Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ALIMENTARE CU APA A LOCALITATILOR PAHNESTI SI ARSURA, COM. ARSURA, JUD. VASLUI


Anunt de participare numarul 20672/25.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIAARSURA
Adresa postala: COM. ARSURA, JUD. VASLUI, Localitatea: Arsura, Cod postal: 737020, Romania, Punct(e) de contact: MIHAI MITROFAN, Tel.0235482019, Email: vs01fnk@yahoo.com, Fax: 0235482351, Adresa internet (URL): comunaarsuravaslui.go.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ALIMENTARE CU APA A LOCALITATILOR PAHNESTI SI ARSURA, COM. ARSURA, JUD. VASLUI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SAT. ARSURA , SAT PAHNESTI, JUD.VASLUI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de executie pentru captare surse de apa, statii de pompare, constructie de rezervoare si retea de conducte de distributie in localitatile Pahnesti si Arsura, din com. Arsura, jud. Vaslui
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Informatiile privind scopul contractului si cantitatile de lucrari se gasesc in Sectiunea III - Caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 3, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in suma de 15.000 lei ; Garantie de buna executie :5 % din valoarea contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat, conform Ordonantei de Guvern nr.7/2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Legalizarea asocierii.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea conf.art. 180 - Cerinta obligatorie: prezentare formular E1; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 - Cerinte obligatorii: completare formular E2; Certificate constatatoare privind achitarea datoriilor la bugetul de stat si la bugetul local , valabile la data de 25.06.2007
Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului emis cu maxim 60 de zile inainte de data deschiderii procedurii. Certificat de inregistrare la ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindsituatia economico-financiara-Se vor prezentainformatiicu privire la informatii generale privind societatea, conf. Formularului E3 din Sectiunea III; Ofertantul va prezenta bilantul contabil al societatii la data de 31.12.2006 vizat si inregistrat de catre organele competente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va demonstra existenta unei cifre medii de afaceri pe ultimii 3 ani de minim 9.000.000 lei.Ofertantul va prezenta un document emis de o banca sau de o societate de audit financiar care sa ateste urmatorii indicatori: - lichiditatea generala minim 100%- solvabilitatea patrimoniala peste 30%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezentainformatiicu privire la:
* Fisa de informatii privind experienta similara (Formular E4)* Declaratie privind dotarile specifice , echipament tehnic, etc., necesare indeplinirii contractului (Formular E5)
* Declaratie privind pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere(Formular E6)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va face dovada indeplirii si finalizarii in ultimii 3 ani a unui contract de prestari servicii similare (alimentari cu apa, canalizare, termoficare, aductiune si distributie gaze) cu o valoare totala egala sau mai mare de 3.000.000lei.Certificare pentru standardul de implem. a sistemului calitatii SR EN ISO 9001-2001; Certificare pentru standardul de implementare a sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001-2005; Certificare pentru standardul de implementare a sistemului de management de securitate si sanatate in munca SR EN ISO 18001-1999
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/24.06.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.07.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.07.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.07.2007 12:00
Locul: Sediul Primariei Comunei Arsura
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Participantii care participa la deschiderea ofertelor, trebuie sa aiba imputernicire din partea ofertantului, semnatar al documentatiei si copie dupa cartea de identitate .
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Primariei Comunei Arsura
Adresa postala: Sat Arsura, Comuna Arsura, Localitatea: Arsura, Cod postal: 737020, Romania, Tel.0235482019, Email: vs01fnk@yahoo.com, Fax: 0235482351, Adresa internet (URL): comunaarsuravaslui.go.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.06.2007 13:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer