Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE NEGRU VODA TECHIRGHIOL, ETAPA III, STATIE DE MASURARE GAZE NEGRU VODA IV


Anunt de participare numarul 120502/28.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Adresa postala:  Strada Gen. Berthelot 28-30, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010168, Romania, Punct(e) de contact:  GABRIEL LEAHU, Tel. 021-4056284, Email:  ovidiu.alboiu@medu.edu.ro, Fax:  021-3120140, Adresa internet (URL):  www.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie publica produse papetarie birotica pentru Proiect ID 62771
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Poriect ID 62771
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie produse papetarie birotica pentrui echipa de proiect descrise in caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30192000-1 - Accesorii de birou (Rev.2)
30193700-5-Cutie de depozitare a dosarelor (Rev.2)
30197000-6-Articole marunte de birou (Rev.2)
30233100-2-Unitati de memorie (Rev.2)
30234300-1-Compact-discuri (CD-uri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul I - produse din hartie - val.estimativa 69102, 15 lei
Lotul II - articole marunte de birou val.estimativa 225194, 88 lei
Lotul III - accesorii informatice, val.estimativa 36832, 00 lei
Valoarea estimata fara TVA: 331, 129RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in val.lot I - 1382, 04 lei, lot II - 4503, 90 lei, lotul III - 736, 64 lei. Valabila 90 zile. Garantia buna executie 9&% din val.contract.fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Ptroiect finantatde Uniunea Europeana prin Fonduri Structurale
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea,
Declaratie privind situatia personala a operatorului economic
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Certificat de inregistrare fiscala
certificat de sarcini fiscale emis de organele competente ale MFP
Certificat de sarcini fiscale emis de aut.competente ale Ad.Publ.Locale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pt anii 2008, 2009, 2010 - xerocopii conforme cu originalul
Cifra medie anuala de afaceri pe fiecare lot astfel lot I - 138204, 00 lei, lot II - 450390, 00 lei, Lot III - 73664, 00 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010)
Experien?a similara - indeplinirea in ultimii 3 ani a cel pu?in un contract al carui obiect a fost furnizarea de produse similare si care a avut o valoare egala sau mai mare de: lot I - 69102, 00 lei, Lot II - 225195 lei, Lot III - 36832, 00 lei.
Informatii privins standardele de asigurare a calitatii - se cere ISO 9001 - xerocopie conforma cu originalul
Informatii privind subcontractantii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
1 runda cu durata de 2 zile
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.05.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.05.2011 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.05.2011 13:00
Locul: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului ?i Sportului , Caemra 11, Parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ID 62771 este finantat de Uniunea Europeana prin Fonduri Structurale
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310 46 41, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  021 310 46 42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Juridica
Adresa postala:  Str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010168, Romania, Tel. 021 405 62 00, Fax:  021 405 63 00, Adresa internet (URL):  www.edu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.04.2011 15:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer