Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare sterilizatoare cu abur


Anunt de participare numarul 7602/29.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Adresa postala: Calea Floreasca, nr. 8, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014461, Romania, Punct(e) de contact: Valentin Birchi, Tel.5992300/229, Email: scu.bucuresti@yahoo.com, Fax: 5992282
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate spitaliceasca
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare sterilizatoare cu abur
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contarct de furnizare sterilizatoare cu abur de capacitate mare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33191100-6 - Sterilizator (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
2 sterilizatoare cu abur de capacitate mare (conform documentatiei de atribuire)
Valoarea estimata fara TVA: 444, 881.32RON
II.2.2) Optiuni
Da
Pretul ofertei va ramane ferm conform ofertei pe toata durata relatiei contractuale.
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 2 luni incepand de la data atribuirii contractului
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.06.2007 pana la 31.07.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 2300 RONGarantia de buna executie a contractului de furnizare produse: 5 % din valoarea totala a contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget si/sau surse extrabugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociati / subcontractanti
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente care dovedesc eligibilitatea:
1.Declaratie pe proprie raspundere.
2.Certificat eliberat de Administratia financiara precum si certificat eliberat de directiile locale de taxe si impozite.
Documentele care dovedesc inregistrarea:
1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala.
2.Aviz de functionare al distribuitorului emis de MS, in termen de valabilitate.
3.Certificat de inregistrare emis de Registrul Comertului cu toate mentiunile.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de informatii generale (FORMULAR B.2 din Sectiunea IV);
2. Recomandari din partea altor beneficiari minim 2 recomandari .
3. Fisa de informatii privind experienta similara (Formular B4 din Sectiunea IV).4. Bilantul contabil la data 30.12.2006 vizat si inregistrat de organele competente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documentele solicitate sunt eliminatorii, nefiind posibila completarea acestora dupa data depunerii mentionata in documentatia de atribuire.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Autorizatie de punere pe piata sau Certificat de inregistrare a dispozitivelor medicale emise de MS.2. Autorizatie pentru livrarea produselor de la producator sau autorizatie de producator.
3. Certificat de calitate al produsului in conformitate cu normele europene.
4.OPIS care sa contina produsele pentru care s-au depus oferte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documentele solicitate sunt eliminatorii, nefiind posibila completarea acestora dupa data depunerii mentionata in documentatia de atribuire.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.05.2007 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.05.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.05.2007 12:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care isi depun oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: Calea Floreasca nr. 8, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014461, Romania, Tel.0215992300
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.03.2007 14:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer