Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor ? sursa si retele?


Anunt de participare numarul 117167/19.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BOTOSANI
Adresa postala:  str. Piata Revolutiei nr.1, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710236, Romania, Punct(e) de contact:  Compartiment achizitii publice, Tel. 0231530143 int.103/0231515142, In atentia:  d-lui.Munteanu Constantin, Email:  achizitii@primariabt.ro, Fax:  0231515142/0231531595, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
, ,Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor ? sursa si retele?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: SC ModernCalor SA Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune Asistenta tehnica pentru supervizarea urmatoarelor activitati : Activitatea I : Proiectare de capacitati noi in sursa, proiectare retele de transport si distributieActivitatea II : Executie lucrari, inclusive demontari / demolari in sursa, executie lucrari pentru realizare retele de transportsi distributie in Municipiul Botosani
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71521000-6-Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
79421100-2-Servicii de supraveghere a proiectelor, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul presupune Asistenta tehnica pentru supervizarea urmatoarelor activitati : Activitatea I : Proiectare de capacitati noi in sursa, proiectare retele de transport si distributieActivitatea II : Executie lucrari, inclusive demontari / demolari in sursa, executie lucrari pentru realizare retele de transportsi distributie in Municipiul Botosani
Valoarea estimata fara TVA: 2, 990, 023RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
47 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 26.400 lei si va fi constituita prin virament bancar sau prin scrisoare de garantie banacara emisa de o societate bancara sau de asigurari
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-Fonduri europene (fondul de coeziune) = 50%-Co-finantare nationala = 45%-Co-finantare locala = 5%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl privind eligibilitatea, decl.privind neincd.in prev.art. 181 din OUG 34/2006, decl. privind calitatea de participant la procedura, decl. de integritate, certifi.consta. de plata impozite di taxe locale, certif plata impozite bugetul de stat, cert.de particip.la licit.cu oferta independenta, decl.conform art. 69^1din OUG 34/2006, certificat de inregistrare la ORCsi certificat constatator emis de ORC, certif de rezidenta fiscala pentru pers.juridic.straine
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, bilanturile contabile 2007, 2008, 2009, Istoricul incidentelor de plati,
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CA medie pe ultimii 3 ani-5.100.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor serv.din ultimii 3 ani, experienta similara-formular, Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, Pers. cheie angajat in contract, Experienta profesionala a personalului cheie( CV-le). Declaratie privind asociatii /subcontractantii, Certif.SR EN ISO 9001 sau echiv., Certif. SR EN ISO 14001 sau echiv. , OHSAS 18001 sau echiv.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
min.1 contact de consult. in sist. centralizate de incalzire centrala- val. de min.1, 250, 000 Lei.Expert cheie 1: Manager de Proiect- min. 10 ani de experienta in domeniul energetic- in domeniul producerii energiei termiceExp. prof. specificaLeader/Leader Adjunct de Echipa in min. 1(un) proiect de supervizare lucr. de aceiasi complex. , dest. sistemelor centraliz. de incalz. executate in conf. cu contr.FIDIC sau echiv., care sa includa min. un (1) sau mai multe contracte de lucr.privind introd. unor echip. noi in sursa de caldura si lucrari de reab. a retelelor de termoficare.Expert cheie 2: Ing. Asigurarea calitatii-Certif. MEC_ Cod COR ? Manager al sistemelor de management al calitatii- min.5 de ani de exper. prof. gen.;Exp. prof. specif.min. 1 proiectin domeniul sistemelor centralizate de incalzire avand atributii privind asig. calit., min.1 contract exper. in supervizare in conformitate cu regulile FIDIC sau echiv.Expert princ.3 -Dirig. de santier atestat pe domeniile de atest. constr. civile, ind. si agric.- Min. 5 ani de exp. in dom. constr. ind- min.1 proiect in domeniul constr. ind. in care sa fi participat ca dirig. de santierExperti cheie 4: Inginer de procesmin.10 ani de exp.prof.in din dom.prod.energ.term.-min.1 proiect exp. ca inginer de procesin domeniul producerii energ. el. si termiceExperti cheie 5: Inginer Rezident- Min. 5 ani de experienta in lucrari din domeniul instalatiilor electrice industrialemin.1 proiect exp. in supervizarea lucr. in domeniul instalat. electr.industrialeExperti cheie 6: Inginer Rezident- Minim 5 ani de exp. in lucrari de automatizare- min. 1 proiect experienta in supervizarea lucrarilor in domeniul instalatiior de automat. indExpert cheie 7: Inginer Rezident- Minim 5 ani de experienta in lucrari de constructii industriale in domeniul energiei-min.1 proiect experienta in superv. lucr. de constr.intr-o sursa de energ. termicaExperti cheie 8: Inginer Rezident- Minim 5 ani de experienta in lucr. privind sist. de transp. si distrib. a energ.termice- min.1 proiect exper. in supervizarea lucr.in sist. de transp.si distributie a energ. termic.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Componenta financiara
2.
Criteriu tehnic
70%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.05.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.05.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.05.2011 11:00
Locul: In sala de sedinte a Consiliului Local din Piata Revolutiei nr. 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Fiecare operator economic va putea fi reprezentat de un imputernicit care are dreptul la un insotitor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): -Fonduri europene (fondul de coeziune) = 50%-Co-finantare nationala = 45%-Co-finantare locala = 5%
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Durata contractului este de 47 de luni inclusiv D.N.P. ( perioada de notificare a deficientelor) care este de 12 luni
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6 , sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Suceava
Adresa postala:  Stefan cel mare Nr. 62, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720062, Romania, Tel. 0230216231, Fax:  0230-215383
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act alautoritatii contractante considerat nelegal.Pentru contest.depuse la doc. de atribuire , data luarii la cunostinta este data publicarii documentatieiin SEAP.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Primariei Municipiului Botosani
Adresa postala:  Piata Revolutiei nr. 1, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710236, Romania, Tel. 0231-502200, Fax:  0231-531595
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.03.2011 12:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer