Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de telefonie fixa si mobila si conectare mobila la internet


Anunt de participare numarul 147640/31.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 248 bloc S1 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030634, Romania, Punct(e) de contact: Ion Constantin SOLGA, Tel. +40 372309254, Email: constantin.solga@casan.ro, Fax: +40 372309163, Adresa internet (URL): www.cnas.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de telefonie fixa si mobila si conectare mobila la internet
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 150, 000 si 600, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anuala
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii de telefonie fixa si mobila si conectare mobila la internet
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64210000-1 - Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea maxima estimata pentru acordul cadru: 280 abonamente. Cantitatea minima estimata pentru acordul cadru: 120 abonamente. Cantitatea maxima pentru un singur contract subsecevent: 70 abonamente. Cantitatea minima pentru un singur contract subsecevent: 30 abonamente.
Valoarea estimata fara TVA: intre 150, 000 si 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
12000 lei. valabilitate obligatorie: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Mod de constituire cf. Art. 86 alin. 1: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare bancara emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de asigurari, in original, irevocabil, in favoarea AC. Obligatoriu instrumentul de garantare va mentiona clar, in cazul in care ofertantul a formulat o contestatie respinsa de CNSC sau care a fost retrasa inainte de solutionarea ei de catre CNSC, AC are dreptul sa retina din valoarea garantiei de participare, iar societatea bancara/asigurari va elibera catre AC suma stabilita in conformitate cu art. 278 ind. 1din OUG 34/2006. Viramentele pot fi efectuate in contul RO88TREZ7005005XXX000132 deschis la ATCPMB, Beneficiar Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cod fiscal: 11697800. Echivalentul leu/valuta se va face la cursul stabilit de BNR inainte cu o zi de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Cuantum de 5 % din pretul fiecarui contract subsecvent fara TVA. Se constituie cf art. 89 alin. 2, in oricare din formele de la art. 90 alin 1-3 din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Situatia personala a candidatului sau ofertantului: Declaratie privind eligibilitatea - Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Se completeaza FORMULARF 1. Documentul se depune in original.
2. Neincadrarea in cazurile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 - In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Se completeaza FORMULARF 2. Documentul se depune in original.
3. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
4. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata catre bugetul de stat si cel local, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine. Documentele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana a acestora.
5. Evitarea conflictului de interese: Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 ? Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Cristian Silviu Busoi ? Presedinte CNAS, Radu Tibichi. ? Director General, Leana STOEA ? Director General Adjunct, Liliana Mihai ? Director Directia Juridic si Contencios Administrativ, Lucian Medves - Director Directia Dezvoltare Informatica, Ionut Hainagiu ? Director Directia Analiza, Studii, Statistica si Logistica, Ion Constantin SOLGA- Sef Biroul Achizitii Publice in situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul/subcontractantii/tertii sustinatori se incadrareaza intr-una din situatiile prevazute la Art. 69^1 din OUG 34/2004, cu toate completarile si modificarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Se completeaza FORMULARF 3. Documentul se depune in original.
6. Evitarea conflictului de interese: Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Din care sa rezulte calitatea operatorilor economici (unic ofertant/asociat/subcontractant) la procedura. Se completeaza FORMULARF 4. Documentul se depune in original.
7. Participarea cu oferta independenta: Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta - Completat in conformitate cu Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Se completeaza FORMULARF 5. Documentul se depune in original. 1. Obiectul de activitate corespunzator obiectului procedurii: Certificat constatator emis de Oficiului National al Registrului Comertului, din care sa reiasa obiectul de activitate corespunzator procedurii. Documentul se va prezenta in original, in copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata , ,conform cu originalul??.
Persoanele straine vor prezenta documente echivalente din care sa rezulte apartenenta din punct de vedere profesional si obiectul activitatii care sa includa obiectul contractului, insotite de traduceri autorizate in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara
Se vor prezenta informatii privind situatia economico-financiara a operatorului, pe ultimii 3 ani.
Ofertantul trebuie sa inregistreze o medie a cifrei de afaceri globale deminim 225.000 pentru fiecare din anii 2010, 2011, 2012.
2. Bilanturile contabile
Se vor prezenta bilanturile contabile aferente anilor 2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente.
Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa FORMULAR 6 - Fisa de informatii generale.Documentul se va prezenta in original.Se vor prezenta Bilanturile contabile aferente anilor 2010, 2011 si 2012.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 aniOfertantul va prezenta o lista a principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic
-certificate/documente/contracte/procese-verbale de receptie, emise sau contrasemnate de catre autoritati contractante achizitoare sau de catre clienti privati beneficiari, prin care se confirma efectuarea de servicii similare, precum si indeplinirea obligatiilor contractuale similare cu cele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi incheiat prin prezenta procedura de licitatie deschisa.Se solicita indeplinirea a minim un contract din ultimii 3 ani, de valoare similara cu valoarea estimata a anuala, respectiv150. 000 lei.
1. Aria de acoperire a operatorului: - Ofertantul trebuie sa poata furniza intreaga retea de comunicatii
- Aria de acoperire a ofertantului trebuie sa fie de minim 90% din suprafata teritoriului Romaniei pentru serviciile de voce si internet.
- Pentru demonstrarea acestei cerinte, Ofertantul va prezenta in copie ultima declaratie depusa la ANCOM in anul 2013(Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii)
Se va prezenta un document din care sa reiasa exactitatea datelor prezentate in harta de acoperire a retelei publice mobile a intregii tari.
Implementarea Standardului de Management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Implementarea Standardului de Management protectie mediu in conformitate cu SR EN ISO14001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa FORMULAR 7 - declaratiie privind lista principalelor prestari servicii din ultimii 3 aniOfertantul trebuie sa faca dovada ca administreaza o retea propriecu acoperire natioanala, fapt ce va fi demonstrat prin prezentarea unui document din care sa reiasa exactitatea datelor prezentate in harta de acoperire a retelei publice mobile a intregii tari.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica exactitatea datelor declarate de operatorul economic la autoritatea de resort ANCOM (Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii).Ofertantul va prezenta certificat ISO 9001 sau echivalentemis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, un sistem de management al calitatii.Ofertantul va prezenta certificat ISO 14001 sau echivalentemis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, un sistem de management alprotectiei mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.12.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.12.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.12.2013 13:00
Locul: Str. Calea Calarasilor 248, Bl. S19, Sector 3, 030634 Bucuresti- mezanin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au punctaje egale, se va alege castigatoare oferta care prezinta cel mai mic pret. In cazul in care si pretul ofertei este egal autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii. Ofertantul castigator va depune in termen de 48 de ore o noua oferta financiara cu noua valoare. Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprieraspundere semnata de reprezentantul sau legal prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneza succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte inclusiv daca au fost solicitate diverse valori cantitatati sau alte asemenea.In conformitate cu prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice: a) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante in scopul verificarii datelor din declaratiile furnizate de ofertantib) Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;c) Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant subcontractant.d)Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri sa depuna oferta individuala /comuna sisafie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor cf art. 256 ind.2, alin 1, lit. a, din OUG 34/2006 actualizata in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate - Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: Calea Calarasilor nr 248, bl S 19, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030664, Romania, Tel. +40 372309254, Fax: +40 372309163
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2013 12:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer