Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de service auto pentru marcile TOYOTA SI RENAULT


Anunt de participare numarul 142921/04.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: DIRECTIA REGIONALA CLUJ str. Campeni nr.28, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400217, Romania, Punct(e) de contact: Dana OLTEAN, Tel. +40 372845742, Email: dana.oltean@ancom.org.ro, Fax: +40 264484077, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
contract de service auto pentru marcile TOYOTA SI RENAULT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: sediul ofertantului din Cluj Napoca sau limitrof
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contract de service auto pentru marcile TOYOTA SI RENAULT
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
50112000-3-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lot 1:1 autovehicul special Toyota Land Cruiser, care se afla in garantie data de producator;
lot 2:1 autoutilitara Renault Master care se afla in garantie data de producator;Valoarea estimata a contractelor intre: 9.102, 98lei fara TVA si 14.002, 98lei fara TVA, (valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire), din care: - lot 1 intre 5.768, 22 lei fara TVA si 8.835, 22 lei fara TVA- lot 2intre 3.334, 76lei fara TVA si 5.167, 76lei fara TVA:
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire.ii) Autoritatea va avea posibilitatea prelungirii, cu o perioada suplimentara de 4 (patru) luni, in conditiile prevazute la art. 6 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, daca autoritatea contractanta nu refuza expres prelungirea acestuia si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie ? valoarea estimata a acestor suplimentari este de 4900 Lei, fara TVA, din care: - lot 1 ? 3.067, 00 lei fara TVA- lot 2 ? 1.833, 00 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: intre 9, 102.98 si 14, 002.98RON
II.2.2) Optiuni
Da
Contr.va fi pana la 31.12.2013 cu posib.prelung.ulter.cu 4 luni conf.art.6, alin.3, din HG 925/2006
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 4 luni de la data adjudecarii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de particip este: 110 lei pt lot 1; 60, 00 lei, pt lot 2; In sit in care se depun oferte pentru mai multe loturi, ofert va const garantia al carei cuantum va fi suma garant de partici pt fiecare lot pt care dep oferta.Perioada de valab. cu cel putin 10 (zece) zile mai mare decat valab a ofer. Modul de constit : conf. preved. art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 prin: a) virament bancar in contul RO22TREZ7005005XXX000932, deschis la Trez. Op a Mun. Buc, in favoarea ANCOM, Cod de identificare fiscala: 14751237 b) instrument de garantare (scrisoare de garantie). Instrumentul de garantare, trebuie constit irevocabil in favoarea A.C. de o societate bancara ori de o societate de asigurari si trebuie prezentat, in original, in conf cu Anexa 6 sau similar din Sect a 4-a - Formulare., trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu toate cele 3 (trei) sit prevaz in cuprinsul form din Anexa nr. 6 la lit. a) ? c), in caz contrar A.C. va dispune mas prev la art. 2781 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modi si comp ult. In cazul in care instrumentul de garantare (scrisoarea de garantie) nu este redactat in limba romana, acesta trebuie insotit de o copie tradusa in limba romana si legalizata de catre un traducator autorizat. c) dep. sumei respective la casieria AC din Cluj Napoca, str. Campeni, nr. 28. Dovada constituirii trebuie prez pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschid of.. In cazul in care dovada nu este prezentata la data si ora stabilite pentru deschiderea of., precum si in cazul in care nu este constituita in cuantumul si avand per de valab prev. mai sus, oferta va fi consid inacceptabila si respinsa conf prev art. 33 alin. (3) lit. b) coroborate cu art. 36 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 925/2006. Pentru o eventuala conversie leu/valuta se va utiliza cursul de schimb BNR, valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta, in original, formularul din Anexa nr. 12 din Sectiunea 4: Formulare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, Ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Formularul nr. 1 din Sectiunea a 4-a - Formulare.Documentul trebuie prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul.-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, Ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Formularul nr. 2 din Sectiunea a 4-a - Formulare. Documentul trebuie prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul, conform mentiunii din cuprinsul Anexei nr. 2. Tertul sustinator va prezenta Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, conform modelului din Anexa nr. 2 (lit. a), c) si d)) din model.-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, Ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Formularul nr. 5 din Sectiunea a 4-a - Formulare., . Persoane cu functii de decizie din cadrulautoritatii:
Marius- Catalin MARINESCU-Presedinte ANCOM, Sorin Vasile HUDREA-Director/Directia Regionala Cluj, Elena IORDACHE-Sef Serviciu, Economic si Administrativ, DRC, Ioan SFIRLEA-Sef Laborator, LEMCIA, DRC, Ioan Gabriel Claudiu HAIDUC-Sef FOSM, DRC, Anda BLEJAN-Sef Birou Administrativ, SEA, Virgil Liviu GHIRISAN-Expert, Serviciul Monitorizare Spectru, DRC, Aron OLAR-Consilier juridic, Directia Regionala Cluj, Dana Victoria OLTEAN Expert, Oficiul Achizitii Regional/ Departamentul Achizitii-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Ofertantul va prezenta, in original, ?Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta? semnat de reprezentantul legal in conformitate cu Formularul nr. 4 din Sectiunea a 4-a - Formulare.In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare, privind situatia personala a ofertantului. INREGISTRARE1. Persoane fizice/juridice romane
Ofertantul va prezenta, in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, certificat constatator/extras de registru, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial avand inscrisa de catre reprezentantul operatorului economic mentiunea- ? informatiile cuprinse in acest certificat sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor?. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte: a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice;c) persoanele care reprezinta operatorul economic in relatia cu tertii.Nota: In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul de mai sus in original/copie legalizata2. Persoane fizice/juridice straine: Ofertantul va prezenta, documente edificatoare tradusein limba romana de catre un traducator autorizat, valabile la data limita de depunere a ofertei, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include prestarea serviciilor de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice.AUTORIZAREOfertantul va prezenta, in original, o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 3 A din Sectiunea a 4-a - Formulare din care sa rezulte ca este autorizat de catre Regia Autonoma ?Registrul Auto Roman? pentru a presta servicii de intretinere si reparatii si de reglare functionala prevazute in Sectiunea 2 ? Caietul de sarcini pentru tipurile de autovehiculele continute in lotul/loturile pentru care depune oferta. Agrearea activitatii de service se face in baza RNTR9, emis de Ministerul Transporturilor de care tine RAR. Alte acte normative care reglementeaza autorizarea operatorilor economici de catre Registru Auto Roman: Legeanr. 105/27 iunie 2000, legea nr.222/22 mai 2003, Ordonantele 82/2000, 36/2005, Ordinul Ministerului Transporturilor Constructiilor si Turismului nr. 2131/08.dec.2005.Observatie: In scopul verificarii si confirmarii declaratiei de mai sus, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ulterior ofertantului orice document/documente doveditor/are de care dispune ofertantul. In acest caz, ofertantul are obligatia de a prezenta documentul/ele doveditor/are in termenul si conditiile solicitate de autoritatea contractata prin adresa scrisa.In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare, privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta, in original, o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Formularul nr. 3 din Sectiunea a 4-a - Formulare din care sa rezulte ca detine cel putin un service auto situat in municipul Cluj sau limitrof de municipiul Cluj care are in dotarea sa cel putin urmatoarele tipuri de echipamente tehnice: elevator, stand de franare, utilaje pentru diagnoza si testare, utilaj pentru curatat injectoare, utilaj pentru verificarea si reglarea computerizata a geometriei directiei. 1. In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la dotarea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 190 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006. 2. In situatia in care un ofertant depune oferte pentru mai multe loturi are obligatie de a prezenta documentele de calificare privind capacitatea tehnica distinct, pentru fiecare lot in parte ofertat.Ofertantul va prezenta, in original, o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 3B din Sectiunea a 4-a - Formulare din care sa rezulte ca operatorul economic este abilitat de catre producator sa presteze servicii de intretinere si reparatie pentru tipurile de autovehicule, AFLATE IN GARANTIE, continute in lotul/loturile pentru care depune oferta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. conform ANEXEI 32. CONFORM ANEXEI 3 B
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA/OAR/212/19.03.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.04.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.05.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.05.2013 12:00
Locul: Cluj Napoca, str. Campeni, nr. 28, etalul 2, camera 27
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor pe baza unor imputerniciri scrise
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
A.Ofertele vor fi deschise la ora si data mentionate in anuntul de partic.Reprez ofertant pot fi prezenti la deschidere cu prezentarea unor imputerniciri scrise, insotite de traducere autorizata in lb rom. B.Orice of val pentru o per de timp mai mica decat cea sol va fi respinsa. AC are obligatia de a solicita of, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea per de val a ofertei, prelungirea acesteia.In cazul extinderii val of, gar de particip va fi prelungita in mod corespunzator.Of are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungirea val of. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea se considera ca si-a retras oferta, fara pierderea gar de particip. C.Prin sintagma ?9 zile? pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor, mentionata la pct.I.1 din prezenta Fisa de date a achizitiei, se intelege: 3(trei) zile lucratoare plus 6 sase) zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor conform art.78 alin.(2) si art.79 alin.(1) din O.U.G.nr.34/2006.D.Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castig cf.pct.IV.2.1.: In sit in care preturile totale ofertate in Lei, fara TVA, sunt egale, AC va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret (clasati pe primul loc) sa depuna o noua propunere fin in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere fin are pretul cel mai scazut. Of fin care se compara vor fi calculate conform formulei prevazute la pct. IV.4.2.F.In cazul in care ofertantul va depune oferta pentru mai multe loturi, ac poate prezenta documentele de calif prevaze la pct.III.2. intr-un singur exemplar din care sa rezulte indeplinirea cerintelor de calif aferente loturilor pentru care depune oferta.G.Pt vizualizarea doc de atrib, op ec tb sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.PT ACEPTAREA CONDITIILOR CONTRACTUALE SE VA COMPLETA ANEXA 11
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi formulata in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal conform prevederilor art. 2562 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DEPARTAMENTUL ACHIZITII - SERVICIUL JURIDIC ACHIZITII
Adresa postala: Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Tel. +40 372845339, Email: bogdan.margineanu@ancom.org.ro, Fax: +40 264484077, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.04.2013 16:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer