Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - COPUTER TOMOGRAF


Anunt de participare numarul 125682/07.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN TG-JIU
Adresa postala:  str.Progresului, nr.18, jud.Gorj, Localitatea:  Targu Jiu, Cod postal:  210218, Romania, Punct(e) de contact:  FLORIN BRINCUS, Tel. 0253237804, Email:  BCATGJIU@INTERGORJ.RO, Fax:  0253237804, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
COPUTER TOMOGRAF
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: STR PROGRESULUI , NR 18, LOC TG-JIU, JUD GORJ
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
COMPUTER TOMOGRAF CU 8 SLICE-URI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33115000-9 - Aparate de tomografie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
COMPUTER TOMOGRAF - 1 BUC
Valoarea estimata fara TVA: 1, 129, 032RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIE PARTICIPARE 22000 LEIGARANTIE BUNA EXECUTIE 10% DIN VALOAREA CONTRACTULUI FARA TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si bugetul consiliului judetean
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia personala a operatorului economic conform art.180 si 181 din OUG 34/2006.
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ord.314/2010.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara
Bilant contabil, scrisori de bonitate, alte documente legale edificatoare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular "Informatii generale" pentru ultimii 3 ani.Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie minim 2258064 lei.Ultimul bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de lichiditati, linii de credit sau alte instrumente financiare in valoare de minim 30% din valoarea contractului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindcapacitatea profesionala: Informatii privindcapacitatea tehnica: lista livrarilor din ultimii 3 ani + dovada indeplinirii in ultimii 3 ani a unui contract avind ca obiect furnizarea unui echipament similar.
Autorizari si certificari: Certificat conformitate CE, Autorizatie securitate radiologica (copii conform cu originalul)
Standarde de asigurarea calitatii serviciilor ISO 9001 sau echiv.
Standarde de protectia mediului ISO 14001 sau echiv.
Standarde de sanatate si securitate ocupationale OHSAS 18001 sau echivInformatii referitoare la respectarea obligatiilor privind conditiile de munca si protectia muncii
Informatii privind subcontractantii
Informatii asociere
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista principalelor livrari efectuate in ultimii 3 ani.Autorizatie securitate radiologica (copie conform cu originalul).Copie certificat ISO 9001 sau echivalent.Copie certificat ISO 14001 sau echivalent.Copie certificat OHSAS 18001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.08.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.08.2011 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.08.2011 12:00
Locul: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU, STR.PROGRESULUI, NR.18, JUD.GORJ, SALA DE SEDINTE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE IMPREUNA CU REPREZENTANTII OFERTANTILOR.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR STRAVOPOLEOS, NR 4, ,Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  OFFICE@CNSC.RO, Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  WWW.CNSC.RO
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU
Adresa postala:  STR PROGRESULUI, NR 18, ,Localitatea:  TG-JIU, Cod postal:  210218, Romania, Tel. 0253210151, Email:  BCATGJIU@INTERGORJ.RO, Fax:  0253210151
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.07.2011 13:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer