Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare avand ca obiect furnizarea unui ?Sistem de monitorizare spectrala cu capacitati de geolocatie? (cod CPV: 32344210-1), in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.


Anunt de participare numarul 142448/09.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: Delea Noua , nr.2, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Punct(e) de contact: Departamentul Achizitii/Serviciul Investitii, Tel. +40 732005261-72/+40 3728453-41/96, In atentia: Mariana GHEATA, Gratiela MARIN, Email: mariana.gheata@ancom.org.ro, gratiela.marin@ancom.org.ro, Fax: +40 372845599-402/599, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare avand ca obiect furnizarea unui ?Sistem de monitorizare spectrala cu capacitati de geolocatie? (cod CPV: 32344210-1), in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Receptoarele vor fi instalate in amplasamentele din aria definita la cap.II din Caietul de sarcini, iar cele 3 centre de control, la sediul Directiei Regionale Bucuresti din str.Lucian Blaga, nr.4, sect.3
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare a unui ?Sistem de monitorizare spectrala cu capacitati de geolocatie? (cod CPV: 32344210-1), avand ca obiect livrarea de echipamente si software, inclusiv prestarea de servicii privind proiectarea Sistemului, instalarea si integrarea echipamentelor si software-urilor, punerea in functiune si efectuarea testelor de acceptanta pentru intregul Sistem, precum si instruirea utilizatorilor, in conformitate cucerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32344210-1 - Echipament radio (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
un ?Sistem de monitorizare spectrala cu capacitati de geolocatie? (cod CPV: 32344210-1), conform configuratiei si cerintelor minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 102, 064RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
120 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
i.Cuantum: 102041, 28 Lei.ii.Mod constituire: conf. prev. art. 86 alin.(1) din H.G. nr. 925/2006 prin: a) virament bancar in contul RO22TREZ7005005XXX000932, deschis laTrez Operativa a Mun. Bucuresti, in favoarea ANCOM, CIF: 14751237, respectiv virament bancar in contul bancar nr. RO86RNCB0082044181470003, deschis la BCR Suc. Unirii, ptr. pers.juridice/fizice straine, ptr. plati in Euro sau b) instrument de garantare (scrisoare de garantie) iii.Instrumentul de garantare tb constituit irevocabil in favoarea ANCOM de o societate bancara ori de o societate de asigurari si tb prezentat, in original, in conf. cu formularul din Anexa nr. 7 din Sectiunea 4: Formulare.In cazul in care instrumentul de garantare nu este redactat in lb. romana, acesta tb insotit de o copie tradusa in lb. romana efectuata de un traducator autorizat. Nota: Instrum. de garantare prezentat tb sa cuprinda in mod obligatoriu toate cele 4 situatii prevazute in cuprinsul formularului din Anexa nr. 7 la lit. a) ? d), in caz contrar AC va dispune masurile prevazute la pct. vi de mai jos.iv.Perioada de valabilitate: cel putin 100 zile de la data limita de primire a ofertelor.v.Dovada constituirii garantiei de participare tb prezentata pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.vi.In cazul in care dovada constituirii garantiei de participare nu este prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, precum si in cazul in care nu este constituita in cuantumul, forma si avand per. de valab. prevazute mai sus, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si respinsa.vii. AC are obligatia de a retine garantia de participare a contestatorului in cond. art. 2781din O.U.G. nr.34/2006.Cuantumul ce se va retine in cond.art.278^1 alin.(1) lit.c) din O.U.G. nr.34/2006 este de 8070, 20 Lei.viii. Ptr o eventuala conversie leu/valuta se va utiliza cursul de schimb BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. i. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din pretul total al contractului in Lei, fara TVA.ii. Modul de constituire a garantiei de buna executie: instrument de garantare (scrisoare de garantie) potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, in conformitate cu modelul din Anexa nr. 12 din Sectiunea 4: Formulare. Instrumentul de garantare (scrisoarea de garantie) de buna executie va avea o perioada de valabilitate care sa acopere cel putin perioada maxima de derulare a contractului de furnizare.iii. Garantia de buna executie constituita in baza contractului de furnizare se elibereaza/restituie, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, in termen de 14 (paisprezece) zile de la data semnarii fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie finala aSistemului, in conditiile stipulate in contractul de furnizare, daca pana la acea data nu au fost ridicate pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006. Se va prezenta, in original, formularul din Anexa nr.9 din Sectiunea 4: Formulare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006): ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 1 din Sectiunea 4: Formulare.
Documentul trebuie prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul.
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006: ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 2 din Sectiunea 4: Formulare.
Documentul trebuie prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul, conform mentiunii din cuprinsul Anexei nr. 2 - tertul sustinator va prezenta Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, conform modelului din Anexa nr. 2din Sectiunea 4: Formulare.
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 3 din Sectiunea 4: Formulare. In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt mentionate in cuprinsul formularului din Anexa nr. 3 din Sectiunea 4: Formulare, dupa cum urmeaza: Marius Catalin MARINESCU, Presedinte ANCOM; Bogdan-Cristian IANA, Director Executiv/Directia Executiva Administrare Spectru Radio si Numerotatie, Cristin Nicolae POPA, Director Executiv/Directia Executiva Monitorizare si Control; Gabriel Dan MOCANU, Director/Directia Regionala Bucuresti, Ovidiu Florin TABARA, Sef Departament Achizitii; Florica Mariana GHEATA, Sef Serviciu Investitii/Departamentul Achizitii, Bogdan MARGINEANU, sef Serviciu Juridic Achizitii/ Departamentul Achizitii; Daniela Ioana MOHORA, consilier juridic Serviciul Juridic Achizitii, Carmen Gratiela MARIN, Expert, Serviciul Investitii/ Departamentul Achizitii; Paula STOIAN, Expert, Serviciul Investitii/ Departamentul Achizitii, Mariana URSU, Expert, Serviciul Investitii/ Departamentul Achizitii, Claudiu-Mircea GRAMA, Sef Serviu Monitorizare Spectru/Directia Regionla Bucuresti.
Documentul trebuie prezentat si de subcontractant si/sau tert sustinator, daca este cazul.
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: ofertantul va prezenta, in original, ?Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta? semnat de reprezentantul legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 4 din Sectiunea 4: Formulare.Nota: In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind situatia personala a ofertantului. i) Pentru operator economic roman: Ofertantul va prezenta, in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, certificat constatator/extras de registru, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial avand inscrisa de catre reprezentantul operatorului economic mentiunea- ? informatiile cuprinse in acest certificat sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor?. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:
a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice;
b) ca operatorul economic este in functiune si nu sunt inscrise mentiuni cu privire la intrarea in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
c) persoanele care reprezinta operatorul economic in relatia cu tertii.
Nota:
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul de mai sus in original/copie legalizata.ii) Pentru operator economic strain: Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice.In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CIFRA MEDIEDE AFACERI REALIZATA IN ULTIMII 3 (TREI) ANI IN DOMENIUL COMERCIALIZARII INSTRUMENTELOR SI ECHIPAMENTELOR DE MASURASe solicita ca media cifrei de afaceri a ofertantului in domeniul comercializarii instrumentelor si echipamentelor de masura, realizata in ultimii 3 ani, sa fie de cel putin10.000.000Lei.Pentru conversia lei/valuta, ofertantii vor utiliza cursul mediu de schimb anual al BNR corespunzator anilor pentru care face dovada indeplinirii acestei cerinte de calificare.
Se prezinta: in original, Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal privind media cifrei de afaceri in domeniul comercializariiinstrumentelor si echipamentelor de masura, realizata in ultimii 3 (trei) ani, in conformitate cu formularul din Anexa nr. 5 din Sectiunea 4: Formulare.
In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la cifra mediede afaceri realizata in ultimii 3 (trei) ani in domeniul comercializarii instrumentelor si echipamentelor de masura se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 186 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se prezinta: in original, Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal privind cifra medie de afaceri realizata in ultimii 3 (trei) ani in domeniul comercializarii instrumentelor si echipamentelor de masura in conformitate cu formularul din Anexa nr. 5 din Sectiunea 4: FormularePentru conversia lei/valuta, ofertantii vor utiliza cursul mediu de schimb anual al BNR corespunzator anilor pentru care face dovada indeplinirii acestei cerinte de calificare.In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la cifra mediede afaceri realizata in ultimii 3 (trei) ani in domeniul comercializariiinstrumentelor si echipamentelor de masura se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 186 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
EXPERIENTA SIMILARA
Se solicita prezentarea de informatii cu privire laprincipalele livrari de produse efectuate in ultimii 3 (trei) ani, care sa contina valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, insotite in mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca livrarile de produse au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale.
Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca, in baza unuia sau mai multor contracte, a efectuat in ultimii 3 (trei) ani livrari de echipamente electronice de masura si analiza in radiofrecventa a carui sau a caror valoare cumulata este de cel putin 5.000.000, 00 lei, fara TVA.Modalitatea de indeplinire: Se prezinta, in original, Formularul din Anexa nr. 6 din Sectiunea 4: Formulare -Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 (trei) ani, insotit in mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e in formular care sa contina informatii din care sa rezulte datele mentionate in Lista si faptul ca livrarile de produse au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale.Note: 1. Certificatele/documentele de mai sus trebuie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul).2. In cazul contractelor in valuta, pentru transformarea in lei (RON) se va utiliza cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR aferent contractelor mentionate in formular.3. In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 190 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se prezinta: in original, Formularul din Anexa nr.6 din Sectiunea4: Formulare - Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 (trei) ani, insotit in mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e in formular care sa contina informatii din care sa rezulte datele mentionate in Lista si faptul ca livrarile de produse au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale.Note: 1. Certificatele/documentele de mai sus trebuie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul).2. In cazul contractelor in valuta, pentru transformarea in lei (RON) se va utiliza cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR aferent contractelor mentionate in formular.3. In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 190 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1mcg13
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.04.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.04.2013 17:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.04.2013 12:00
Locul: Sediul central al ANCOM din Mun. Bucuresti, str. Delea Noua, nr.2, sector 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor pot participa la sedinta de deschidere in baza unei imputerniciri scrise
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
A. Ofertele vor fi deschise la ora si data mentionate in anuntul de participare. Reprezentantii ofertantilor pot fi prezenti la deschidere cu prezentarea unor imputerniciri scrise, insotite de traducere autorizata in limba romana, daca este cazul.B. Orice oferta valabila pentru o perioada de timp mai mica decat cea solicitata va fi respinsa. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia.In cazul extinderii valabilitatii ofertei, garantia de participare va fi prelungita in mod corespunzator.Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea se considera ca si-a retras oferta, fara pierderea garantiei de participare.C. Prin sintagma ?9 zile? pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor, mentionata la pct. I.1 din prezenta Fisa de date a achizitiei, se intelege: 3 (trei) zile lucratoare plus 6 (sase) zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor conform art. 78 alin. (2) si art. 79 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006.D. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castigatoare conform pct. IV.2.1.1. Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea crescatoare a preturilor totale ofertate in Lei, fara TVA.2. In situatia in care preturile totale ofertate in Lei, fara TVA, sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret (clasati pe primul loc)sa depuna o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul total cel mai scazut.E. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.F. In conformitate cu prevederile art. 201 din O.U.G. nr. 34/2006 si art. 11 alin. (3) si 35 din H.G. nr. 925/2006, pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de ofetanti, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite clarificari si/sau completari ale documentelor prezentate de acestia pentru demonstrarea indeplinirii conditiilor de participare prevazute expres la acest cap. III.2.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi formulata in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal conform prevederilor art. 2562 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Achizitii/Serviciul Juridic Achizitii
Adresa postala: Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Tel. +4 0372845339, Email: bogdan.margineanu@ancom.org.ro, Fax: +4 0372845402, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2013 14:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer