Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract prestari servicii intretinere si reparatii instalatii sanitare si alimentare cu apa.


Anunt de participare numarul 8361/02.04.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN BUZAU
Adresa postala: B-dul Maresal Averescu, Nr. 2 bis, Localitatea: Buzau, Cod postal: 5100, Romania, Punct(e) de contact: Laurean Bogdan Ion Stanciu, Tel.0238.720.689-int.254, In atentia: Negoita Traian, Email: spit_jud1@buzau.ro, Fax: 0238.720.223
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract prestari servicii intretinere si reparatii instalatii sanitare si alimentare cu apa.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Spitalul Judetean Buzau,
B-dul Maresal Averescu,
Nr.2 bis., Buzau-Jud.Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea de serviciu consta in asigurarea de catre prestator a bunei functionari a instalatiilor de alimentare cu apa si a instalatiilor sanitare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50513000-4 - Servicii de reparare si de intretinere a robinetelor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Serviciile de intretinere si reparatii sanitare se asigura la cele 4 locatii (cladiri)in care functioneaza Spitalul Judetean Buzau.
Valoarea estimata fara TVA: intre 50, 000 si 65, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
365 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in valoare de 1.000 lei, garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului de achizitie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul asigurarilor sociale de Sanatate.Plata se va face prin Ordin de plata prin Trezorerie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Au obligatia de a-si legaliza formal asocierea printr-un contract scris semnat de partile asociate care va fi prezentat autoritatii contractante inainte de semnarea contractului de achizitie.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatii vor prezenta declaratie de eligibilitate, declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.181 din O.U.G. 34/2006.
Ofertantii vor prezenta certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in zona caruia ofertantul este inregistrat din care sa rezulte obiectul de activitate in concordanta cu cerintele din documentatia de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificate constatatoare privind obligatiile exigibile de plata, certificat privind plata impozitelor si taxelor locale.
Bilantul contabil la data de 31.12.2006.
Declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor face dovada ca au o cifra de afaceri de minim 100.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta o declaratie privind incadrarea cu personal calificat si vor face dovada existentei specialistilor cu studii superioare.
Ofertantii vor face dovada dotarilor cu SDV-uri.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2007 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.04.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.04.2007 11:00
Locul: Spitalul Judetean Buzau, B-dul Mresal Averescu, Nr.2Bis, Buzau-Camera Raport Garda.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot participa reprezentantii autorizati ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de apel-Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Strada Splaiul Independentei, Nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, Nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Spitalului Judetean Buzau
Adresa postala: Bulevardul Maresal Averescu, Nr.2 bis, Localitatea: Buzau, Cod postal: 127274, Romania, Tel.0238.720.223, Email: spit_jud1@buzau.ro, Fax: 0238.720.223
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.03.2007 20:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer