Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa in satele Serbanesti, Gliganu de Sus, Gliganu de Jos, comuna Rociu, judetul Arges


Anunt de participare numarul 29212/23.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNAROCIU (PRIMARIAROCIU)
Adresa postala: SAT ROCIU, Localitatea: Rociu, Cod postal: 117625, Romania, Punct(e) de contact: ELENA CRISTINA ION, Tel.0248/688115, In atentia: in atentia d-lui primar BALASOIU AUREL, Email: criss.roarges@yahoo.com, Fax: 0248/688115, Adresa internet (URL): -comuna Rociu, sat Rociu, judetul Arges
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa in satele Serbanesti, Gliganu de Sus, Gliganu de Jos, comuna Rociu, judetul Arges
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: judetul Arges, comuna Rociu, satele Serbanesti, Gliganu de Sus si Gliganu de Jos
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
realizarea a trei sisteme distinctede alimentare cu apa. Fiecare sistem presupune realizarea urmatoarelor obiective: aductiune apa, inmagazinare apa, statie clorinare, retea de distributie, racord electric.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 2, 371, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare: 47432 lei constituita prin scrisoare bancara sau achitata cu OP la Trezoreria Costesti, cont IBAN RO29TREZ05021360250XXXXX
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Guvern, OG nr. 7/2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asocierea este necesarasa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.
cazier judiciar; declaratieprivind eligibilitatea; declaratie privind neincadrarea in prevederile art181 din OUG 34/2006; certificat privind plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat; certificat constatator de inregistrarela Oficiul Registrului Comertului; certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declararea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani
profitul net conform ultimului bilant contabil sa fie pozitiv,
lichiditatea generala sa fie peste procentul de 120%
solvabilitatea patrimoniala sa fie peste procentul de 40%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista prinicpalelor lucrari executate in ultimii trei ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari;
standarde de asigurare a calitatii: SR EN ISO 9001:2001; SR EN ISO 14001:2005; OHSAS 18001:2004
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SE OBTINE, CONFORM HOTARARII CONSILIULUI LOCAL ROCIU, CONTRA COST, PRIN ACHITAREA LA CASIERIA UNITATII A SUMEI DE 500LEI.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2007 14:00
Locul: PRIMARIA COMUNEI ROCIU
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de licitatie si persoanele imputernicite de agentii economici inscrisi in termenul legal
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare aContestatiilor
Adresa postala: Stavropoleos, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Rociu
Adresa postala: Rociu, Localitatea: Rociu, Cod postal: 117625, Romania, Tel.0248/688115, Email: primaria.rociu@yahoo.com, Fax: 0248/688115
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.08.2007 14:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer