Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare avand ca obiect furnizarea de piese de schimb si accesorii, precum si prestarea de servicii de intretinere si reparare pentru autovehicule Mercedes


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
15.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Societatea COLINA MOTORS SRL
Anunt de atribuire numarul 145775/14.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141818
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: Lucian Blaga, nr.4, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031072, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela Sturzu, Tel. +40 372845002, Email: gabriela.sturzu@ancom.org.ro, Fax: +40 213233197, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare avand ca obiect furnizarea de piese de schimb si accesorii, precum si prestarea de servicii de intretinere si reparare pentru autovehicule Mercedes
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Punctele de lucru ale operat. Ec. Situate in Bucuresti sau limitrof
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de funizare avand ca obiect furnizarea de piese de schimb si accesorii precum si prestarea de servicii de intretinere si reparare pentru autovehicule.5 autoutilitare Mercedes (2 Mercedes Benz 290 GD, 3 Mercedes Sprinter 416CDI)Valoarea estimata a contractului intre: 15000, 00 lei fara TVA si 22500, 00 lei fara TVA, (valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire), -Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire.A.C. va avea posibilitatea prelungirii, cu o perioada suplimentara de 4 (patru) luni, in conditiile prevazute la art.6, alin(3) din HG nr. 925/2006, daca A.C. nu refuza expres prelungirea acestuia si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie-valoarea estimata a acestor suplimentari este de 7500, 00 lei fara TVA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
50112000-3-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
15, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: DRB/7203 Denumirea: contract de furnizare piese de schimb si accesorii precum si servicii de reparare si intretinere aut
V.1) Data atribuirii contractului 30.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Societatea COLINA MOTORS SRL
Adresa postala: str. Pechea 17-19, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0000, Romania, Tel. +40 214081705, Fax: +40 213611827
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
.Ofertele vor fi deschise la ora si data mentionate in anuntul de partic.Reprez ofertant pot fi prezenti la deschidere cu prezentarea unor imputerniciri scrise, insotite de traducere autorizata in lb rom.B.Orice of val pentru o per de timp mai mica decat cea sol va fi respinsa. AC are obligatia de a solicita of, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea per de val a ofertei, prelungirea acesteia.In cazul extinderii val of, gar de particip va fi prelungita in mod corespunzator.Of are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungirea val of. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea se considera ca si-a retras oferta, fara pierderea gar de particip.C.Prin sintagma ?9 zile? pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor, mentionata la pct.I.1 din prezenta Fisa de date a achizitiei, se intelege: 3(trei) zile lucratoare plus 6 sase) zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor conform art.78 alin.(2) si art.79 alin.(1) din O.U.G.nr.34/2006.D.Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castig cf.pct.IV.2.1.: In sit in care preturile totale ofertate in Lei, fara TVA, sunt egale, AC va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret (clasati pe primul loc) sa depuna o noua propunere fin in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere fin are pretul cel mai scazut. Of fin care se compara vor fi calculate conform formulei prevazute la pct. IV.4.2.i. Cuantumul garantiei de participare este de :300, 00 lei, ii. Modul de constituire a garantiei de participare: conform prevederilor art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 prin: a) virament bancar in contul RO22TREZ7005005XXX000932, deschis laTrezoreriaOperativaaMun. Bucuresti, in favoarea ANCOM, Cod de identificare fiscala: 14751237saub) instrument de garantare (scrisoare de garantie).iii. Instrumentul de garantare (scrisoare de garantie) trebuie constituit irevocabil in favoarea autoritatii contractante (ANCOM) de o societate bancara ori de o societate de asigurari si trebuie prezentat, in original, in conformitate cu Anexa nr. 6, prezentat in Sectiunea a 4-a ? Formulare?sitrebuie sa cuprinda in mod obligatoriu toate cele 3 (trei) situatii prevazute in cuprinsul formularului din Anexa nr. 6 la lit. a) ? c), in caz contrar A.C. va dispune mas prev la art. 2781 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modi si comp ult.In cazul in care instrumentul de garantare (scrisoarea de garantie) nu este redactat in limba romana, acesta trebuie insotit de o copie tradusa in limba romana efectuata de un traducator autorizat.iv. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.v. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate vor fi respinse conform prevederilor art. 33 alin. (3) lit. b) coroborate cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 925/2006.vi. Garantia de participare se restituie in conformitate cu prevederile art. 88 din H.G. nr. 925/2006, daca nu au fost emise pretentii asupra eivii. Ptr o eventuala conversie leu/valuta se va utiliza cursul de schimb BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Achizitii/Serviciul Juridic Achizitii
Adresa postala: Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Tel. +40 372845339, Email: bogdan.margineanu@ancom.org.ro, Fax: +40 372845406, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.11.2013 12:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer