Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contracte de furnizare avand ca obiect furnizarea de piese de schimb si accesorii, precum si prestarea de servicii de intretinere si reparare pentru autovehiculele iesite din garantie


Anunt de participare numarul 144006/30.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: Delea Noua , nr.2, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Punct(e) de contact: Mirela BEJGU, Tel. +40 372845400, In atentia: Mirela BEJGU, Codruta MERAN, Email: mirela.bejgu@ancom.org.ro, catalin.caloiu@ancom.org.ro, codruta.meran@ancom.org.ro, Fax: +40 372845402, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contracte de furnizare avand ca obiect furnizarea de piese de schimb si accesorii, precum si prestarea de servicii de intretinere si reparare pentru autovehiculele iesite din garantie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: punctele de lucru ale operatorului economic situate in Mun. Bucuresti, Cod NUTS RO321
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contracte de furnizare avand ca obiect furnizarea de piese de schimb si accesorii, precum si prestarea de servicii de intretinere si reparare pentru autovehiculele iesite din garantie (coduri CPV: 34300000-0 si 50112000-3), in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
Valoarea estimata a contractelor este cuprinsa intre: 126.753, 00 lei fara TVA, si 190.128, 29 lei, fara TVA, (valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata in functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari), din care: - pentru lotul 1 intre 29.333, 00 lei fara TVA si 44.000, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 2 intre 8.267, 00 lei fara TVA si 12.400, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 3 intre 2.333, 00 lei fara TVA si 3.500, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 4 intre 6.667, 00 lei fara TVA si 10.000, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 5 intre 18.667, 00 lei fara TVA si 28.000, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 6 intre 10.000, 00 lei fara TVA si 15.000, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 7 intre 6.667, 00 lei fara TVA si 10.000, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 8 intre 41.333, 00 lei fara TVA si 62.000, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 9 intre 3.486, 00 lei fara TVA si 5.228, 29 lei fara TVA.Precizari cu privire la valoarea estimata pentru fiecare lot in parte: i) Valoarea minima a intervalului aferent unui lot de mai sus reprezinta valoarea estimata in functie de care se vor elabora si evalua ofertele pentru lotul respectiv, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari prevazute la pct. ii) de mai jos;
ii) Autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi contractul de achizitie publica aferent unui lot, cu o perioada suplimentara de 4 (patru) luni, in conditiile prevazute la art. 6 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, daca autoritatea contractanta nu refuza expres prelungirea acestuia si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
Valoarea estimata a acestor suplimentari pentru fiecare lot in parte este urmatoarea: - pentru lotul 1 - 14.667, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 2 - 4.133, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 3 - 1.167, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 4 - 3.333, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 5 - 9.333, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 6 - 5.000, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 7 - 3.333 lei fara TVA;
- pentru lotul 8 - 20.667, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 9 - 1.742, 29 lei fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
50112000-3-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
vor fi furnizate piese de schimb si accesorii si vor fi prestate servicii de intretinere si reparare pentru urmatoarele autovehicule iesite din garantie: 17 auto turisme Dacia (lotul 1), 4 autoturisme Daewoo (lotul 2), 1 autoutilitara Ford Transit Connect (lotul 3), 2 autovehicule Mercedes (lotul 4), 7 autoturisme Opel Astra Clasic 1, 6 Sedan (lotul 5), 1 autoturism Skoda Superb 2, 8 V6 (lotul 6), 1 autovehicul Toyota Land Cruiser (lotul 7), 6 autovehicule Volkswagen (lotul 8) si 1 microbuz Iveco Dailly (lotul 9), in conformitate cu cerintele minime obligatorii solicitate in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
Valoarea minima a intervalului de mai jos (126.753, 00 lei fara TVA) reprezinta valoarea estimata in functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar valoarea maxima a intervalului de mai jos (190.128, 29 lei fara TVA) reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari), din care: - pentru lotul 1 intre 29.333, 00 lei fara TVA si 44.000, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 2 intre 8.267, 00 lei fara TVA si 12.400, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 3 intre 2.333, 00 lei fara TVA si 3.500, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 4 intre 6.667, 00 lei fara TVA si 10.000, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 5 intre 18.667, 00 lei fara TVA si 28.000, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 6 intre 10.000, 00 lei fara TVA si 15.000, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 7 intre 6.667, 00 lei fara TVA si 10.000, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 8 intre 41.333, 00 lei fara TVA si 62.000, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 9 intre 3.486, 00 lei fara TVA si 5.228, 29 lei fara TVA.Precizari cu privire la valoarea estimata pentru fiecare lot in parte: i) Valoarea minima a intervalului aferent unui lot de mai sus reprezinta valoarea estimata in functie de care se vor elabora si evalua ofertele pentru lotul respectiv, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari prevazute la pct. ii) de mai jos.
ii) Autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi contractul de achizitie publica aferent unui lot, cu o perioada suplimentara de 4 (patru) luni, in conditiile prevazute la art. 6 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, daca autoritatea contractanta nu refuza expres prelungirea acestuia si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
Valoarea estimata a acestor suplimentari pentru fiecare lot in parte este urmatoarea: - pentru lotul 1 - 14.667, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 2 - 4.133, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 3 - 1.167, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 4 - 3.333, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 5 - 9.333, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 6 - 5.000, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 7 - 3.333 lei fara TVA;
- pentru lotul 8 - 20.667, 00 lei fara TVA;
- pentru lotul 9 - 1.742, 29 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: intre 126, 753 si 190, 128.29RON
II.2.2) Optiuni
Da
DA, aplicarea prev. art. 6 din H.G. nr. 925/2006.
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 11 luni de la data adjudecarii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: Lot1:440 Lei; Lot2:130 Lei; Lot3:35 Lei; Lot4:100 Lei; Lot5:280 Lei; Lot6:150 Lei; Lot7:100 Lei; Lot8:620 Lei; Lot9:55 Lei. Nota: In sit in care se depun of pentru mai multe loturi se va constit gar de particip al carei cuantum va fi det insumand val garantiilor de particip pt toate loturile pt care se depune oferta. ii.Modul de constit: conf prev art.86 alin.(1) si (5) din H.G.925/2006, adica: a)vir bancar in favoarea ANCOM, CIF: 14751237. -pt. pers juridice/fizice rom - plati in Lei, cont RO22TREZ7005005XXX000932, deschis la Trez Operativa a Mun. Buc, -pt. pers jur/fizice straine-plati in Euro, cont RO86RNCB0082044181470003, deschis la BCR?Suc Unirii, sau b)instr de garantare sau depunerea sumei la casieria AC din Buc, str.Delea Noua, nr.2, sector 3. iii.Instr de garantare tb constit irevocabil in fav AC de o soc bancara ori de o soc de asig si tb prezentat, in orig, in conf cu formularul din Anexa 6 din Sect 4: Formulare. In cazul in care instr de garan nu este redactat in lb rom, ac tb insotit de o copie tradusa in lb rom efectuata de un traducator autorizat.Nota: Instr de gar prez tb sa cuprinda in mod oblig toate cele 2 sit prev in Anexa 6 la lit.a)?b), in caz contrar AC va dispune mas prev la pct.vi de mai jos.iv. Per de valab a gar de particip: cel putin 100(unasuta) zile de la data limita de primire a of.v. Dovada constit garantiei de partic tb prez pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea of. vi. In cazul in care dovada constit gar de particip nu este prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pt deschiderea ofertelor, precum si in cazul in care nu este constit in cuantumul, forma si avand per de valab prev mai sus, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si respinsa conf. prev. art.33 alin.(3) lit.b) coroborate cu prev. art.36 alin.(1) lit.a) din H.G.925/2006. vii. Pt o eventuala conversie leu/valuta se va utiliza cursul BNR val cu 5 zile inainte de data limita de dep a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta, in original, formularul din Anexa nr. 10 din Sectiunea 4: Formulare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006): ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 1 din Sectiunea 4: Formulare. Documentul trebuie prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul.
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006: ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 2 din Sectiunea 4: Formulare.
Documentul trebuie prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul, conform mentiunii din cuprinsul Anexei nr. 2 - tertul sustinator va prezenta Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, conform modelului din Anexa nr. 2.
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 3 din Sectiunea 4: Formulare. In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 si a Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 170/2012, persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Marius Catalin MARINESCU, presedinte; Cornelia CIONCA, Director, DEA; Ovidiu Florin TABARA, sef DA; Bogdan MARGINEANU, sef SJA, DA; Codruta Gergeta MERAN, sef SAO, DA; Virgil FLORI, sef Serviciu, SA, DEA; Gabriel NECULA, sef Birou, BGDT, SA, DEA; Constantin CONSTACHE, Expert, BGDT, SA, DEA; Adriana-Ioana PENCIU, Consilier juridic, SJA, DA; Veaceslav ZAPOROJANU, Consilier juridic, SJA, DA, Mirela BEJGU, expert SAO, DA; Gemma Luminita IOSIP, expert SAO, DA; Niculae Catalin CALOIU, expert SAO, DA; Magda DINU, expert SAO, DA, astfel cum sunt mentionate in cuprinsul formularului din Anexa nr. 3 din Sectiunea 4: Formulare.
Documentul trebuie prezentat si de subcontractant si/sau tert sustinator, daca este cazul.
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: ofertantul va prezenta, in original, ?Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta? semnat de reprezentantul legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 4 din Sectiunea 4: Formulare.
Nota: In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind situatia personala a ofertantului. A)INREGISTRARE: i) pentru operator economic roman: Ofertantul va prezenta, in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, certificat constatator/extras de registru, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial, avand inscrisa de catre reprezentantul operatorului economic mentiunea - ?Informatiile cuprinse in acest certificat sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor?. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:
a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati privind comercializarea produselor si prestarea serviciilor de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice;
b) ca ofertantul este in functiune;
c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii.
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, pentru fiecare lot in parte, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul de mai sus in original/copie legalizata.
ii) pentru operator economic strain: Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta ofertantul in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati privind comercializarea produselor si prestarea serviciilor de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice.
B) AUTORIZARE: Ofertantul va prezenta, in copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, autorizatia tehnica de functionare eliberata de catre Regia Autonoma ?Registrul Auto Roman? care sa ii ateste dreptul de a desfasura activitati dereparare, intretinere, reconditionare si/sau reglare a ansamblurilor mecanice si a echipamentului electric si/sau electronic, precum si activitati de reparare si/sau redresare a structurii caroseriei, valabila pentru tipurile de autovehiculele continute in lotul/loturile pentru care depune oferta.
Temei legal: O.G. nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinul nr. 2131/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9.
In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta: Se solicita prezentarea de informatii cu privire la dotarea tehnica specifica din care sa rezulte ca ofertantul detine, in dotare proprie/inchiriere/prin contract sau angajament sau alte forme legale de punere la dispozitie, un service auto situat in Mun. Bucuresti care trebuie sa aiba in dotare urmatoarele tipuri de echipamente tehnice: elevator, stand de franare, utilaje pentru diagnoza si testare, utilaj pentru curatat injectoare, utilaj pentru verificarea si reglarea computerizata a geometriei directiei.
Nota: In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la dotarea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 190 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se prezinta: in original, formularul din Anexa nr. 5 din Sectiunea 4: Formulare - Declaratie privind dotarea tehnica specifica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SAO/MB/03/13
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.06.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.06.2013 17:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.06.2013 10:30
Locul: sediul central al ANCOM, str. Delea Noua nr 2, sector 3, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor pot participa la deschidere in baza unei imputerniciri scrise.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
A.Ofertele vor fi deschise la ora si data mentionate in anuntul de participare.Reprezentantii ofertantilor pot fi prezenti la deschidere cu prezentarea unor imputerniciri scrise, insotite de traducere autorizata in limba romana.B.Orice oferta valabila pentru o perioada de timp mai mica decat cea solicitata va fi respinsa.AC are obligatia de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia.In cazul extinderii valabilitatii ofertei, garantia de participare va fi prelungita in mod corespunzator.Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea se considera ca si-a retras oferta, fara pierderea garantiei de participare.C. Prin sintagma ?9 zile? pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor, mentionata la pct. I.1 din prezenta Fisa de date a achizitiei, se intelege: 3 (trei) zile lucratoare plus 6 (sase) zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor conform art. 78 alin. (2) si art. 79 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006.D. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castigatoare cf. pct.IV.2.1.: In situatia in care preturile totale ofertate in Lei, fara TVA, sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret (clasati pe primul loc) sa depuna o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care acordul-cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertele financiare care se compara vor fi calculate conform formulei prevazute la pct. IV.4.2.F. In cazul in care ofertantul va depune oferta pentru mai multe loturi, acesta poate prezenta documentele de calificare prevazute la pct. III.2. intr-un singur exemplar din care sa rezulte indeplinirea cerintelor de calificare aferente loturilor pentru care depune oferta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi formulata in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal conform prevederilor art. 2562 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Achizitii/Serviciul Juridic Achizitii
Adresa postala: Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Tel. +40 372845339, Email: bogdan.margineanu@ancom.org.ro, Fax: +40 372845406/ +40 372845402, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.05.2013 15:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer