Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de achizitie publica avand ca obiect furnizarea de piese de schimb ?i accesorii, precum ?i prestarea de servicii de intre?inere ?i reparare pentru autovehiculul Nissan Pathfinder aflat in garan?ie ANCOM DR IASI


Anunt de participare numarul 147334/18.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: Stradela Moara de Vant nr. 37A, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700376, Romania, Punct(e) de contact: Elena Oancea, Tel. +40 372845172, Email: elena.oancea@ancom.org.ro, Fax: +40 232219338, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de achizitie publica avand ca obiect furnizarea de piese de schimb ?i accesorii, precum ?i prestarea de servicii de intre?inere ?i reparare pentru autovehiculul Nissan Pathfinder aflat in garan?ie ANCOM DR IASI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Punctele de lucru ale operatorului economic situate in municipiul Iasi sau limitrof
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract servicii de service auto, pe de o parte piese de schimb pentru un laborator mobil NISSAN PATHFINDER aflat in garantie data de producator din dotarea ANCOM DR Iasi, iar pe de alta parte repararea in atelierele contractantului a acestuia
1 laborator mobil NISSAN PATHFINDER, care se afla in garantie data de producator
Valoarea estimata a contractului intre: 1500 lei fara TVA si 5000 lei fara TVA, (valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire 2014).
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire.
Autoritatea contractanta va avea posibilitatea prelungirii, cu o perioada suplimentara de 4 luni, in conditiile prevazute la art.6, alin(3) din HG nr.925/2006, daca aceasta nu refuza expres prelungirea acestuia si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Valoarea estimata a acestor suplimentari este de 3500 lei fara TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
50112000-3-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 laborator mobil NISSAN PATHFINDER, care se afla in garantie data de producatorValoarea estimata a contractului intre: 1500lei fara TVA si 5000lei fara TVA, (valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire)
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire.
Autoritatea contractanta va avea posibilitatea prelungirii, cu o perioada suplimentara de 4 luni, in conditiile prevazute la art.6, alin(3) din HG nr.925/2006, daca A.C. nu refuza expres prelungirea acestuia si si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Valoarea estimata a acestor suplimentari este de 3500 lei fara TVAValoarea estimata a contractului intre: 1500lei fara TVA si 5000lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 500 si 5, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
aplicarea prev. art. 6 din H.G. nr. 925/2006
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 4 luni de la data adjudecarii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul gar. de particip. este de: 30, 00 leiPerioada de valabilitate a gar.de participare va fi cu 10 zile mai mare decat valab. ofertelor.Mod de constit. a gar. de participare: conf. preved. art. 86 alin.(1) din H.G. nr.925/2006 prin: a) virament bancar in contul RO22TREZ7005005XXX000932, deschis laTrez.Op. aMun. Bucuresti, in favoarea ANCOM, CIF: 14751237; b) instrument de garantare (scrisoare de garantie). Instrumentul de garant. (scris. de gar.) trebuie constit. irevocabil in favoarea AC (ANCOM) de o societ. bancara ori de o societate de asig. si trebuie prezentat, in original, in conf. cu Formularul nr. 7, prezentat in Sect. a 4-a Formulare.Trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu toate cele 3 situatii prev. in formularul 7, lit.a)-c). In cazul in care instrumentul de garantare (scris. de gar.) nu este redactat in limba romana, acesta trebuie insotit de o copie tradusa in limba romana efectuata de un traducator autorizat. Dovada constit. Gar. de particip. trebuie prezentata pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. In cazul in care dovada constit. gar. de particip. nu este prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, precum si in cazul in care nu este constituita in cuantumul, forma si avand per. de valab. prevazute mai sus, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si respinsa conf.preved. art. 33 alin. (3) lit. b) coroborate cu preved. art. 36 alin. (1) lit.a) din H.G.nr.925/2006. Gar.de partic se restit. in conf. cu preved. art. 88 din H.G. nr. 925/2006, daca nu au fost emise pretentii asupra ei. Pt o eventuala conversie leu/valuta se va utiliza cursul de schimb BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006;Ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cuFormularul nr. 1din Sectiunea a 4-a - Formulare.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006; Ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Formularulnr. 2 din Sectiunea a 4-a - Formulare. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006; Ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Formularul nr. 3 din Sectiunea a 4-a ? Formulare. Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii: Marius- Catalin MARINESCU, Presedinte ANCOM;Ovidiu BEJENARU, Director DR Iasi;Florin CIUBOTARU, Sef Serviciu Monitorizare Spectru, DR Iasi;Carolina Daniela SOROCEANU, Sef Serviciu Economic Administrativ
Mirela MIHAILESCU, Expert, Birou Financiar Contabilitate si Venituri, DR Iasi;Mugurel Marian PASERE, Sef Birou Administrativ, DR Iasi;Bogdan Cristian PAL, Consilier juridic, DR Iasi;Elena CIOCOVEANU, Expert, Birou Administrativ, DR Iasi;Elena OANCEA Referent, Oficiul Achizitii Regionale, DR Iasi;Dumitru Sorin CLIMESCU, Referent, Birou Administrativ, DR Iasi;Cezar Petru ENACHE, Expert, Birou Autorizari, Dr Iasi
Cristina Vasilica Tanasa, Expert, Birou Autorizari, Dr Iasi;Constantin POPA, Sofer, Birou Administrativ, DR Iasi
Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;Ofertantul va prezenta, in original, ?Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta? semnat de reprezentantul legal in conformitate cu Formularul nr. 6 din Sectiunea a 4-a - Formulare.
Nota: In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind situatia personala a ofertantului A.INREGISTRARE:
1.Persoane fizice/juridice roamneOfertantul va prezenta, in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, certificat constatator/extras de registru, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial avand inscrisa de catre reprezentantul operatorului economic mentiunea- ? informatiile cuprinse in acest certificat sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor?. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte: a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati privind comercializarea produselor si prestarea serviciilor de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice;b) ca operatorul economic este in functiune si nu sunt inscrise mentiuni cu privire la intrarea in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;c) persoanele care reprezinta operatorul economic in relatia cu tertii
2.pt operator stain: Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati privind comercializarea produselor si prestarea serviciilor de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice.In situatia in care Comisia de evaluare a autoritatii contractante considera ca se impune confruntarea copiei cu originalul, ofertantul are obligatia de a prezenta originalul in termenul solicitat de aceasta
B. AUTORIZARE: Ofertantul va prezenta, in copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, autorizatie tehnica de functionare eliberata de catre Regia Autonoma ?Registrul Auto Roman? care sa ii ateste dreptul de a desfasura activitati de reparare, intretinere, reconditionare si/sau reglare a ansamblurilor mecanice si a echipamentului electric si/sau electronic, precum si activitati de reparare si/sau redresare a structurii caroseriei.
Temei legal: O.G. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstituire a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinul 2131/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de recionstructie a vehiculelor rutiere precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz ? RNTR 9.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Declaratie privind dotarea tehnica - Ofertantul va prezenta, in original, o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Formularulnr. 5 din Sectiunea a 4-a - Formulare din care sa rezulte ca dispune de un service auto situat in municipul Iasicare are in dotarea sa cel putin urmatoarele tipuri de echipamente tehnice: elevator, stand de franare, utilaje pentru diagnoza si testare, utilaj pentru curatat injectoare, utilaj pentru verificarea si reglarea computerizata a geometriei directiei.Cerinta 2: Se solicita prezentarea de informatii din care sa rezulte ca ofertantul este abilitat de catre producatorul sau de catre reprezentantul autorizat al acestuia sa presteze servicii de intretinere si reparatie pentru autovehiculul Nissan Pathfinder aflat in perioada de garantie .
Temei legal: Dispozitiile art. 2 alin. (5) din O.G. nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora: ?Agentii economici care desfasoara activitati specifice in termenul de garantie a vehiculelor noi trebuie sa aiba si abilitarea din partea producatorului vehiculului rutier respectiv sau din partea reprezentantului autorizat al acestuia?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta, in original, o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Formularulnr. 5 din Sectiunea a 4-a - FormulareSe prezinta: in original, formularul din Formularul nr. 4 din Sectiunea 4: Formulare ? Declaratie privind dreptul de a presta servicii de intretinere si reparatie a autovehiculelor in perioada de garantie.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.11.2013 10:00
Locul: Locul: sediul ANCOM din Iasi, Stradela Moara de Vant nr. 37A, Sala de sedinte, parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor pot participa la sedinta de deschidere a ofertelor in baza unei imputerniciri scrise.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
A.Ofertele vor fi deschise la ora si data mentionate in anuntul de participare.Reprezentantii ofertantilor pot fi prezenti la deschidere cu prezentarea unor imputerniciri scrise, insotite de traducere autorizata in limba romana.B.Orice oferta valabila pentru o perioada de timp mai mica decat cea solicitata va fi respinsa.AC are obligatia de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia.In cazul extinderii valabilitatii ofertei, garantia de participare va fi prelungita in mod corespunzator.Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea se considera ca si-a retras oferta, fara pierderea garantiei de participare.C. Prin sintagma ?9 zile? pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor, mentionata la pct. I.1 din prezenta Fisa de date a achizitiei, se intelege: 3 (trei) zile lucratoare plus 6 (sase) zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor conform art. 78 alin. (2) si art. 79 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006.D. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castigatoare cf. pct.IV.2.1.: In situatia in care preturile totale ofertate in Lei, fara TVA, sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret (clasati pe primul loc) sa depuna o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul de achizitie publica va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertele financiare care se compara vor fi calculate conform formulei prevazute la pct. IV.4.2.E. PENTRU vizualizarea documentatiei de atribuire, operatorul economic, trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.PENTRU ACCEPTAREA CONDITIILOR CONTRACTUALE SE VA COMPLETA Formularul nr. 10.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta a rezultatului procedurii, conform prevederilor art.2562 din cadrul OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Achizitii/Serviciul Juridic Achizitii
Adresa postala: Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Tel. +40 372845339, Email: bogdan.margineanu@ancom.org.ro, Fax: +40 372845406, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2013 12:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer