Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare avand ca obiect realizarea unei solutii integrate de securizare a sistemului informatic in vederea certificarii ISO 27001 (cod CPV:30211300-4), conform configuratiei si cerintelor minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul


Anunt de participare numarul 147566/30.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: Delea Noua , nr.2, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Punct(e) de contact: Departamentul Achizitii/Serviciul Investitii, Tel. +40 372845341/621, In atentia: Mariana GHEATA, Elena TURCATA, Email: mariana.gheata@ancom.org.ro, Fax: +40 372845402, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare avand ca obiect realizarea unei solutii integrate de securizare a sistemului informatic in vederea certificarii ISO 27001(cod CPV: 30211300-4), conform configuratiei si cerintelor minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Central ANCOM din Mun. Bucuresti, Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, si sediile celor 4 Directii Regionale ale ANCOM, conf. Caietului de sarcini-Sectiunea 2.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare avand ca obiect livrarea tuturor produselor necesare solutiei integrate de securizare a sistemului informatic in vederea certificarii ISO 27001, si prestarea serviciilor aferente (incluzand fara limitare implementarea software-ului si a echipamentelor componente, livrarea, instalarea/reinstalarea, configurarea/reconfigurarea, integrarea, testarea functionalitatilor solicitate si a capabilitatilor solutiei, suportul tehnic si managementul de la distanta, precum si instruirea personalului ANCOM), conform configuratiei si cerintelor minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
Valoarea totala estimata a contractului, in Lei, fara TVA: 5.224.999, 00Propunerile financiare trebuie sa se incadreze in valoarea totala estimata a contractului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30211300-4 - Platforme informatice (Rev.2)
72265000-0-Servicii de configurare de software (Rev.2)
72611000-6-Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala sau domeniul: cantitatile si tipurile de produse si servicii ce compun solutia integrata de securizare a sistemului informatic in vederea certificarii ISO 27001 ce se doreste a fi achizitionata, sunt detaliate in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 224, 999RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
365 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
A.Cuantum: 100.000, 00Lei.B.Mod constituire: cf.prev.art.86 alin.(1)din H.G.nr.925/2006 prin: a)virament bancar in favoarea ANCOM, CIF: 14751237-pt.pers.jur./fiz.romane-plati in Lei: cont RO22TREZ7005005XXX000932, deschis la ATCMB, sau-pt.pers.jur./fiz.straine-plati in Euro: cont RO86RNCB0082044181470003, deschis la BCR?Suc.Unirii, sau b)instrument de garantare. C.Instrumen. de garant. tb.constituit irevocabil in favoarea ANCOM de o societate bancara ori de o societate de asigurari si tb.prezentat, in original, in cf.cu formularul din Anexa nr.9 din Sectiunea 4: Formulare.In cazul in care instrumentul de garantare nu este redactat in lb.romana, acesta tb.insotit de o copie tradusa in lb.romana de un trad. autorizat.Nota: Instrumentul de garantare prezentat tb.sa cuprinda in mod obligatoriu toate cele 4(patru) situatii prevazute in cuprinsul formularului din Anexa nr.9 din Sectiunea 4: Formulare la lit.a)?d), in caz contrar AC va dispune masurile prevazute la pct.F de mai jos.D.Perioada valabilitate: cel putin 100(unasuta)zile de la data limita de primire a ofertelor.E.Dovada constituirii garantiei de participare tb.prezentata pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pt.deschiderea ofertelor.F.In cazul in care dovada constituirii garantiei de participare nu este prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pt. deschiderea ofertelor, precum si in cazul in care nu este constituita in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate prevazute mai sus, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si respinsa cf.prev.art.33alin.(3)lit.b) coroborate cu prev.art.36alin.(1)lit.a)din H.G.nr.925/2006.G.AC are obligatia de a retine garantia de participare a contestatorului in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr.34/2006.Cuantumul ce se va retine cf. alin(1)lit.c) si alin(2)din art. mentionat este de 8.082, 5Lei.H.Pt.o eventuala conversie leu/valuta se va utiliza cursul de schimb BNR valabil cu 5(cinci)zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. i. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din pretul total al contractului in Lei, fara TVA.ii. Modul de constituire a garantiei de buna executie: instrument de garantare potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, in conformitate cu modelul din Anexa nr. 12 din Sectiunea 4: Formulare.iii. Garantia de buna executie constituita in baza contractului de furnizare se elibereaza/restituie, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, in termen de 14 (paisprezece) zile de la data semnarii fara obiectiuni a procesului-verbal de acceptanta a fazei 2 a solutiei integrate de securizare a sistemului informatic in vederea certificarii ISO 27001, in conditiile stipulate in contractul de furnizare, daca pana la acea data nu au fost ridicate pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta, in original, formularul din Anexa nr. 13 din Sectiunea 4: Formulare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006): ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 1 din Sectiunea 4: Formulare. Documentul trebuie prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul.
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006: ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 2 din Sectiunea 4: Formulare. Documentul trebuie prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul, conform mentiunii din cuprinsul Anexei nr. 2 - tertul sustinator va prezenta Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, conform modelului din Anexa nr. 2.
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 3 din Sectiunea 4: Formulare. In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Marius Catalin MARINESCU- presedinte; Puiu-Lucian CHITU - sef departament IT; Virgilius Traian STANCIULESCU -sef Biroul Administrare Retea Informationala/Directia Regionala Timis; Cristian Harisis SEVCENCO- Expert, Serviciul Audit si Securitate IT/Departamentul IT; Cristian-George MOCANU- Expert, Serviciul Administrare Infrastructura, Comunicatii si Sisteme/Departamentul IT; Ovidiu-Florin TABARA- sef Departament Achizitii; Bogdan MARGINEANU- sef Serviciul Juridic Achizitii, Departamentul Achizitii; Daniela-Ioana MOHORA- consilier juridic Serviciul Juridic Achizitii, Departamentul Achizitii; Florica-Mariana GHEATA- sef Serviciul Investitii, Departamentul Achizitii; Elena TURCATA- Expert, Serviciul Investitii, Departamentul Achizitii; Paula STOIAN- Expert, Serviciul Investitii, Departamentul Achizitii; Ecaterina-Simona HERVIEUX- Expert, Serviciul Investitii, Departamentul Achizitii; Ion Dinca- Referent de specialitate, Serviciul Investitii, Departamentul Achizitii; Carmen-Gratiela Marin- Expert, Serviciul Investitii, Departamentul Achizitii; Mariana URSU- Expert, Serviciul Investitii, Departamentul Achizitii, astfel cum sunt mentionate in cuprinsul formularului din Anexa nr. 3 din Sectiunea 4: Formulare. Documentul trebuie prezentat si de subcontractant si/sau tert sustinator, daca este cazul.
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: ofertantul va prezenta, in original, ?Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta? semnat de reprezentantul legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 4 din Sectiunea 4: Formulare.
Nota: In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind situatia personala a ofertantului. INREGISTRARE:
- Pentru operator economic roman: Ofertantul va prezenta, in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, certificat constatator/extras de registru, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial, avand inscrisa de catre reprezentantul operatorului economic mentiunea - ?Informatiile cuprinse in acest certificat sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor?. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:
a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati privind realizarea si/sau comercializarea de produse software si hardware;b) starea operatorului economic;
c) persoanele care reprezinta operatorul economic in relatia cu tertii.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentele de mai sus, in original/copie legalizata.- Pentru operator economic strain: Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta operatorul economic in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati privind realizarea si/sau comercializarea de produse software si hardware.In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceriSe solicita ca media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 (trei) ani a ofertantului sa fie cel putin egala cu10.400.000, 00 Lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se prezinta: in original, Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal privind media cifrei de afaceri globale realizata in ultimii 3 (trei) ani, in conformitate cu formularul din Anexa nr. 5 din Sectiunea 4: Formulare.Pentru conversia lei/valuta, ofertantii vor utiliza cursul mediu de schimb anual al BNR corespunzator anilor pentru care se face dovada indeplinirii acestei cerinte de calificare.In cazul unei oferte comune, cerinta de calificare cu privire la cifra medie globala de afaceri realizata in ultimii 3 (trei) ani se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 186 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A. EXPERIENTA SIMILARA
Cerinta:
Se solicita prezentarea de informatii cu privire la principalele livrari de produse, efectuate in ultimii 3 (trei) ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, insotite in mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractelor mentionate, care sa contina informatii din care sa rezulte datele mentionate in lista si faptul ca livrarile de produse au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale.
Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca, in baza unuia sau mai multor contracte, a efectuat in ultimii 3 (trei) ani livrari de solutii informatice integrate similare celor care fac obiectul achizitiei publice si a carui sau a caror valoare cumulata este de cel putin 4.200.000 lei, fara TVA.Pentru clarificarea cerintei privind experienta similara mentionam ca solutiile informatice integrate prevazute mai sus, pentru a fi considerate similare trebuie sa contina cel putin unul dintre urmatoarele module de aplicatii: solutii de prevenire a intruziunilor si protectie a bazelor de date, solutii de protectie a portii de acces web, solutii de prevenire a pierderilor de date, solutii pentru managementul vulnerabilitatilor sau solutii de management al incidentelor si evenimentelor de securitate.
B. PERSONAL DE SPECIALITATECerinte:
Se solicita prezentarea de informatii referitoare la persoanele responsabile cu indeplinirea contractului de achizitie publica in conformitate cu cele prevazute mai jos.Pentru fiecare persoana nominalizata se va prezenta declaratie de disponibilitate, semnata de persoana respectiva, diplome, certificate, CV-uri si documente suport din care sa rezulte indeplinirea cerintelor minime obligatorii mentionate mai jos aferente pozitiei respective.In cadrul echipei de proiect o persoana nu poate indeplini mai multe roluri.Un membru al echipei de proiect poate fi inlocuit pe parcursul derularii contractului doar cu acceptul prealabil exprimat in scris al autoritatii contractante si numai in conditiile in care persoana/persoanele propusa/propuse indeplineste/ indeplinesc cerintele de calificare la nivelul celor prezentate de ofertant in cadrul ofertei.Echipa de proiect propusa de ofertant trebuie sa aiba in componenta cel putin:
1. Manager de Proiect ? 1 (una) persoana - trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a. studii superioare;
b. sa detina o certificare ca manager de proiect, de tip PMP, IPMA sau echivalenta. Certificatul/diploma trebuie sa ateste absolvirea examenului de certificare in domeniul ?management de proiect? de tip PMP, IPMA sau echivalent/similar, de catre persoana nominalizata;
c. minim 24 de luni de experienta in domeniul implementarii proiectelor de sisteme informatice integrate.
2. Expert Solutie de prevenire impotriva intruziunilor - 1 (una) persoana - trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: a. sa detina certificate/abilitari sau alte documente emise de organisme/entitati abilitate care probeaza/atesta/confirma instruirea persoanei in folosirea solutiei ofertate de prevenire impotriva intruziunilor, conform standardelor cerute de producator;b.sa fi participat la cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor care fac obiectul prezentei proceduri.
3. Expert Solutie web gateway - 1 (una) persoana trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: a. sa detina certificate/abilitari sau alte documente emise de organisme/entitati abilitate care probeaza/atesta/confirma instruirea persoanei in folosirea solutiei web gateway ofertate, conform standardelor cerute de producator;b. sa fi participat la cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor care fac obiectul prezentei proceduri.
4. Expert Solutie DLP - 1 (una) persoana - trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: a. sa detina certificate/abilitari sau alte documente emise de organisme/entitati abilitate care probeaza/atesta/confirma instruirea persoanei in folosirea solutiei DLP ofertate, conform standardelor cerute de producator;b. sa fi participat la cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor care fac obiectul prezentei proceduri.
5. Expert Solutie SIEM - 1 (una) persoana - trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a. sa detina certificate/abilitari sau alte documente emise de organisme/entitati abilitate care probeaza/atesta/confirma instruirea persoanei in folosirea solutiei SIEM ofertate, conform standardelor cerute de producator;b. sa detina o certificare profesionala ca specialist in managementul riscului IT - CRISC sau echivalenta. Certificatul/diploma trebuie sa ateste absolvirea examenului de certificare de catre persoana nominalizata;
c. sa detina certificare profesionala ca auditor sau specialist in implementarea Sistemelor de Management al Securitatii Informatiei conform standardului ISO 27001 sau echivalent. Certificatul/diploma trebuie sa ateste absolvirea examenului de certificare de catre persoana nominalizata;
d. sa fi participat la cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor care fac obiectul prezentei proceduri.
A. Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului.
Sistemul de management al calitatii: Se solicita ca ofertantul sa demonstreze ca are implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu prevederile SR EN ISO 9001 sau echivalent, in domeniul IT.
B. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITATII INFORMATIEICerinta:
Se solicita ca ofertantul sa demonstreze ca are implementat un Sistem de Management pentru Securitatea Informatieiin conformitate cu prevederile SR ISO/CEI 27001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se prezinta: in original, formularul din Anexa nr. 6 din Sectiunea 4: Formulare - Listaprincipalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 (trei) ani, insotit in mod obligatoriu de certificate/documente emise saucontrasemnate de beneficiariicontractului/contractelor mentionat/e in formular care sa contina informatii din care sa rezulte datele mentionate in lista si faptul ca livrarile de produse au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale.NOTE: 1.Certificatele/documentele respective, trebuie prezentate, in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere autorizata in limba romana (daca este cazul).2.In cazul contractelor in valuta, pentru transformarea in Lei (RON) se va utiliza cursul mediu anual Lei/valuta comunicat de BNR aferent contractelor mentionate in formular.3. In cazul unei oferte comune, cerinta de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 190 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006.Se prezinta: - in original, Declaratie privind persoanele responsabile de indeplinirea contractului, in conformitate cu formularul din Anexa nr. 7 din Sectiunea 4: Formulare, insotita in mod obligatoriu de declaratii de disponibilitate, diplome, certificate, CV-uri si documente suport.NOTE: 1. Certificatele, diplomele, CV-urile si documentele suport trebuie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?. La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul are obligatia de a prezenta certificatele in original.2. In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la personalul responsabil cu indeplinirea contractului se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 190 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006.Se prezinta: in original, formularul completat din Anexa nr. 7 din Sectiunea 4: Formulare, insotit in mod obligatoriu de: diploma (pentru pct. a), diploma/certificat de absolvire (pentru pct. b), CV-uri si documente suport conform Instructiunilor nr. 1/2013 emise de ANRMAP (pentru pct. c) din care sa rezulte indeplinirea cerintelor mentionate si, in original, declaratie de disponibilitate, semnata de persoana nominalizata, in conformitate cu formularul din Anexa nr. 8 din Sectiunea 4: Formulare.Se prezinta:
in original, formularul completat din Anexa nr. 7 din Sectiunea 4: Formulare, insotit in mod obligatoriu de: diploma/certificat de absolvire (pentru pct. a), CV-uri si documente suport conform Instructiunilor nr. 1/2013 emise de ANRMAP (pentru pct. b) din care sa rezulte indeplinirea cerintelor mentionate si, in original, declaratie de disponibilitate, semnata de persoana nominalizata, in conformitate cu formularul din Anexa nr. 8 din Sectiunea 4: Formulare.Se prezinta:
in original, formularul completat din Anexa nr. 7 din Sectiunea 4: Formulare, insotit in mod obligatoriu de: diploma/certificat de absolvire (pentru pct. a), CV-uri si documente suport conform Instructiunilor nr. 1/2013 emise de ANRMAP (pentru pct. b) din care sa rezulte indeplinirea cerintelor mentionate si, in original, declaratie de disponibilitate, semnata de persoana nominalizata, in conformitate cu formularul din Anexa nr. 8 din Sectiunea 4: Formulare.Se prezinta:
in original, formularul completat din Anexa nr. 7 din Sectiunea 4: Formulare, insotit in mod obligatoriu de: diploma/certificat de absolvire (pentru pct. a), CV-uri si documente suport conform Instructiunilor nr. 1/2013 emise de ANRMAP (pentru pct. b) din care sa rezulte indeplinirea cerintelor mentionate si, in original, declaratie de disponibilitate, semnata de persoana nominalizata, in conformitate cu formularul din Anexa nr. 8 din Sectiunea 4: Formulare.Se prezinta: in original, formularul completat din Anexa nr. 7 din Sectiunea 4: Formulare, insotit in mod obligatoriu de: diploma/certificate de absolvire (pentru pct. a, b, si c), CV-uri si documente suport conform Instructiunilor nr. 1/2013 emise de ANRMAP (pentru pct. d) din care sa rezulte indeplinirea cerintelor mentionate si, in original, declaratie de disponibilitate, semnata de persoana nominalizata, in conformitate cu formularul din Anexa nr. 8 din Sectiunea 4: Formulare.Se prezinta: documente edificatoare, in copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, care sa ateste ca are implementat un Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu prevederile SR EN ISO 9001 sau echivalent, in domeniul IT, valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota: In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la sistemul de management al calitatii se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza, conform Anexei nr. 2 la Ordinul ANRMAP nr. 509/2011.Se prezinta: documente edificatoare, in copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, care sa ateste ca are implementat un un Sistem de Management pentru Securitatea Informatiei in conformitate cu prevederile SR ISO/CEI 27001 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota: In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la sistemul de management al calitatii se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza, conform Anexei nr. 2 la Ordinul ANRMAP nr. 509/2011.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Tehnici pentru analiza traficului ? Analiza protocoalelor
10%
Descriere: Conform prevederilor caietului de sarcini ?Solutia de prevenire a intruziunilor (IPS) la nivel de retea?, ?Solutie de prevenire a intruziunilor (IPS) la nivel de server critic? si ?Solutia de prevenire a intruziunilor (IPS) la nivel de server gazda - host server - pentru masini virtuale? trebuie sa utilizeze ca o metoda/tehnica pentru analiza traficului, analiza protocoalelor cu un numar minim de 120 protocoale de retea si aplicatii ce pot fi decodate si analizate.
3.
Solutie de prevenire a intruziunilor (IPS) la nivel de retea ? Performanta in retea ? Latenta
5%
Descriere: Conform prevederilor caietului de sarcini ?Solutia de prevenire a intruziunilor (IPS) la nivel de retea? are ca si cerinta, pentru ambele nivele de echipare a echipamentelor hardware, sa nu introduca in retea o latenta mai mare de 250 de microsecunde.
4.
Solutie de protectie a portii de acces web - Arhitectura ? throughput
10%
Descriere: Conform prevederilor caietului de sarcini ?Solutia de protectie a portii de acces web (web protection gateway)? are ca si cerinta in partea de Arhitectura sa ofere protectie in timp real impotriva amenintarilor ce provin prin accesarea resurselor din internet pentru un trafic (throughput) de minimum 200 Mbps.
5.
Solutie de protectie a bazelor de date critice ? Remediere
5%
Descriere: Conform prevederilor caietului de sarcini ?Solutia de protectie a bazelor de date critice? are ca si cerinta in partea de Remediere includerea unui set de minimum 10 scripturi gata de utilizare (out of the box) care sa remedieze vulnerabilitatile identificate.
6.
Solutie de prevenire a pierderilor de date (Data Loss Prevention) la nivel de retea? Management unificat si functionalitati generale ? tipuri de fisiere
10%
Descriere: Conform prevederilor caietului de sarcini ?Solutia de prevenire a pierderilor de date (data loss prevention) la nivel de retea? are ca si cerinta in partea de Management unificat si functionalitati generale ? sa recunoasca si sa analizeze continutul a cel putin 125 de tipuri de fisiere diferite, fara o configurare speciala (out of the box).
7.
Solutie pentru managementul incidentelor si evenimentelor de securitate ? Format ? Capacitate de stocare onboard
10%
Descriere: Conform prevederilor caietului de sarcini ?Solutia pentru managementul incidentelor si evenimentelor de securitate? are ca si cerinta sa dispuna de o capacitate de stocare on-board de minim 3TB.
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
03LD/ET/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.12.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.12.2013 17:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.12.2013 11:00
Locul: sediul ANCOM din Str. Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Bucuresti, etaj IV, Departamentul Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor in baza unor imputerniciri scrise.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
A. Ofertele vor fi deschise la ora si data mentionate in anuntul de participare. Reprezentantii ofertantilor pot fi prezenti la deschidere cu prezentarea unor imputerniciri scrise, insotite de traducere autorizata in limba romana, daca e cazul.B.Orice oferta valabila pt o perioada de timp mai mica decat cea solicitata va fi respinsa. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia. In cazul extinderii valabilitatii ofertei, garantia de participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea se considera ca si-a retras oferta, fara pierderea garantiei de participare.C. Prin sintagma ?9 zile? pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor, mentionata la pct. I.1 din prezenta Fisa de date a achizitiei, se intelege: 3 (trei) zile lucratoare plus 6 (sase) zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor conform art. 78 alin. (2) si art. 79 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006.D. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castigatoare conf. pct.IV.2.1): 1: Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajului acordat pentru fiecare oferta in parte.2: In situatia in care, ca urmare a aplicarii factorilor de evaluare, punctajul rezultat al ofertelor (clasate pe primul loc) este egal, autoritatea contractanta va atribui contractul ofertantului a carui Propunere financiara are pretul cel mai scazut.3: In situatia in care, ca urmare a aplicarii factorilor de evaluare, punctajul rezultat al ofertelor (clasate pe primul loc) este egal, iar preturile ofertate sunt, de asemenea, egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi sa depuna o noua Propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua Propunere financiara are pretul cel mai scazut.E. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi formulata in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal conform prevederilor art. 256^2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Achizitii/Serviciul Juridic Achizitii
Adresa postala: Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Tel. +40 372845339, Email: bogdan.margineanu@ancom.org.ro, Fax: +40 372845402, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2013 09:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer