Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare avand ca obiect livrarea de analizoare portabile de retele de transmisii de date (cod CPV : 38433300-2), in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.


Anunt de participare numarul 144626/28.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: Delea Noua, Nr.2, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Punct(e) de contact: Departamentul Achizitii/Serviciul Investitii, Tel. +40 372845341-99, In atentia: Mariana GHEATA, Mariana URSU, Email: mariana.gheata@ancom.org.ro, mariana.ursu@ancom.org.ro, Fax: +40 372845402-599, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare avand ca obiect livrarea de analizoare portabile de retele de transmisii de date (cod CPV :38433300-2), in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul autoritatii contractante din Mun. Bucuresti, Str. Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Cod postal: 030925
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare avand ca obiect livrarea de analizoare portabile de retele de transmisii de date (cod CPV :38433300-2), in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38433300-2 - Analizoare de spectru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
contract de furnizare avand ca obiect livrarea a 10(zece) analizoare portabile de retele de transmisii de date (cod CPV: 38433300-2), in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 967, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
A)Cuantum: 29678, 00Lei.B)Mod constituire prin: a)virament bancar in favoarea ANCOM, CIF: 14751237-pt.pers.jur./fiz.romane=plati in Lei/cont: RO22TREZ7005005XXX000932, deschis la ATCPMBsaupt.pers.jur./fiz.straine=plati in Euro/cont: RO86RNCB0082044181470003, deschis la BCR?Suc.Unirii, b) instrument de garantare.C)Instrumentul garantare tb.constituit irevocabil in favoarea AC(ANCOM) de o societate bancara ori de o societate de asigurari si tb.prezentat, in original, in conf.cu formularul din Anexa nr.8 din Sectiunea 4: Formulare.In cazul in care instrumentul garantare nu este redactat in lb.romana, acesta tb.insotit de o copie tradusa in lb.romana de un traducator autorizat.Nota: Instrumentul garantare prezentat tb.sa cuprinda in mod obligatoriu toate cele 4(patru) situatii prevazute in cuprinsul formularului din Anexa nr.8 din Sectiunea 4: Formulare la lit.a)?d), in caz contrar Autoritatea Contractanta(AC)va dispune masurile prevazute la pct.F)de mai jos.D)Perioada valabilitate: cel putin 100(unasuta)zile de la data limita de primire a ofertelor.E)Dovada constituirii: tb.prezentata pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.F)In cazul in care dovada constituirii garantiei participare nu este prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, precum si in cazul in care nu este constituita in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate prevazute mai sus, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si respinsa conf.prev.art.33alin.(3)lit.b)coroborate cu prev.art.36 alin.(1)lit.a) din H.G.nr.925/2006.G)AC are dreptul de a retine din garantia participare a contestatorului a carui contestatie a fost respinsa de catre CNSC.Cuantumul ce se va retine in conditiile art.278^1 alin.(1)lit.b) din O.U.G.nr.34/2006 este de 6747, 80Lei.H)Pt.o eventuala conversie leu/valuta se va utiliza cursul de schimb BNR valabil cu 5(cinci)zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. i. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din pretul total al contractului in Lei, fara TVA.ii. Modul de constituire a garantiei de buna executie: instrument de garantare potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, in conformitate cu modelul din Anexa nr. 10 din Sectiunea 4: Formulare.iii. Garantia de buna executie constituita in baza contractului de furnizare se elibereaza/restituie, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, intermen de 14 (paisprezece) zile de la data semnarii fara obiectiuni a procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa a tuturor produselor, in conditiile stipulate in contractul de furnizare, daca pana la acea data nu au fost ridicate pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta in original formularul din Anexa nr. 5 din Sectiunea 4: Formulare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006): ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 1 din Sectiunea 4: Formulare.
Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006: ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 2 din Sectiunea 4: Formulare.
Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul, conform mentiunii din cuprinsul Anexei nr. 2- tertul sustinator va prezenta Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, conform modelului din Anexa nr. 2.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 3 din Sectiunea 4: Formulare. In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt mentionate in cuprinsul formularului din Anexa nr. 3 din Sectiunea 4: Formulare, dupa cum urmeaza: Marius Catalin MARINESCU, Presedinte; Bogdan- Cristian IANA, Director Executiv - Directia Executiva Administrare Spectru Radio si Numerotatie; Cristin- Nicolae POPA, Director Executiv - Directia Executiva de Monitorizare si Control; Marian- Luiz- Mircea ANGHELUTA, Sef Serviciu- Serviciul Coordonare Monitorizare- Directia Executiva de Monitorizare si Control; Cristian UNGUREANU, Expert- Serviciul Coordonare Monitorizare/ Directia Executiva de Monitorizare si Control; Ovidiu- Florin TABARA, Sef Departament - Departamentul Achizitii; Bogdan MARGINEANU, Sef Serviciu - Serviciul Juridic Achizitii/Departamentul Achizitii; Daniela- Ioana MOHORA, Consilier juridic- Serviciul Juridic Achizitii/Departamentul Achizitii; Florica- Mariana GHEATA, Sef Serviciu - Serviciul Investitii/Departamentul Achizitii; Paula STOIAN, Expert - Serviciul Investitii/Departamentul Achizitii; Carmen- Gratiela MARIN, Expert - Serviciul Investitii/Departamentul Achizitii; Ecaterina- Simona HERVIEUX, Expert - Serviciul Investitii/Departamentul Achizitii; Elena TURCATA, Expert - Serviciul Investitii/Departamentul Achizitii; Ion DINCA, Referent de specialitate- Serviciul Investitii/Departamentul Achizitii; Mariana URSU, Expert - Serviciul Investitii/Departamentul Achizitii.Documentul va fi prezentat si de subcontractant si de tertul sustinator, daca este cazul.
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: ofertantul va prezenta, in original, ?Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta? semnat de reprezentantul legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 4 din Sectiunea 4: Formulare.
NOTA: In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind situatia personala a ofertantului. A. INREGISTRARE:
- pentru operator economic roman: Ofertantul va prezenta, in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, certificat constatator/extras de registru, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial, avand inscrisa de catre reprezentantul operatorului economic mentiunea - ?Informatiile cuprinse in acest certificat sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor?. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte :
a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice;
b) ca operatorul economic este in functiune si nu sunt inscrise mentiuni cu privire la intrarea in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
c) persoanele care reprezinta operatorul economic in relatia cu tertii.
Nota:
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul de mai sus, in original/copie legalizata.- pentru operator economic strain: Ofertantul va prezenta, documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice.
In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A. EXPERIENTA SIMILARACerinta:
Se solicita prezentarea de informatii cu privire la principalele livrari de produse efectuate in ultimii 3 (trei) ani, care sa contina valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, insotite in mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e care sa contina informatii din care sa rezulte datele mentionate in lista si faptul ca livrarile de produse au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale.
Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca in baza unuia sau mai multor contracte, a efectuat in ultimii 3 (trei) ani livrari de produse similare a carui sau a caror valoare cumulata este de cel putin 2.950.000, 00 Lei, fara TVA.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se prezinta: in original, Formularul din Anexa nr. 6 din Sectiunea 4: Formulare ? Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 (trei) ani, insotit in mod obligatoriu de certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e in formular.Note: 1 Certificatele/documentele de mai sus trebuie prezentate inoriginal sau copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul).2. In cazul contractelor in valuta, pentru transformarea in lei (RON) se va utiliza cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR aferent contractelor mentionate in formular.3. In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 190 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2/UM/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.08.2013 17:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.08.2013 11:00
Locul: Sediul central al ANCOM din Mun. Bucuresti, str. Delea Noua, nr.2, sector 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor pot participa la deschidere in baza unei imputerniciri scrise
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
A. Ofertele vor fi deschise la ora si data mentionate in anuntul de participare.Reprezentantii ofertantilor pot fi prezenti la deschidere cu prezentarea unor imputerniciri scrise, insotite de traducere autorizata in limba romana, daca e cazul.B.Orice oferta valabila pt o perioada de timp mai mica decat cea solicitata va fi respinsa.Autoritatea Contractanta(AC) are obligatia de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia.In cazul extinderii valabilitatii ofertei, garantia de participare va fi prelungita in mod corespunzator.Ofertantul are obligatia de a comunica Autoritatii Contractante(AC) daca este sau nu de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea se considera ca si-a retras oferta, fara pierderea garantiei de participare.C. Prin sintagma ?9 zile? pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor, mentionata la pct. I.1 din prezenta Fisa de date a achizitiei, se intelege: 3 (trei) zile lucratoare plus 6 (sase) zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor conform art. 78 alin. (2) si art. 79 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006.D.Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castigatoare conf. pct.IV.2.1): 1.Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea crescatoare a preturilor totale ofertate in Lei, fara TVA.2.In situatia in care preturile totale ofertate in Lei, fara TVA, ale ofertelor clasate pe primul loc sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret total sa depuna o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul total cel mai scazut, in Lei, fara TVA.E. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi formulata in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal conform prevederilor art. 256^2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Achizitii/Serviciul Juridic Achizitii
Adresa postala: Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Tel. +40 372845339, Email: bogdan.margineanu@ancom.org.ro, Fax: +40 372845402-599, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.06.2013 14:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer