Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de tiparire buletine de vot pentru Parlamentul European


Anunt de participare numarul 4328/05.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL OLT
Adresa postala: BD. A. I. CUZA, NR. 12, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Punct(e) de contact: SIMONA NICOLETA CIOBACEL, Tel.0249410090, Email: prefectura@prefecturaolt.ro, simona@prefecturaolt.ro, Fax: 0249432968, Adresa internet (URL): http: //www.prefecturaolt.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Institutia Prefectului-Jud. Olt-administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de tiparire buletine de vot pentru Parlamentul European
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: franco-depozit beneficiar (Institutia Prefectului-Jud. Olt, bd. A.I. Cuza, nr.12 Slatina)
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
tiparirea unui numar cuprins intre 400000-500000 buletine vot, 4000 procese verbale de costatare a rezultatelor votarii si unui numar de 4000 liste electorale suplimentare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
78230000-8 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
intre 400000-500000 buletine vot, 4000 procese verbale, 4000 liste suplimentare
Valoarea estimata fara TVA: intre 100, 000 si 250, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 10.04.2007 pana la 27.04.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de buna executie 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Persoana fizica sau juridica
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Tiparirea se va face in conditii de maxima siguranta
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea (completarea formularelor 12A, 12B, 12C). Se vor prezenta certificate constatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata si impozitelor catre stat (bugetul consolidat)pana la data selectarii candidaturilor. Se solicita certificat de inmatriculare emis de Registrul comertului in copie legalizata, iar pentru persoanele fizice/straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare ce vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ultimul bilant inregistrat la Directia Finantelor Publice. Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 2 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
sa se asigure tiparirea si capsarea unui nr de buletine vot cuprins intre 400000-500000 cu aproximativ 26 pagini A5 fiecare in perioada 10.04.-27.04.2006, chiar daca hartia de ziar are aprox. 84 cm latime si este ambalata in tamburi a caror greutate este de aprox. 500 kg/buc. Sa existe posibilitatea de manipulare si pastrare in custodie a tamburilor de hartie.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul
40%
Descriere:
2.
durata de tiparire
35%
Descriere:
3.
existenta tehnicii de imprimare si capsare care sa permita imprimarea unui nr de buletine de vot cuprinse intre 400000-500000 exemplare a cate 20-26 pagini format A5 pentru fiecare buletin de vot
25%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.03.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.03.2007 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
19.03.2007
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.03.2007 14:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai candidatilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Dinicu Golesu, nr.38 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Email: office@cncs.ro, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta de catre constatari despre existenta unui act al autoritatii contractante presupus ilegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutia Prefectului-Judetul Olt
Adresa postala: bd. A. I. Cuza, nr.12, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Tel.0249410090, Email: prefectura@prefecturaolt.ro, Fax: 0249432968, Adresa internet (URL): www.prefecturaolt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2007 15:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer