Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ANTENE GSM DN 7602 RO


Anunt de participare (utilitati) numarul 79974/11.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Ciprian Stefan, Tel.021-2065082, Email: ciprian.stefan@enel.com, Fax: 021-3175980, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ANTENE GSMDN 7602 RO
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la depozitele Unitatiilor Teritoriale de Retea , din cadrul : Lot1.S.C. Enel Distributie Muntenia SA, situate in Bucuresti si judetele Ilfov si GiurgiuLot 2.S.C. Enel Distributie Banat SA situate in localitatile Timisoara si DevaLot 3.S.C. Enel Distributie Dobrogea SA , situate in localitatile Ovidiu , Calarasi , Slobozia si Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 18 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 149, 069.31 si 223, 702.8RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Antena Omnidirectionala cu castig minim de 5 dB, inclusiv sistem de fixare; Antena Directiva cu castig minim de 9 dB, inclusiv sistem de fixare+cablu prelungitor de 4 m;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32352000-5 - Antene si reflectoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lot 1=antene GSM cantitate minima=389 buc, cantitate maxima =584 buc;lot 2=antene GSM cantitate minima=569 buc, cantitate maxima =854 buc;lot 3=antene GSM cantitate minima=390 buc, cantitate maxima =585 buc;
Valoarea estimata fara TVA: intre 149, 069.31 si 223, 702.8RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 2300 lei (1150 lei-IMM-uri), prezentata pe loturi in anexa "Loturi". Garantia de buna executie 10 % (5 % - IMM)din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la proceduraDeclaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006Certificat de atestare fiscala, privind obligatiile de plata la bugetul de statCertificat fiscal privind impozitele si taxele localeCertificat de inregistrare, emis de O.R.C. , Certificat de inregistrare fiscala in scopuri de TVACertificat constatator, emis de Oficiul Registrului ComertuluiDeclaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii( daca este cazul)Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generaleBilant contabilNivel specific minim cifra medie anuala de afaceri globala din cel mult ultimii 3 ani egala sau mai mare decat pragurile valorice minime, stabilite pe fiecare lot si in anexa "Loturi" :
Lot1=120.000 lei(60.000 lei IMM), lot 2=180.000lei(90.000 lei IMM), lot3=100.000 lei/50.000 lei IMM
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor contracte care au avut ca obiect livrarea de produse similareNivel specific minim : lista trebuie sa cuprinda cel putin un contract, incheiat si indeplinit in ultimii 3 ani care a avut ca obiect furnizarea de produse similare cu cele solicitate in caietul de sarcini, cu valoare, exclusiv TVA, egala sau mai mare decat pragurile valorice minime : lot.1=13165.71 lei/3150.74 euro, lot 2 =17860.03 lei/4274.16 euro, lot3=10831.39 lei/2592.11 euro sau cel mult 3 contr cu o val cumulata mai mare de lot 1= 21942.85 lei/5251.24 euro,
lot 2= 29766.71 lei/7123.60 euro, lot3=18052.32lei/4320.18 euro
precizate pe fiecare lot si in anexa "Loturi".recomandare, Tabel cu persoanele responsabile direct de indeplinirea contractuluiAutorizatia de livrare/comercializareomologare ENEL pt.produs, sau echivalent , declaratie pe proprie raspundere omologare produs in termen de 60 zile de la data semnarii acordului cadruCertificarea sistemului calitatii pentru producator si furnizor, sau echivalent .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP.Conf.art.38 al.3 HG.925/2006, autorit. contract.are obligatia de a invita la licitatia electronica numai ofertantii care au depus oferte admisibile
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SA 185
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.06.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.06.2009 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.06.2009 10:30
Locul: sediul ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Bucuresti, Serv. Achizitii Antreprize , Corp C., Etaj I
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentatii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata prezentului anunt de participare, in sectiunea "Documentatie si clarificari".Operatorii economici care au accesat Documentatia de atribuire si intentioneaza sa participe la procedura vor transmite la fax 021/3175980 o solicitare, pana la termenul limita precizat la punctul IV.3.3) din anuntul de participare. Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari, primite conform punctului I.b din fisa de date, se vor atasa anuntului de participare, in sectiunea "Documentatie si clarificari".
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel -Sectia Contencios Administrativ si Fiscal Bucuresti.
Adresa postala: Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030099, Romania, Fax: 021/319.51.80
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Fax: 021/.310.46.42
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A., Serv. Achizitii Antreprize
Adresa postala: Adresa postala: Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1, etaj 1, Corp C , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel.021/2065080, Fax: 021/3175980
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2009 15:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer