Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de executie de lucrari, sala de sport, comuna Lespezi, satul Lespezi, judetul Iasi.


Anunt de participare numarul 62325/26.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, ARIPA DINICU GOLESCU, ET. 2, CAM. 31, SECTOR 1, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Punct(e) de contact: Dana Ionela Anca TINCU, Tel.316.73.83, 316.73.84, In atentia: Serviciului achizitii publice si contractare, Email: office@cni.com.ro, Fax: 316.73.81, Adresa internet (URL): www.cni.com.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
Adresa postala: Str. Baldovin Parcalabul nr. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel.021 312 77 43 (46), In atentia: Serviciului achizitii publice si contractare, Email: office@cni.com.ro, Fax: 021 316 73 80, Adresa internet (URL): www.cni.com.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de executie de lucrari, sala de sport, comuna Lespezi, satul Lespezi, judetul Iasi.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: comuna Lespezi, satul Lespezi, judetul Iasi.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de executie Sala de sport scolara cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori, comuna Lespezi, satul Lespezi, judetul Iasi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia unei sali de sport scolare cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori, comuna Lespezi, satul Lespezi, judetul Iasi.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 326, 048RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia pentru participare: de 60.000 RON; Garantia de buna executie: 10% din valoarea de contract
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat prin bugetul MDLPL, credite externe, precum si alte surse legal constituite potrivit legii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006; Fisa de informatii generale; Cazier judiciar al persoanelor fizice, aflate la conducerea operatorului economic; Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul consolidat, la data de 31.07.2008, in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor; Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ-teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local, la data de 31.07.2008, in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor (Cerinta minima), certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala, cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea documentelor de calificare, in original sau copie legalizata (Cerinta minima).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale (Cerinta minima): completare Formularul 2Declaratie privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului in ultimii trei ani (Cerinta minima).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani = 1.000.000 Euro sau echivalentul in lei la data de 21.08.2008 (1Euro = 3, 5324 RON), respectiv = 3.532.400 RON). Bilantul economic la 31.12.2007.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari si care vor contine valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati (cerinta minima);
Ofertantii vor face dovada finalizarii (adica receptie la terminarea lucrarilor sau receptie finala) in ultimii 5 ani, a unui contract de executie a unei sali de sport sau a unei constructii din confectii metalice de dimensiuni asemanatoare, cu o valoare mai mare sau egala cu 1.766.200 lei/1 lucrare (echivalentul a 500.000 Euro, 1Euro = 3, 5324 RON, la 21.08.2008), al carui obiect a fost executia unor lucrari similare. (cerinta minima)b) Personalul/organismul tehnic, de specialitate, de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii. (cerinta minima).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor face dovada finalizarii (adica receptie la terminarea lucrarilor sau receptie finala) in ultimii 5 ani, a unui contract de executie a unei sali de sport sau a unei constructii din confectii metalice de dimensiuni asemanatoare, cu o valoare mai mare sau egala cu 1.766.200 lei/1 lucrare (echivalentul a 500.000 Euro, 1Euro = 3, 5324 RON, la 21.08.2008), al carui obiect a fost executia unor lucrari similare. (cerinta minima)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.09.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 476 RON
Conditii si modalitate de plata: Documentatia se achizitioneaza, ulterior solicitarii transmise prin fax la nr: 021 3167380 sau 021 3167381, personal.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.09.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.09.2008 10:30
Locul: Str. Baldovin Parcalabul nr.1, sectorul 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii care au depus oferta sau reprezentatii imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/ 310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/ 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Bucuresti, sectia contencios-administrativ si fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/ 3195180, Email: infocabuc@just.ro, Fax: 021/ 3195180, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII - S.A.- Oficiul Juridic
Adresa postala: Str. Horatiu nr. 28, sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010834, Romania, Tel.021/ 3167383, Email: office@cni.com.ro, Fax: 021/ 3167381, Adresa internet (URL): www.cni.com.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2008 14:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer