Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare avand ca obiect furnizarea de piese de schimb si accesorii, precum si prestarea de servicii de intretinere si reparare pentru autovehicule (coduri CPV: 34300000-0, 50112000-3)


Anunt de participare numarul 143191/18.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: Lucian Blaga, nr.4, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031072, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela Sturzu, Tel. +40 372845001, Email: gabriela.sturzu@ancom.org.ro, Fax: +40 213233197, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare avand ca obiect furnizarea de piese de schimb si accesorii, precum si prestarea de servicii de intretinere si reparare pentru autovehicule (coduri CPV: 34300000-0, 50112000-3)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Punctele de lucru ale operat. Ec. Situate in Bucuresti sau limitrof
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de funizare avand ca obiect furnizarea de piese de schimb si accesorii precum si prestarea de servicii de intretinere si reparare pentru autovehicule.
Lotul 1 ? 37 autoturisme Dacia (36 Dacia Logan, 1 Dacia Double Cab)
Lotul 2 ? 1 autoutilitara Nissan Navara
Lotul 3 ? 5 autoutilitare Mercedes (2 Mercedes Benz 290 GD, 3 Mercedes Sprinter 416CDI)Valoarea estimata a contractelor intre: 67000, 00 lei fara TVA si 100500, 00 lei fara TVA, (valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire), din care: - lot 1 intre 44000, 00 lei fara TVA si 66000, 00 lei fara TVA- lot 2 intre 8000, 00 lei fara TVA si 12000, 00 lei fara TVA: - lot 3 intre 15000, 00 lei fara TVA si 22500, 00 lei fara TVA- Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire.A.C. va avea posibilitatea prelungirii, cu o perioada suplimentara de 4 (patru) luni, in conditiile prevazute la art.6, alin(3) din HG nr. 925/2006, daca A.C. nu refuza expres prelungirea acestuia si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie-valoarea estimata a acestor suplimentari este de 33500, 00 lei fara TVA., din care: LOT 1:22000, 00 LEI FARA TVA, LOT 2:4000, 00 LEI FARA TVA, LOT 3:7500, 00 LEI FARA TVA,
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
50112000-3-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile)
Lotul 1 ? 37 autoturisme Dacia (36 Dacia Logan, 1 Dacia Double Cab)
Lotul 2 ? 1 autoutilitara Nissan Navara
Lotul 3 ? 5 autoutilitare Mercedes (2 Mercedes Benz 290 GD, 3 Mercedes Sprinter 416CDI)
Valoarea estimata a contractelor intre: 67000, 00 lei fara TVA si 100500, 00 lei fara TVA, (valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire), din care: - lot 1 intre 44000, 00 lei fara TVA si 66000, 00 lei fara TVA- lot 2 intre 8000, 00 lei fara TVA si 12000, 00 lei fara TVA: - lot 3 intre 15000, 00 lei fara TVA si 22500, 00 lei fara TVA- Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire.A.C. va avea posibilitatea prelungirii, cu o perioada suplimentara de 4 (patru) luni, in conditiile prevazute la art.6, alin(3) din HG nr. 925/2006, daca A.C. nu refuza expres prelungirea acestuia si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie-valoarea estimata a acestor suplimentari este de 33500, 00 lei fara TVA., din care: LOT 1:22000, 00 LEI FARA TVA, LOT 2:4000, 00 LEI FARA TVA, LOT 3:7500, 00 LEI FARA TVA,
Valoarea estimata fara TVA: intre 67, 000 si 100, 500RON
II.2.2) Optiuni
Da
posib.prelung.cu o perioada suplim.de 4(patru)luni, in cond.prev.la art.6 alin.(3)din H.G.925/2006
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 4 luni de la data adjudecarii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
i. Cuant. gar.de partic.este de: 880 lei, pt. lotul 1; 160 lei pt. lotul 2; 300 lei pt. lotul 3. Nota: In sit.in care se depun oferte pentru mai multe loturi, ofertantul va constit. gar.de partic.al carei cuantum va fi determinat insumand valorile garant.de partici.pt fiecare lot pt care depune oferta. ii. Modul de constit.a gar.de partic.: conf.preved.art.86 alin.(1)din H.G. nr.925/2006 prin: a) viram. bancar in contul RO22TREZ7005005XXX000932, deschis la Trez. Operat.a Mun. Bucuresti, in fav. ANCOM, Cod de identif. fiscala: 14751237 sau b) instrum. de garantare (scrisoare de garantie). iii. Instrum.de garantare (scris.de gar.) trebuie constit.irevocabil in fav. autorit.contract.(ANCOM) de o societ.bancara ori de o societ. de asigurari si trebuie prezentat, in orig., in conf. cu Anexa nr. 6, din Sect.a 4-a ?Form.? si trebuie sa cuprinda in mod obligat. toate cele 3 (trei) situatii prevaz. in cuprinsul form.din Anexa nr. 6 la lit. a) ? c), in caz contrar A.C. va dispune mas prev la art. 2781 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modif si compl ult. In cazul in care instrum.de garant. (scris.de garantie) nu este redact. in limba rom., acesta trebuie insotit de o copie tradusa in limba rom. Efec. de un traducat. autoriz. iv. Per. de valab. a gar.de partic. va fi cel putin egala cu per.de valab. a ofertei, resp. 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. v. Dovada constit.gar.de partic.trebuie prezentata pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschid.ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de gar.de partic.in cuantumul, forma si perioada de valab.solicitate vor fi respinse conf.preved. art. 33 alin. (3) lit. b) coroborate cu preved. art. 36 alin.(1)lit.a) din H.G. nr.925/2006. vi. Gar.de partic se restit. in conf.. cu preved. art. 88 din H.G. nr. 925/2006, daca nu au fost emise pretentii asupra ei. vii. Pt o eventuala conversie leu/valuta se va utiliza cursul de schimb BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Declaratie privind eligibilitatea - Ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cuAnexa nr. 1din Sectiunea a 4-a - Formulare. Documentul trebuie prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul.
Cerinta nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 - Ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Anexanr. 2 din Sectiunea a 4-a - Formulare. Documentul trebuie prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul.
Cerinta nr. 3: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 - Ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Anexa nr. 3 din Sectiunea a 4-a - Formulare. Documentul trebuie prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul.
Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii:
Marius Catalin Marinescu ? Presedinte
Gabriel Dan Mocanu ? Director/Directia Regionala Bucuresti
Adrian Mihai Zamfir ? Sef Birou Administrare Retea Informationala/DRB
Daniela Dobrescu -Sef Serviciu Economic si Administrativ/ DRB
Georgeta Constantin ? Sef Birou Financiar Contabilitate si Venituri/DRB
Elena Sorescu ? Consilier Juridic/DRB
Elena Marcu ? Sef Birou Administrativ/DRB
Paula Liliana Cherbeleata ? Expert, Birou Administrativ
Gabriela Stefania Sturzu ? Expert, Oficiul Achizitii Regionale
Monica Nicoleta Stan -Expert, Birou Administrativ
Geanina Militaru -Referent, Birou Administrativ
Documentul trebuie prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul.
Cerinta nr. 4: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Ofertantul va prezenta, in original, ?Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta? semnat de reprezentantul legal in conformitate cu Anexanr. 4 din Sectiunea a 4-a - Formulare.
NOTA: In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare, privind situatia personala a ofertantului. Cerinta nr. 1: Documente edificatoare privind forma de inregistrare -A) INREGISTRARE
Persoane fizice/juridice roamne
Ofertantul va prezenta, in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, certificat constatator/extras de registru, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent avand inscrisa de catre reprezentantul operatorului economic mentiunea- ? informatiile cuprinse in acest certificat sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor?, din care sa rezulte:
a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati privind comercializarea produselor si prestarea serviciilor de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice;
b) persoanele care reprezinta persoana juridica in relatia cu tertii
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul de mai sus in original/copie legalizata.Persoane fizice/juridice straine
Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati privind comercializarea produselor si prestarea serviciilor de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice.
In situatia in care Comisia de evaluare a autoritatii contractante considera ca se impune confruntarea copiei cu originalul, ofertantul are obligatia de a prezenta originalul in termenul solicitat de aceasta.
B) AUTORIZARE
Ofertantul va prezenta, in copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, autorizatie tehnica de functionare eliberata de catre Regia Autonoma ?Registrul Auto Roman? care sa ii ateste dreptul de a desfasura activitati de reparare, intretinere, reconditionare si/sau reglare a ansamblurilor mecanice si a echipamentului electric si/sau electronic, precum si activitati de reparare si/sau redresare a structurii caroseriei, valabila pentru toate tipurile de autovehicule continute in lotul/loturile pentru care depune oferta.
Temei legal: O.G. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstituire a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare , si Ordinul 2131/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de recionstructie a vehiculelor rutiere precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz ? RNTR 9.
In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind dotarea tehnica specifica
Ofertantul va prezenta, in original, o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Anexanr. 5 din Sectiunea a 4-a - Formulare din care sa rezulte ca detine in dotare proprie/inchiriere/prin contract sau angajament sau alte forme legale de punere la dispozitie un service auto situat in municipul Bucuresti sau limitrof, service auto care are in dotare urmatoarele tipuri de echipamente tehnice: elevator, stand de franare, utilaje pentru diagnoza si testare, utilaj pentru curatat injectoare, utilaj pentru verificarea si reglarea computerizata a geometriei directiei, utilaje pentru demontat/montat anvelope, utilaje pentru drenaj si echilibrat roti, program(e) licentiate de diagnoza computerizata actualizate precum si documentatia tehnica de reparatie? raportat la fiecare lot in parte
1. In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la dotarea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 190 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006. 2. In situatia in care un ofertant depune oferte pentru mai multe loturi are obligatie de a prezenta documentele de calificare privind capacitatea tehnica distinct, pentru fiecare lot in parte ofertat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind dotarea tehnica specifica, conform Anexa 5 ? din sectiunea Formulare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.05.2013 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.05.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.05.2013 13:00
Locul: ANCOM - Directia Regionala Bucuresti, str. Lucian Blaga, nr. 4, Bl. M110, sector 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Da, cu prezentarea unei imputerniciri scrise si o copie a actului de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
A.Ofertele vor fi deschise la ora si data mentionate in anuntul de participare. Reprezentantii ofertantilor pot fi prezenti la deschidere cu prezentarea unor imputerniciri scrise, insotite de traducere autorizata in limba romana.B.Orice oferta valabila pentru o perioada de timp mai mica decat cea solicitata va fi respinsa. Autoritarea Contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia.In cazul extinderii valabilitatii ofertelor, garantia de particip va fi prelungita in mod corespunzator.Ofertantul are obligatia de a comunica Autorit.Contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea se considera ca si-a retras oferta, fara pierderea garantiei de particip.C.Prin sintagma ?9 zile? pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor, mentionata la pct.I.1 din prezenta Fisa de date a achizitiei, se intelege: 3(trei) zile lucratoare plus 6 sase) zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor conform art.78 alin.(2) si art.79 alin.(1) din O.U.G.nr.34/2006.D.Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castigatoare conform.pct.IV.2.1.: In situatia in care preturile totale ofertate in Lei, fara TVA, sunt egale, AC va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret (clasati pe primul loc) sa depuna o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertele financiare care se compara vor fi calculate conform formulei prevazute la pct. IV.4.2.E.In cazul in care ofertantul va depune oferta pentru mai multe loturi, acesta poate prezenta documentele de calificare prevaze la pct.III.2. intr-un singur exemplar din care sa rezulte indeplinirea cerintelor de calificare aferente loturilor pentru care depune oferta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta a rezultatului procedurii, conform prevederilor art.2562 din cadrul OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Achizitii/Serviciul Juridic Achizitii
Adresa postala: Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Tel. +40 372845339, Email: bogdan.margineanu@ancom.org.ro, Fax: +40 372845402, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2013 09:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer