
-ing.Ana Cociobea
-jr.Zbircot Ovidiu
-ec.Ilarie Popescu - membru de rezerva
-jr. Virginia Anculia-membru de rezervaNota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator Cerinta nr.1
Certificatul constatator emis de ONRC din care sa rezulte ca :
domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii .
In etapa evaluarii ofertelor, operatorul/operatorii economici clasati pe primul loc, trebuie sa prezinte, la solicitarea autoritatii contractante, inainte de comunicarea rezultatului procedurii, certificatul constatator emis de ONRC, in original sau copie legalizata.
-Pt. persoane juridice /fizice straine-Documente edificatoare caresadovedesca oforma de inregistrare / atestareori apartenenta profesionala in conformitatecuprevederile legale din tara in care ofertantul esterezident -documentul se va prezentaanexandu-se si traducerea autorizata inlimba romana .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind situatia economico-financiara -se vor prezenta datele deindentificare ale ofertantului si se va declara cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinireCompletare formular nr.4, -Fisa de informatii generale , de catrereprezentantul legal al firmei ofertante
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani care sa demonstreze experienta operatorului economic in domeniul care face obiectul procedurii
Cerinta nr.1
Standarde de asigurare a calitatii
Implementarea Standardului de Management al Calitatii ISO 9001 sau echivalent
Se va prezenta certificatul in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul nr. 9 , de catre reprezentantul legal al firmei ofertanteCertificatul ISO 9001 sau echivalent emis de organisme abilitate in domeniul aferent obiectului prezentului contract.Se va prezenta certificatul aflat in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertei.Baza legala: art.191 si art.192 din OUG 34/2006.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.03.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Conform notificarii ANRMAP nr.85 din data de 22.06.2012, deoarece procedura de atribuire se desfasoara integral on line, documentele/ofertele vor fi semnate cu semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se vor respecta termenele prevazute la art. 256^2 alin (1), lit. a din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara
Adresa postala: B-dul Gh.Lazar, Nr. 9B, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300081, Romania, Tel. +40 256499334, Fax: +40 256499335
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2014 13:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer