Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Carduri credit carburant (carduri credit benzina fara plumb CO 95 si carduri credit motorina ED 4)


Anunt de participare (utilitati) numarul 50089/17.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMAJUDETEANA APA CANAL IASI
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Danut Repede, Tel.0332-413257, Email: dan.repede@rajaciasi.ro, Fax: 0332-413230, Adresa internet (URL): www.rajaciasi.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Bursa Romana de Marfuri Terminal Iasi
Adresa postala: strada Banu, numarul 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700127, Romania, Punct(e) de contact: Anca Ursache, Alex Macovei, Tel.0232222288, Email: iasi@brm.ro, Fax: 0232217822, Adresa internet (URL): www.brm.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Bursa Romana de Marfuri Terminal Iasi
Adresa postala: strada Banu, numarul 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700127, Romania, Punct(e) de contact: Anca Ursache, Alex Macovei, Tel.0232222288, Email: iasi@brm.ro, Fax: 0232217822, Adresa internet (URL): www.brm.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Bursa Romana de Marfuri Terminal Iasi
Adresa postala: strada Banu, numarul 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700127, Romania, Punct(e) de contact: Anca Ursache, Alex Macovei, Tel.0232222288, Email: iasi@brm.ro, Fax: 0232217822, Adresa internet (URL): www.brm.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Carduri credit carburant (carduri credit benzina fara plumb CO 95 si carduri credit motorina ED 4)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: statiile de distributie ale furnizorului (reteaua trebuie sa cuprinda obligatoriu statii in orasele Podu Iloaiei, Targu Frumos si Harlau din judetul Iasi)
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Carduri credit carburant (carduri credit benzina fara plumb CO 95 si carduri credit motorina ED 4)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
23111200-0 - Benzina fara plumb (Rev.1)
23121200-3-Motorina (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Carduri credit carburant (carduri credit benzina fara plumb CO 95 si carduri credit motorina ED 4) - benzina fara plumb 50.000 litri si motorina 45.000 litri - eventuala suplimentare va fi de 25%
Valoarea estimata fara TVA: 339, 350RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 4.000 lei. Garantia de buna executie: 5% din valoarea contractului de achizitie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, declaratie pe propria raspundere privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat, catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), a taxelor si a impozitelor locale, certificat ORC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 30.06.2007, declaratie pe propria raspundere cu privire la cuantumul descoperirii de cont lunare care trebuie sa fie de minim 30.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu statiile de distributie ale furnizorului din tara unde pot fi utilizate cardurile de credit pentru carburant, emise (cerinta minima este ca in fiecare judet sa existe cel putin o statie iar in judetul Iasi, reteaua de distributie sa cuprinda obligatoriu, orasele Podul Iloaiei, Targu Frumos si Harlau), certificat de calitate sau declaratie de conformitate, certificate care atesta implementarea sistemului de calitate ISO 9001 sau echivalent, la producator, autorizatie de livrare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.05.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: numerar la casieria din strada Banu, numarul 6, Iasi, cod postal 700127 sau prin OP in contul RO32 RNCB 0175 0009 9180 0001 BCR Iasi.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.05.2008 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.05.2008 10:00
Locul: strada Banu, numarul 6, Iasi, cod postal 700127
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Operatori economici in nume propriu sau prin reprezentanti legali / persoane imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoleos, numarul 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi, sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: strada Anastasie Panu, numarul 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232217808, Fax: 0232217808
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestatar despre un act pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: strada Banu, numarul 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700127, Romania, Tel.0232222288, Fax: 0232217822
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2008 11:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer