Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Butoaie otel inoxidabil pentru depozitare deseuri solide radioactive


Anunt de participare (utilitati) numarul 137814/01.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Punct(e) de contact: Departamentul Achizitii, Tel. +40 212031306, In atentia: Dana Banea - dbanea@nuclearelectrica.ro, Email: egheorghiu@nuclearelectrica.ro, Fax: +40 212031300, Adresa internet (URL): http: //www.nuclearelectrica.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.N. Nuclearelectrica - Sucursala CNE Cernavoda
Adresa postala: Str. Medgidiei Nr. 2, Localitatea: Cernavoda, Cod postal: 905200, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii , Pavilion 2, Tel. +40 241801196, In atentia: Elena Gyorgy, Email: egyorgy@cne.ro, Fax: +40 241236006, Adresa internet (URL): www.cne.ro.
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate nationala care desfasoara activitati relevante in sectorul de utilitati ?Energie?
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Butoaie otel inoxidabil pentru depozitare deseuri solide radioactive
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cernavoda
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 4, 840, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza atribuirea a contractelor subsecvente o data la 12 luni. Valoarea celui mai mare contract subsecvent care poate fi atribuit: 1.760.000 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Butoi otel inox pentru stocare deseuri solide radioactive;Material: otel inoxidabil de tip AISI 304L sau echivalent
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44614000-7 - Butoaie din metal (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati minime / maxime pentru Acordul cadru: 1.000 buc. / 2.200 buc.Cantitati minime / maxime pentru un Contract subsecvent: 200 buc. / 800 buc.
Valoare estimata minima a acordului cadru (fara TVA): 2.200.000 lei
Valoarea estimata maxima a acordului cadru (fara TVA): 4.840.000 lei
Valoarea estimata fara TVA: 4, 840, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este 50.000 lei si va avea o valabilitate de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin : - scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante cu o valabilitate egala cel putin cu valabilitatea ofertei, Formular III.1.a, in original- ordin de plata in contul autoritatii contractante, RO94RNCB007204971852001, BCR Sector 1, vizat de banca ofertantului, - orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari - prezentat in originalOfertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform OG 27/2006 si Legii 346/2004 au dreptul de a constitui garantie bancara in cuantum redus cu 50%.Pentru a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta Formularul III.1.1.1.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in conformitate cu art. 87 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care un ofertant depune contestatie la CNSC, si aceasta contestatie este respinsa ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului, din garantia de participare depusa, suma stabilita in art 278┬╣din OUG nr 34 / 20006 cu completarile si modificarile ulterioare, respectiv 8.044 lei.Autoritatea contractanta va restitui fiecarui ofertant garantia de participare la procedura, in conformitate cu art. 88 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent.Garantia de buna executie se constituie sub forma de scrisoare de garantie bancara de buna executie, Formular III.1.1.b) sau prin alt instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.Ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform OG 27/2006 si Legii 346/2004, au dreptul de a constitui garantie bancara de buna executie in cuantum redus cu 50%.Pentru a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta Formularul III.1.1.1
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii SNN S.A.- cheltuieli de productie CNE Cernavoda
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareDaca este aplicabil, se va completa Formularul III.1.3 (Acord de asociere)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Declaratii privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 - Se va completa Formularul III.2.1.a.1
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 - Se va completa Formularul III.2.1.a.2 si se vor anexa:
a) pentru persoane juridice / fizice romane:
- certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta;
- certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Administratiei Publice Locale, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul administratiei publice locale, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta;
b) pentru persoane juridice / fizice straine:
- documente care sa ateste ca ofertantul si-a achitat obligatiile fata de bugetul de stat si cel local din tara sa, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
- Se vor prezenta in original sau copie legalizata sau ?copie conforma cu originalul?.
c) Certificat de participare la procedura cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 - Se va completa Formularul III.2.1.a.3
d) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG34/2006 - Se va completa Formularul III.2.1.a.4
- In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul Autoritatii contractante sunt: Dumitru Dina - Director DDS (pentru Director General) si Elena Negulici - Director Economic
- Comisia de evaluare: Dana Banea, Ioan Policeanu, Florin Georgescu, Dorin Dumitrescu, Andrei Patriche, Cornelia Iconaru, Elena Gyorgy + Liliana Luca, Daniela Costea Dorina Gherlan - membri de rezerva, 1a. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului - pentru persoane juridice / fizice romane sau 1b. - Document care dovedeste o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional pentru persoane juridice / fizice straine: Pentru a fi luat in considerare, documentul / certificatul- va contine informatii din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar, producerea sau comercializarea produselor ofertate.
- se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, - va fi emis cu max. 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor
- va fi insotit de traducere autorizata in limba romana, daca este emis intr-o limba straina.
NOTA: In situatia in care operatorul economic clasat pe primul loc a prezentat copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a certificatului, acestuia i se va solicita prezentarea documentului in original sau copie legalizata inainte de emiterea raportului final al procedurii.
2. Autorizatie CNCAN pentru managementul calitatii, NMC-07, clasa de calitate 3 sau echivalent recunoscut de autoritatea contractanta, conform Legii 111/96 republicate si Ordin CNCAN nr.71/2003 - Se va prezenta documentul de autorizare sau o declaratie pe proprie raspundere precum ca are implememtat in sistemul de management aceasta norma.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Bilantul contabil la 31.12.2011, vizat si inregistrat de organele competente
2) Declaratie pe propria raspundere privind cifra de afaceri globala in ultimii trei ani.
Se accepta ofertantii care au media anuala a cifrei de afaceri globala de minim 3.000.000 Lei.
Ofertantii ce se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform OG 27/2006 si Legii 346/2004 vor beneficia de o reducere cu 50% a cifrei medii anuala de afaceri in domeniul de activitate.
Pentru a beneficia de acest drept ofertantul trebuie sa includa in oferta Formularul III.1.1.1.
3) Angajamentul privind sustinerea financiara (daca este cazul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 aniSe va prezenta minim 1 (un) document de confirmare a livrarilor (recomandari/ contracte / procese verbale de receptie / alte documente), semnat de catre beneficiar.
2) Angajament privind sustinerea tehnica (daca este cazul)
3) Lista subcontractantilor si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi inclusiv partea / partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate (daca este cazul)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pt. licitatia electronica, operatorii ec. trebuie sa fie inregistrati in SEAP si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii pt. conectare si inregistrare se pot obtine de la http: //www.e-licitatie.ro. Licitatia electronica se va desfasura intr-o runda de 24 ore. Dupa evaluarea ofertelor, prin intermediul SEAP, se vor transmite simultan, pe cale electronica, invitatii de participare tuturor ofertantilor cu oferte admisibile, in care se vor preciza datele si orele de inceput si de sfarsit ale licitatiei electronice. Participantii vor licita electronic pretul total al ofertei (calculat pentru cant. max. acord cadru) si pot doar sa imbunatateasca ultimul pret ofertat. Autoritatea contractanta nu are dreptul de a dezvalui identitatea participantilor, iar acestia pot vedea doar pozitia pe care o ocupa in clasament. Ac. cadru se va atribui pe baza clasamentului furnizat de catre SEAP in urma finalizarii licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
TD#25583
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S64-104703 din 31.03.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.09.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.09.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.09.2012 11:00
Locul: S.N.Nuclearelectrica S.A. - Str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere daca prezinta o inputernicire in acest sens semnata de persoana care a semnat oferta. Se va completa formularul IV.4.3.2.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, cu respectarea prevederilor art 11, alin (4) si (5) din HG 925 /2006. Se vor completa Formularul VI.3.1 si Anexa sa.Pentru a putea deschide documentele din SEAP va recomandam sa instalati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa: http: //www.certsign.ro/certsign/resurse/download.Informatii disponibile pentru conectarea si inregistrarea operatorilor economici in SEAP se pot obtine de la: http: //www.e-licitatie.ro.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la luarea la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta considerat nelegal conform cu prevederile art.256 indice 2 din OUG 34 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N. Nuclearelectrica SA ? Departamentul Achizitii
Adresa postala: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Tel. +40 212031304, Email: office@nuclearelectrica.ro, Fax: +40 212031315, Adresa internet (URL): www.nuclearelectrica.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2012 10:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer