Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asfaltare DC68, Cirstani-Lunca-Mircesti, km 0+000-2+250,comuna Colonesti, jud. Olt


Anunt de participare numarul 9996/17.04.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA COLONESTI- JUDETUL OLT
Adresa postala: COMUNA COLONESTI, SAT BATARENI, NR 15, JUDETUL OLT, Localitatea: Colonesti, Cod postal: 237080, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE STAN, Tel.0249463001, Email: primaria.colonesti@yahoo.com, Fax: 0249463103
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asfaltare DC68, Cirstani-Lunca-Mircesti, km 0+000-2+250, comuna Colonesti, jud. Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Cirstani, comuna Colonesti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asfaltare DC68, Cirstani-Lunca-Mircesti, km 0+000-2+250, comuna Colonesti, jud. Olt
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caiet de sarcini si proiect
Valoarea estimata fara TVA: 1, 575, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie participare=12.000lei, numerar scr. garantie banc.sau OP.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
M.TC.T.-Prog. Privind pietruirea, reabilit.si/sau asfaltarea drumurilor de interes local aprobat prin HG 1256/2005
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Eligibilitate, neincadrarea in prev.art.181-OUG 34/2006, Certifi. Privind impoz. si taxe locale, Certif. Ingistrare/inmatriculare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 31.12.2006 sau ultima balanta contab. 2007, vizate de org. competente si inregistrate , cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani =2725000lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara, val. Exper. similara de cel putin 472500lei, Dotarea cu echip., Lista lucrari in ultimii 5 ani, Inf. pers. tehnic specialitate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
durata de executie
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.05.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 1500 RON
Conditii si modalitate de plata: numerar sau OP cont RO83TREZ51128360250XXXXX, Trezoreria Scornicesti
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.05.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.05.2007 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti legali ai ofertantilor , pe baza de imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere(trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): cf.HG577/1997, modif. Prin HG1256/2005
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stravopoleus nr.6 , sect.3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu nr.2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251418560, Fax: 0251415600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic contencios din cadrul Consiliului Judetean Olt
Adresa postala: B-dul A.L. Cuza, nr.14, Localitatea: Slatina, ,Cod postal: 230025, Romania, Tel.0249431080, Email: cjolt@cjolt.ro, Fax: 0249431122
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.04.2007 13:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer