Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Centrul de afaceri multifunctional Lumina Verde", Ploiesti, judetul Prahova


Anunt de participare numarul 144475/21.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Adresa postala: b-dul Republicii, nr 2-4, et.4, camera 423, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: Marius Constantin Nicolae, Tel. +40 244514300, Email: mariana.stoian@cjph.ro, Fax: +40 244407797, Adresa internet (URL): www.cjph.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
"Centrul de afaceri multifunctional Lumina Verde", Ploiesti, judetul Prahova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Ploiesti, str. Elipsei nr. 1 (vecinatatea Parcului Industrial Ploiesti)
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Centrul de afaceri multifunctional va cuprinde: - un corp de birouri (P+2E+Etaj tehnic);
- un corp expozitional (S+P+1E);
- alei pietonale, spatii de parcare, spatii verzisi va avea asigurate utilitatile: apa, energie electrica, gaze, canalizare, telefonie si internet.
Valoarea estimata a contractului calculata prin insumarea tuturor sumelor platibile pentru indeplinirea contractului se ridica la suma de 29608263.14 lei fara TVA, compusa din: valoarea estimata a lucrarilor - 28228302.57 lai si cheltuieli diverse si neprevazute - 1379960.57 lei (respectiv 4, 89% din: (cheltuielile pentru investitia de baza + cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului + Organizarea de santier)).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Proiectului Tehnic (PT, CS, DDE) existent in Documentatia de atribuire atasata la Anuntul de Participare.
Valoarea estimata fara TVA: 29, 608, 263.14RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 141145 lei.Perioada de valabilitate a garantiei este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Modul de constituire: un instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara/societate de asigurari sau ordin de plata in contul: RO72TREZ5215006XXX000119, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data limita de depunere a ofertelor.In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul B sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Garantia de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante pana la termenul limita de depunere a ofertelor si se va incarca si in SEAP.In cazul eliberarii garantiei de participare de catre o banca/societate de asigurari din strainatate, instrumentul de garantare va fi redactat intr-o formulare echivalenta cu modelul prezentat in Formularul B si se va prezenta in conditiile de mai sus, insotit de traducerea in limba romana(autorizata si legalizata).Echivalenta lei/valuta se va face la data publicarii anuntului de participare.In cazul ofertantilor care se asociaza in vederea depunerii unei oferte comune, garantia de participare poate fi constituita pe numele oricaruia dintre operatorii economici asociati.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art.88 din H.G.nr.925/2006.Ofertantilor le sunt aplicabile prevederile art.278^1, alin.(1), lit.c)din OUG nr.34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului, fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: prin retineri succesive din sumele datorate pentru plata facturilor partiale(in acest caz, se vor avea in vedere prevederile HG nr.1045/2011);sau prin scrisoare de garantie bancara in cuantumul solicitat si valabila pana la expirarea perioadei degarantie de buna executie;sau prin instrument de garantare emis de o societate de asigurari si valabil pana la expirarea perioadei de garantie de buna executie.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art.92 din H.G.nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local-50%;FEDR-41%;Buget national-9%. POR Axa priorit.1Domeniul de interv.1.1.Sub-domeniul: Poli de crestere, categori Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 ? Formularul nr. 1. Acesta se va completa si prezenta de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator, dupa caz.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006.- Formularul nr.2 Acesta se va completa si prezenta de catre ofertant/ofertant asociat, iar tertul sustinator lit. a), c^1), d) dupa caz.
3.Certificat de participare cu oferta independenta - Formularul CERT, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010, prin care se certifica faptul ca, participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.
In cazul unei asocieri aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider al asocierii.4.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul 3.In cazul unei asocieri aceasta declaratie va fi prezentata de catre fiecare asociat in parte.
5.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69 1 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr.4. Acesta se va completa si prezenta de catre ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, dupa caz.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante, in ceeea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent Consiliului Judetean Prahova, la nivelul cerintei privind declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, modificata si completata prin Legea nr. 279/2011, sunt: Mircea Cosma- Presedinte al Consiliului Judetean Prahova; Sebastian Danielescu - Vicepresedinte; Constantin Laurentiu Rebega - Vicepresedinte; Fabioara Ionescu ? Administrator Public al judetului, Mihail Pavel ? Secretar al judetului Prahova, Dan Ciolac, Ovidiu Cord, Mihai Daniel Sepsi, Danut Marcel Cornea, Costin Zaharia, Simona David, Adrian Florin Dobre, Gheorghe Donache, Elena Iuliana Dosaru, Florin Auras Dragomir, Rares Dan Enescu, Radu Cezar Liviu Ionescu, Ion Ionica, Adrian Manta, Darius Dumitru Mesca, Laurentiu Daniel Mitrea, Romu Moraru, Gheorghe Neaga, Dumitru Daniel Neagoe, Constantin Negoi, Marius Nicolai, Georgiana Diana Niculescu, Catalin Razvan Nita, Nicolae Oprescu, Vasile Patrascu, Toma Pintoiu, Elisabeta Popovici, Ana Sandu, Ludmila Sfarloaga, Jenica Tabacu, Bogdan Andrei Toader, Dorin Tudora, Viorica Vasile, David Andrei Viter - consilieri judeteni; Maria Dovinca - Director executiv Directia Economica; Elena Popescu ? Director executiv adjunct Directia Economica; Marius Constantin Nicolae - Director executiv Directia Absorbtie Fonduri Europene; Silvia Constantinescu - Director executiv adjunct Directia Absorbtie Fonduri Europene ; Gheorghe Bratosin ? Director executiv adjunct Directia Absorbtie Fonduri Europene; Alina Georgiana Pana ? Sef serviciu juridic; Georgica Busioc, Ion Iordachescu, Adrian Nicolae Stanescu, Mariana Stoian, Adriana Dragan, Mihaela Berinde, Tudorache Gabriela ? membri comisie de evaluare; Gheorghe Ionescu, Doina Simon ? membri UIP.?
6.Cazier judiciar si cazier fiscal pentru operatorul economic. Se vor prezenta cazierul judiciar si cazierul fiscal valabile la data limita de depunere a ofertelor, in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
7.Cazier judiciar pentru administratorul/administratorii societatii declarati la ONRC, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
8.Certificat eliberat de Administratia Finantelor Publice. Se va prezenta certificatul de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
Se va completa de catre ofertant/ofertant asociat. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.9.Certificat eliberat de Autoritatile Publice Locale. Se va prezenta certificatul de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Se va completa de catre ofertant/ofertant asociat. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau bugetul local, vor fi respinse cu exceptia cazului in care operatorii prezinta inlesniri la plata, de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de organele competente in domeniu.
Pentru persoanele juridice straine operatorul economic are obligatia de a prezenta Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 si certificate constatatoare privind plata obligatiilor catre bugetul de stat si bugetul local sau documente echivalente acestor certificate emise in tara de origine sau tara de rezidenta. In cazul in care aceste certificate nu sunt emise de tara de origine sau tara de rezidenta, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantul din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul costatator emis de ONRC.
Cerinta poate fi indeplinita de catre ofertant/ofertant asociat, dupa caz.
a) Certificatul constatator se va prezenta in copie, urmand ca ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata.
In cazul asocierii unui grup de operatori economici in scopul depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza.
b) Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente.
Documentele se vor prezenta in copie, insotite de traducerea autorizata sau legalizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala medie anuala a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare cu valoarea de 56.456.600, 00 lei. Echivalenta leu/alta valuta se calculeaza potrivit cursului de
schimb mediu anual comunicat de B.N.R. si valabil pentru fiecare din anii pentru care se prezinta cifra de afaceri.
In cazul unei asocieri media cifrei de afaceri se va demonstra. de grupul de asociati prin cumulare. In cazul tertilor sustinatori, cerinta va fi indeplinita in intregime de catre un singur sustinator.Conform prevederilor Legii nr.346/2004, operatorii economici care se inscriu in categoria IMM beneficiaza de reducerea cu 50% pentru cerinta legata de cifra de afaceri.Operatorii pot solicita aceasta reducere prin prezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind
incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, completata conform
modelului prevazut in lege.
2.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are la dispozitie resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru o perioada de minim 4 luni de la data semnarii contractului. Suma necesara - cel putin 6.000.000 lei.Suma va fi destinata realizarii contractului in cazul ofertei castigatoare, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
3.In scopul eliminarii riscurilor privind eventualele pierderi sau deteriorari, indiferent din ce cauza s-ar produce, autoritatea contractanta va solicita executantului (ofertantului castigator) prezentarea unei polite de asigurare a lucrarii pe toata perioada de executie, cumulata cu perioada de garantie de buna executie.
Asigurarea lucrarii reprezinta: asigurarea lucrarilor, impreuna cu materialele si instalatiile incorporate in lucrare, pana la acoperirea intregului cost. Se va prezenta Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte faptul, ca in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare, ofertantul va prezenta la semnarea contractului de lucrari, un contract (polita de asigurare) cu o firma de asigurari/organism financiar, privind asigurarea lucrarii si perioada de timp pentru care aceasta se asigura. Asigurarea trebuie sa acopere valoarea ofertei si va fi valabila pe perioada de executie a lucrarii cumulata cu perioada de garantie de buna executie a lucrarii.
In cazul unei asocieri, declaratia privind asigurarea lucrarii va fi prezentata de grupul de asociati.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr.5-Informatii generale se va completa si prezenta de catre ofertant/grupul de asociati/un singur tert sustinator, dupa caz.2. Se vor prezenta scrisoare/declaratie bancara corespunzatoare sau orice alte documente din partea bancilor/societatilor financiare din care rezulta cash ? flow in valoare de cel putin 6.000.000 lei pe o perioada de 4 luni de la data semnarii contractului.3.Se va prezenta Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte faptul, ca in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare, ofertantul va prezenta la semnarea contractului de lucrari, un contract (polita de asigurare) cu o firma de asigurari/organism financiar, privind asigurarea lucrarii si perioada de timp pentru care aceasta se asigura.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 aniSe considera ultimii 5 ani impliniti la data limita de depunere a ofertelor, continand valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, beneficiarii, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
2.Din lista prezentata, operatorul va extrage una sau mai multe lucrari pentru
care va intocmi fise de experienta similara, in care se vor prezenta unul sau
mai multe contracte de constructie similare lucrarii supuse procedurii, care
sa inglobeze categorii de lucrari de natura celor de mai jos:
a)constructii civile si industriale
b)amenajari interioare si exterioare
c)izolatii
d)instalatii (electrice si automatizari, incalzire, ventilare, climatizare, sanitare, canalizare, apa, gaze naturale)
e)instalare si punere in functiune panouri solare pentru preparare apa calda
f)instalare si punere in functiune pompe de caldura tip apa ? sol.
Experienta similara pe cerintele de mai sus poate fi dovedita de un singur operator economic, de un grup de asociati prin cumul de contracte, sau de un singur tert sustinator.
Se va/vor completa si prezenta Fisa/Fise de experienta similara conform Formularului EXP, care va/vor fi insotita/insotite de cel putin un document care certifica buna executie pentru lucrarea nominalizata. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documentele respective insotite de traducerea legalizata a acestora in limba romana.
3. Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere, pe ultimii 3 ani ? se va completa si prezenta Formularul nr. 7.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se vor prezenta Declaratii individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat.
4. Informatii privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractuluiimpreuna cu informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea acestuia in domeniul lucrarilor ce urmeaza a fi executate ? Formularul nr. 8In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va completa si prezenta un singur Formular nr. 8.
4. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului:
a.Sef de santier ? cu studii de inginerie constructii, specializarea constructii civile si industriale
b.Inginer cu studii de inginerie constructii specializarea instalatii pentru constructii
c.Responsabil pentru asigurarea controlului calitatii ? inginer constructor, desemnat prin decizia interna de catre ofertant
d.Coordonator in materie de sanatate si securitate in munca, cu studii de formare specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate, actualizata la fiecare 3 ani.
e.RTE atestat profesional de MDRAP, pentru domeniul I ? constructii civile si industriale
f.RTE instalatii electrice ? persoana autorizata ANRE cu autorizare de tip B grad III B sau IV B
g.RTE instalatii gaze ? persoana autorizata ANRE pentru gradul I D pentru executie instalatii de utilizare gaze naturale.
Pentru fiecare persoana nominalizata pentru indeplinirea contractului, se vor completa si prezenta : - CV-uri detaliate ale persoanelor propuse in cadrul echipei, semnate de catre fiecare titular in parte si in care sa se prezinte pozitia si responsabilitatile persoanei respective, care vor fi datate si vor avea inscrisa mentiunea ?Declar pe propria raspundere cunoscand prevederile codului penal, ca datele cuprinse in prezentul CV sunt corecte si corespundrealitatii?;
- copii dupa partile relevante ale contractelor de munca/colaborare cu mentiunea ?conform cu originalul?(numai ofertantul declarat castigator);
-dovada absolvirii institutiei de invatamant superior corespunzatoare ? copie cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- diplome/certificate/atestate care sa certifice perfectionarea/specializarea si legitimatiile aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor ? copie cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- pentru responsabilul cu controlulul tehnic de calitate (CQ) este suficienta prezentarea deciziei interne de numire in functie
- pentru RTE este suficienta prezentarea atestatului in domeniul solicitat
- angajament de participare conform modelului prevazut la Formularul nr. 9 in cazul in care se propun persoane care sunt angajati ai ofertantului, prin care acestea se angajeaza la indeplinirea atributiilor ce le revin, pe perioada exercitarii atributiilor respective in cadrul contractului
- declaratia de disponibilitate conform modelului prevazut la Formularul nr. 9 in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, prin care acestea se angajeaza la indeplinirea atributiilor ce le revin, pe perioada exercitarii atributiilor respective in cadrul contractului.
5. Angajamentul privind resursele umane prin care, operatorul economic se angajeaza la inlocuirea respectivelor persoane numai cu persoane avand cel putin calificarile celor nominalizate initial si luate in calcul la evaluarea ofertei.
6. Prezentarea Declaratiei referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Se va completa si prezenta Formularul nr. 12 disponibil in "modele de formulare.doc", impreuna cu anexa la acesta si cu orice documente relevante din care sa rezulte dotarea tehnica necesara indeplinirii contractului.
In cazul asocierilor, Formularul nr. 12 trebuie completat de catre liderul asocierii si va cuprinde echipamentele de la toti partenerii asocierii.
7.Informatii privind subcontractantii: Se va completa si prezenta Formularul nr. 13 ? Declaratie privind subcontractantii, semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia.Resursele tehnice si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor. Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 691 din OUG nr.34/2006.
8.Sustinerea de catre o alta persoana: In cazul in care cerintele de calificare referitoare la situatia economica si financiara si la capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza de catre operatorul economic prin invocarea sustinerii de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva, atunci acesta din urma are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Angajamentul ferm de sustinere prezentat de ofertantul castigator va face parte integranta din contractul de achizitie publica. Persoana care asigura sustinerea financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia de neincadrare in prevederile art. 180, art. 181 lit. a), c1), d) si ale art.691 din OUG nr.34/2006. Se va completa si prezenta un angajament de sustinere ferm (daca e cazul). Acesta va fi insotit de documentele doveditoare conform OUG nr.34/2006.
1.Se va prezenta Certificatul privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, in domeniul contractului supus procedurii de achizitie, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Cerinta va fi indeplinita de catre ofertant/ofertant asociat(pentru partea din contract pe care o realizeaza), dupa caz.
2.Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001 sau certificate echivalente, in domeniul contractului supus procedurii de achizitie, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Cerinta va fi indeplinita de catre ofertant/ofertant asociat(pentru partea din contract pe care o realizeaza), dupa caz.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Se va completa si prezenta Formularul nr.6 disponibil in "modele de formulare.doc".2.Se va/vor completa si prezenta Fisa/Fise de experienta similara conform Formularului EXP, care va/vor fi insotita/insotite de cel putin un document care certifica buna executie pentru lucrarea nominalizata.Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documentele respective insotite de traducerea legalizata a acestora in limba romana.3. Se va completa si prezenta Formularul nr 7 disponibil in "modele de formulare.doc".4.Se va completa si prezenta Formularul nr.8 disponibil in "modele de formulare.doc".4.Pentru fiecare persoana nominalizata pentru indeplinirea contractului, se vor completa si prezenta : - CV-uri detaliate ale persoanelor propuse in cadrul echipei, semnate de catre fiecare titular in parte si in care sa se prezinte pozitia si responsabilitatile persoanei respective, care vor fi datate si vor avea inscrisa mentiunea ?Declar pe propria raspundere cunoscand prevederile codului penal, ca datele cuprinse in prezentul CV sunt corecte si corespundrealitatii?;
- copii dupa partile relevante ale contractelor de munca/colaborare cu mentiunea ?conform cu originalul?(numaiofertantul declarat castigator);
-dovada absolvirii institutiei de invatamant superior corespunzatoare ? copie cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- diplome/certificate/atestate care sa certifice perfectionarea/specializarea si legitimatiile aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere aofertelor? copie cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- pentru responsabilul cu controlulul tehnic de calitate (CQ) este suficienta prezentarea deciziei interne de numire in functie- pentru RTE este suficienta prezentarea atestatului in domeniul solicitat- angajament de participare conform modelului prevazut la Formularul nr. 9 in cazul in care se propun persoane care sunt angajati ai ofertantului, prin care acestea se angajeaza la indeplinirea atributiilor ce le revin, pe perioada exercitarii atributiilor respective in cadrul contractului- declaratie de disponibilitate conform modelului prevazut la Formularul nr. 10 in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, prin care acestea se angajeaza la indeplinirea atributiilor ce le revin, pe perioada exercitarii atributiilor respective in cadrul contractului.5. Se va completa si prezenta Angajamentul privind resursele umane - Formular nr.11 disponibil in "modele de formulare.doc".6. Se va completa si prezenta Formularul nr. 12 disponibil in "modele de formulare.doc", impreuna cu anexa la acesta si cu orice documente relevante din care sa rezulte dotarea tehnica necesara indeplinirii contractului.7. Se va completa si prezenta Formularul nr.13 disponibil in "modele de formulare.doc". In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea "nu este cazul" in cadrulformularului mentionat mai sus.8. Se va completa si prezenta un angajament de sustinere ferm incheiat in forma autentica prin care tertul sustinator confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate.(daca e cazul).Acesta va fi insotit de documentele doveditoare conform OUG nr.34/2006.1.Se va prezenta certificatul ISO 9001 sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.2.Se va prezenta certificatul ISO 14001 sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.08.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.08.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional, Axa prioritara 1 ? ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere?, Domeniul de interventie: 1.1. ? ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, Sub-domeniul: Poli de crestere, categoria de operatiuni: Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Durata de executie a lucrarii este de 18 luni de la data primirii Ordinului de incepere. Acest termen include si receptia la terminarea lucrarilor.Durata contractului de lucrari este de 78 de luni de la data semnarii acestuia de catre parti si produce efecte pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de buna executie. Perioada de garantie a lucrarilor este de 60 de luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.Perioada dintre data semnarii contractului si data ordinului de incepere a lucrarilor se considera perioada de preconstructie.Conform Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM?urilor, acestea pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare, a garantiei de buna executie si a cifrei de afaceri globale medie anuala a ofertantului pe ultimii trei ani, prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare.In conformitate cu art. 11, alin 4 din H.G.R. nr. 925/2006, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantii au dreptul de a prezenta la depunerea ofertelor, o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal, prin care confirma ca indeplinesc cerintele de calificare, astfel cum au fost solicitate in Documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte. Se va completa si prezenta Anexa nr. 58 ? Model declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare (daca e cazul).Deoarece procedura aleasa este licitatie deschisa online, eventualele clarificari se vor posta numaipe SEAP la rubrica - clarificari, iar raspunsurile la clarificarile solicitate vor fi transmise de Autoritatea Contractanta - Consiliul Judetean Prahova numai prin intermediul SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Prahova-Serviciul juridic contencios
Adresa postala: B-ul Republicii nr.2-4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Tel. +40 2445514908, Email: juridic@cjph.ro, Fax: +40 244406700
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.06.2013 14:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer