Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor - sursa si retele pentru implementarea proiectului ,,Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si


Anunt de participare numarul 125161/05.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BOTOSANI
Adresa postala:  str. Piata Revolutiei nr.1, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710236, Romania, Punct(e) de contact:  Birou achizitii publice, Tel. 0231530143 int.103/0231515142, In atentia:  Constantin Munteanu, Email:  achizitii@primariabt.ro, Fax:  0231515142/0231531595, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor - sursa si retele pentru implementarea proiectului , ,Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: SC Modern Calor
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune Asistenta tehnica pentru supervizarea urmatoarelor activitati : Activitatea I : Proiectare de capacitati noi in sursa, proiectare retele de transport si distributieActivitatea II : Executie lucrari, inclusiv demontari/demolari in sursa, executie lucrari pentru realizare retele de transport si distributie in Municipiul Botosani
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71521000-6-Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
79421100-2-Servicii de supraveghere a proiectelor, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul presupune Asistenta tehnica pentru supervizarea urmatoarelor activitati : Activitatea I : Proiectare de capacitati noi in sursa, proiectare retele de transport si distributieActivitatea II : Executie lucrari, inclusiv demontari/demolari in sursa, executie lucrari pentru realizare retele de transport si distributie in Municipiul Botosani
Valoarea estimata fara TVA: 2, 990, 023RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare = 26.400 lei si va fi const prin virament bancar sau prin scris de garantie bancara emisa de o soc bancara sau de asig;gar de buna exec 10% din val contr fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene (fondul de coeziune) = 50%; Co - finantare nationala = 45%; Co - finantare locala = 5%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.privind eligibilitatea, decl.privind neincadr.in prev.art 181 din OUG 34/2006, decl.privind cal.de participant la proced, decl.de integritate, certif.const.de plata impozite si taxe locale, certif.plata impozite bugetul de stat, certif.de particip.la lic.cu oferta indep, decl.conf.art 69-1 din OUG/2006, certif.de inreg.la Registrul comertului si certif.constatator emis de ORC, certif.de rezidenta fiscala pentru pers.juridic.straine
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, bilanturile contabile 2008, 2009, 2010
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CA medie pe ultimii 3 ani - 5.100.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor serv. din ultimii 3 ani, experienta similara-formular, Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului de care dispune si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, Pers cheie , experienta profesionala a personalului cheie (CV-urile)decl privind asociatii/subcontractantii, certif SR EN ISO 9001 sau echiv, certif SR EN ISO 14001 sau echiv, OHSAS 18001 sau echiv
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
min 1 contr de consult in sist.centralizat de incalzire centrala val.min.500, 000 lei Expert cheie 1: Manager de Proiect-experienta profes.generala - 5 ani in dom producerii energiei termice Exp profes specifica - Exp ca Leader/Leader Adjunct de Echipa in minim 1(un) **proiect de supervizare lucrari de aceiasi complexitate , dest sistemelor centraliz de incalz exec in conf cu contr FIDIC sau echiv, care sa includa min un (1) sau mai multe contr de lucrari in sursa de caldura si lucr. de reab. a retelelor de termof. Expert cheie 2: Ing Asig calit -Certif MEC_ Cod COR ? Manager al sist de manag al calitatii Exp prof generala 5 ani Exp prof specif cel putin 1 proiect exper in dom sist centralizate de incalzire avand atributii privind asig calitatii. Expert principal 3 - Dirig de santier atestat pe domen de atest.constr.civile, ind.si agric. Exp.prof.generala: 5 ani in dom constr ind exp.prof specifica: cel putin 1 proiect in dom.constr. ind. in care sa fi participat ca dirig de santier Experti cheie 4: Ing de proces - exp prof generala 5 de ani in domeniul producerii energiei termice Experienta prof specifica: cel putin 1 proiect exp ca ing de proces in dom prod energiei electrice si termice Experti cheie 5: Ing Rezident- Exp prof generala: 5 ani in lucrari din domeniul instalatiilor electrice industriale Exp prof specifica: - cel putin 1 proiect experienta in supervizarea lucr in dom instalat electrice ind Experti cheie 6: Ing Rezident Exp prof generala: - 5 ani in lucrari de automatizare; Exp prof specifica: -cel putin 1 proiect exp in supervizarea lucr in dom instalatiior de automat ind Expert cheie 7: Ing Rezident Exp prof generala: - 5 ani in lucrari de constr industriale in dom energiei Exp prof specifica: - Cel putin 1 proiect exp in supervizarea lucr de constructii intr-o sursa de energie termica Experti cheie 8: Ing Rezident Exp prof generala: - 5 ani in lucrari privind sistemul de transp si distrib a energiei termice Exp prof specifica: -cel putin 1 proiect exp in supervizarea lucr in sistemul de transport si distributie a energiei termice
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
Cf. art.110 al.1 lit.a si art.113 al.2 din OUG 34/2006 modif, intrucat la licit. anter nu a fost dep nici o oferta si ptr a nu pune AC in imp de a se incad in term de implem al proiect
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 5
Selectia se va real pe baza criter de calif. Neindepl unui criteriu de calif va duce la exclud ofert din proced. Toti cand calif vor fi selectati in etapa urmatoare.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Componenta financiara
2.
2.1.Punctaj tehnic
20%
Descriere: Modul de inteleg.a ob.proiectului
3.
2.2 Punctaj tehnic
25%
Descriere: Metod de prest a serviciilor
4.
2.3 Punctaj tehnic
25%
Descriere: Org si planif in timp a act pe durat contr
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.07.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.07.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.07.2011 11:00
Locul: In sala de sedinta a Consiliului Local din Piata Revolutiei nr 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Fiecare operator economic va putea fi reprezentat de un imputernicit care are dreptul la un insotitor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene (fondul de coeziune) = 50%; Co - finantare nationala = 45%; Co- finantare locala = 5%.
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Durata contractului este de 45 de luni inclusiv DNP (perioada de notificare a deficientelor) care este de 12 luni.Anunturile de participare de la procedurile anterioare :117167 din 19.03.2011 si 122383 din 01.06.2011.Conform notificarii Comisiei Europene este postata, la prezentul anunt de participare si nota justificativa din care rezulta motivele accelerarii procedurii .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre unact al autoritatii contractante considerat nelegal. Pentru contest. depuse la doc. de atribuire, data luarii la cunostinta este data publicarii documentatiei in SEAP.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Primariei Municipiului Botosani
Adresa postala:  Piata Revolutiei, nr 1, Botosani, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710236, Romania, Tel. 0231-502200, Fax:  0231-531595
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.06.2011 10:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer