Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE SERVICII DE TIPARIRE BULETINE DE VOT PT ALEGERILE PT PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2007


Anunt de participare numarul 4436/08.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL TIMIS
Adresa postala: Bdul Revolutiei nr. 17, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300034, Romania, Punct(e) de contact: Cristian Mircea Florescu, Tel.0256/292624, 0256/493667 int 36, Email: cristianmirceaflorescu@yahoo.com, Fax: 0256/292624, Adresa internet (URL): www.prefecturatimis.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutia Prefectului - Judetul Timis, Administratie publica
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE SERVICII DE TIPARIRE BULETINE DE VOT PT ALEGERILE PT PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2007
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: FRANCO DEPOZIT BENEFICIAR
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tiparirea de buletine de vot pentru alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
78100000-8 - Servicii tipografice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Numarul buletinelor de vot va fi cuprins intre 600.000 - 700.000 de exemplare
Valoarea estimata fara TVA: intre 200, 000 si 440, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 17.04.2007 pana la 27.04.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 1.000 EURO si se va constitui prin scrisoare de garantie bancara original. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 7% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Persoana juridica sau fizica
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Tiparirea se va face in conditii de maxima siguranta.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea (completarea formularelor 12A, 12B si 12C). Se vor prezenta certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor catre stat (bugetul consolidat), inclusiv cele locale (original valabil la data selectarii candidaturilor). Se solicita certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului in copie. Pentru persoanele juridice/fizice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabil inregistrat la Directia Generala a Finantelor Publice. Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani (formular 12D)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor solicita: completarea formularului 12 I. Se solicita prezentarea unei tehnici de imprimare si capsare care sa permita imprimarea unui numar de buletine de vot cuprins intre 600.000 si 700.000 de exemplare a cate 16-32 pagini pentru fiecare buletin de vot. Se solicita fisa experientei similare (completare formular 12E)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
durata de tiparire (in zile)
40%
Descriere:
2.
existenta unei tehnici de imprimare si capsare care sa permita imprimarea unui numar de buletine de vot cuprins intre 600.000 - 700.000 buletine a cate 16-32 pagini /buletin
30%
Descriere:
3.
pretul pe pagina (inclusiv operatiunile de capsare, taiere si impachetare)
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.03.2007 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
22.03.2007
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.03.2007 09:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai candidatilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel.021/3104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutia Prefectului - Judetul Timis, Serviciul financiar contabil, compartiment achizitii, parsoana de contact CRISTIAN FLORESCU
Adresa postala: B-dul Revolutiei 1989, nr. 17, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300034, Romania, Tel.0256/493667, int 36, Email: cristianmirceaflorescu@yahoo.com, Fax: 0256/292624, Adresa internet (URL): www.prefecturatimis.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2007 11:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer