Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CARNE DE PORC SI ALTE PRODUSE DIN CARNE


Anunt de participare numarul 146988/04.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES
Adresa postala: STR. BANATULUI NR. 1 BAIA MARE, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430353, Romania, Punct(e) de contact: MARIUS DAN VALEAN, Tel. +40 262278975, Email: dgaspcmm@baiamare.rdsnet.ro, Fax: +40 262228322, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CARNE DEPORC SI ALTE PRODUSE DIN CARNE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul centrelor si caselor de tip familial din subordinea DGASPC MM
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: 721, 003RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 2 contracte subsecventede cate 360501, 5 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1. Autoritatea contractanta va incheia un acord cadru pe o perioada de12luni, in urma aplicarii procedurii LICITATIE DESCHISA cu un singuroperator ecomonic2. Caracteristicile tehnice raman nemodificate pe toata durata acordului cadru.
3 .Ofertantii vor depune oferta pentru toate produsele din caietul de sarcini.
4. Cantitatile minime si maxime care ar putea fi achizitionate pe durata acordului cadru sant prevazute in anexa 1 a caietului de sarcini
5.Cantitatile de produse care vor fi achizitionate in cadrul primului contract subsecvent sunt prevazute in anexa 1 (cantitate minima) a caietului de sarcini, functie de nevoile reale si de bugetul alocat pe perioada respectiva
6.Calendarul estimativ al incheierii contractelor subsecvente: decembrie 2013- decembrie2014, cu urmatoarele precizari : primul contract subescvent va fi incheiat in teremen de maxim 5 zile de la semnarea acordului cadru pe o perioada de 6 luni. Cantitatile de produse care vor fi achizitionate in cadrul primului contract subsecvent sunt cantitati minime la caietul de sarcini..Cantitatile minime si maxime care vor fi estimate a se achizitiona pe perioada acordului cadru sunt prevazute in anexa 1 a caietului de sarcini .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15113000-3 - Carne de porc (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
27tipuri de produse - 49391 kg
Valoarea estimata fara TVA: 721, 003RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare14.420 lei perioada de valabilitate90 zile de la termenullimita de primirea ofertelor . Valoarea in alta moneda va fi calculata pe baza cursului valutar al BNRinainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelorGarantiade participarese va constitui conform prevederilor art. 86 alin (1) din HG nr. 925/2006in contul DGASPC Maramuresnumarul RO95TREZ 4365006XXX000125 deschis la Trezoreria Baia Mare (extras de cont) .IMM-urile vor beneficia de reducerea prevazuta de art. 16 alin. 2 din L.346/2004Ofertantul pierde garantia de participare daca: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia, inainte de primirea comunicarii prevazute la art.206 din OUG 34/2006.-oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a oferteiIn situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remedierenecesare . suma ce se va retine in baza art.278 1din OUG 34/2006 este egala cu 4501 lei . 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVAprin retineri succesive din sumele datorate din facturile partiale cu obligatia contractantului de a deschide la trezorerieun cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractanteconf. prevederilor art.90 din HG 925/2006. IMM-urile vor beneficia de reducerea prevazuta de art. 16 alin. 2 din L.346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006, ,aprobata cu modificarile si completarileulterioare
In conformitate cu prevederile art .180 din OUG nr.34/2006, autoritatea contractanta are obligatiade a exclude din procedura ofertantului care se afla in oricare din situatiile mai sus mentionate.
Se va completa FORMULARUL 1
Cerinta nr. 2
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006, ,aprobata cu modificarile si completarile ulterioareIn conformitate cu prevederile art .181 din OUG nr.34/2006, autoritatea contractanta are dreptul de a exclule din procedura, ofertantul care se afla in oricare din situatiile mai sus mentionate.
-Certificat de atestare fiscala din care sa reiasaca ofertantul nu are datorii scadente lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
-Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
-In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legalprin care confirma ca indeplineste conditiile de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire potrivit art.11 alin. (4) din HG nr.925/2006.Se va completa FORMULARUL 2Cerinta nr 3
Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare cu oferta independenta
Se va completa FORMULARUL 3
Cerinta nr 4
Declaratie pe propria raspundere privind neancadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, , aprobata cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie , ruda sau afin pana la gradul al 4 ?lea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art 69 lit.a) , cu persoanelece detin functrii de decizie in cadrul autoritatii contractante cele nominalizate in formularul 4 respectiv : Nicolae Boitor, Maria Griguta, Marius Valean, Daniela Muresan, este exclus din procedura de atribuire.
Se solicita FORMULAR 4
Cerinta nr 5
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Se solicita FORMULAR 5 Cerinta nr 1
Certificat constatatoremis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului
Mentiune: autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate a certificatului constatator emisde ONRCin original / copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire
Modalitatea de indeplinire si aplicare in cadrul proceduriiObiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAENdin certificatul constatator emis de ONRC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr 1
Fisa de Informatii Generaledin care sa rezulte cifra de afaceriglobale pe ultimii 3 anirespectiv 2010, 2011, 2012
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii generale ? FORMULAR 6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3ani
Utilaje: se solicita lista utilajelor necesare indeplinirii contractului.Se solicita ca ofertantul sa faca dovada ca dispune( in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere) demijloace de transport specializate, insotite de autorizatie SanitarVeterinarepentru transportul produselor , copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?, Autorizatia va fi valabila la data limita de depunere a ofertelor
In cazul in care operatorul economic nu detine in proprietate mijloace de transport specializate pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/precontract de inchiriere, se va permite si prezentarea unui angajament.
Ofertantul va depune mostre pentru toate produsele.
Se solicita prezentarea de certificate sau documente emise de organisme acreditate in conformitate cu standardele europene sau nationale care atesta respectarea de catre ofertanti a standardelor de asigurare a calitatii conform HACCP/ISO 22000 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va competa FORMULARUL NR 7Se va completa FORMULAR NR. 11Acestea vor fi depuse la sediul autoritatii contractantepana la data si ora limita stabilitepentru depunerea oferteloron ?line, insotite de un tabel cu denumirea produselor.Aceste mostre vor avea caracteristicile solicitate in caietul de sarciniHACCP/ISO 22000 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Procedura selectata: LICITATIE DESCHISAprin mijloace electronice conform HG. 1660/2006.Ofertele depuse de catre ofertanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior. Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de oferta sunt valoarea (suma )ofertei depuse la cantitatile maxime ale caietului de sarcini. Numarul rundelor de licitatie = 1 durata = 1 zi. Ofertantii vor putea vedea oferta cea mai buna, vor vedea nr.de participanti inscrisi la licitatie. Elementul ofertei procesului de reofertare : pretul total al ofertei. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor informatii referiotoare la preturi si nr. de participanti la licitatie. Informatii: in vederea participarii la licitatia electronica operatorii trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certifical digital valid pentru acces in sistem. Pentru conectare si inregistrae se pot obtine informatiila adresa www. e- licitatie.ro
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.11.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia in care exista ofertecupreturi egale clasate pe primul loc se vor solicitaoperatorilor economici prin intermediul SEAPofertecare contin preturi noi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoanavatamata poate solicita prin contestatie anularea actului , obligarea autoritatiicontractractantea emite un act in 10 zileincepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta despre acelact conform art 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES ?SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: str. Banatului nr. 1, Localitatea: BAIA MARE, Cod postal: 430901, Romania, Tel. +40 262278975, Email: dgaspcmm@baiamare.rdsnet.ro, Fax: +40 262228322
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.10.2013 14:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer