Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Credit bancar de completare pentru finantarea programului de investitii rectificat al CNTEE Transelectrica SA pentru anul 2011


Anunt de participare (utilitati) numarul 133056/15.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA BIRDEA, Tel. +40 02130355949, In atentia: DANIELA BIRDEA, Email: daniela.birdea@transelectrica.ro, Fax: +40 0213035980, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ?TRANSELECTRICA SA?
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4, Sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA BIRDEA, Tel. +40 213035949, In atentia: DANIELA BIRDEA, Email: daniela.birdea@transelectrica.ro, Fax: +40 213035980
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ?TRANSELECTRICA SA?
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4, Sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA BIRDEA, Tel. +40 213035949, In atentia: DANIELA BIRDEA, Email: daniela.birdea@transelectrica.ro, Fax: +40 213035980
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ?TRANSELECTRICA SA?
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4, Sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA BIRDEA, Tel. +40 213035949, In atentia: DANIELA BIRDEA, Email: daniela.birdea@transelectrica.ro, Fax: +40 213035980
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
COMPANIE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Credit bancar de completare pentru finantarea programului de investitii rectificat al CNTEE Transelectrica SA pentru anul 2011
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Credit bancar de completare pentru finantarea programului de investitii rectificat al CNTEE Transelectrica SA pentru anul 2011
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Credit bancar de completare pentru finantarea programului de investitii rectificat al CNTEE Transelectrica SA pentru anul 2011, in valoare de 42.000.000 euro.
Valoarea estimata fara TVA: 10, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
84 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul Garantiei de participare este 154.020, 00 EURO, (pentru bancile/institutiile financiare din afara Romaniei) sau 562.721 LEI (pentru bancile/institutiile financiare din Romania). S-a utilizat cursul mediu al BNR/2011- 1EURO = 4, 2379 LEI.Valabilitatea Garantiei pentru participare la negocierea cu publicarea prealabila a anuntului de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.NotaGarantia de participare asa cum a fost solicitata in prezenta documentatie de atribuire, se va depune in etapa a II-a de catre candidatii selectati.In cazul depunerii unei contestatii la Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor, in masura in care acesta respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine neconditionat contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata, conform art. 2781 din OUG 76/30.06.2010 suma de 3.091, 15 euro (pentru bancile/institutiile financiare din afara Romaniei) sau 13.100 lei (pentru bancile/institutiile financiare din Romania) s-a calculat pentru cursul mediu BNR/2011 ? 1 euro = 4, 2379 lei Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 0, 1% din pretul contractului (costul creditarii).Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila. Ea se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original.Garantia de buna executie va fi eliberata in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul atribuit.Valabilitatea garantiei de buna executie pentru servicii va depasi cu 1(una) luna data la care se estimeaza ca se va obtine Procesul Verbal de Receptie al Serviciilor care fac obiectul Contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006. Se va prezenta o declaratie privind eligibilitatea in stricta conformitate cu modelul Formular B0. Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata.
In cazul unei asocieri declaratia trebuie prezentata de toti membrii asociati.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 dinOUG 34/2006.Se va prezenta declaratia de eligibilitatein stricta conformitate cu modelul Formular B1.1.Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizataIn cazul unei asocieri Formularul B1.1 va fi completat de toti membrii asociati.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 dinOUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta declaratia de eligibilitatein stricta conformitate cu modelul Formular B1.2.Aceasta declaratie se va prezenta in original semnata si stampilata de catre persoana autorizata Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
-Horia Hahaianu ? director general
- Corneliu Ene ? director general adj. ?Conducere Economica si Financiara
- Octavian Lohan - director general adj. ?Conducere Sistem
- Vasile Zacheu Stefanescu - director general adj. ?Conducere Tehnica
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (conform Ordin ANRMAP nr. 314 din 12 oct. 2010)
Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (conform Ordin ANRMAP nr. 314 din 12 oct. 2010). Se va prezenta ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?- modelul Formular B1.3.Cerinta nr. 5
Informatii privind asocierea. In cazul in care ofertantul reprezinta o asociere dintre mai multe companii, se va completa si formularul B2. Cerinta nr. 1
Capacitatea de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Pentru persoane juridice romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie conform cu originalul semnata si stampilata de catre persoana autorizata, eliberat cu cel mult30 de zile inainte de data limita de depunere a candidaturilor, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. Nota: Ofertantul clasat pe primul loc, in cazul in care a depus in copie ?conform cu originalul? Certificatul constatator, va prezenta acest act in original, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate.Pentru persoane juridice straine: Documente care sa ateste ca, candidatul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii in original sau copie conform cu originalul semnata si stampilata de catre persoana autorizata, insotite de traducerea autorizata in limba romana si legalizate.
Cerinta nr. 2.
Autorizatie de functionare. Pentru persoane juridice romane: Se va prezenta autorizatia de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei, in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata de catre persoana autorizata.
Pentru persoane juridice straine:
Autorizatie de functionare a institutiei de credit(banca/institutie financiara) emisa de autoritatea de reglementare competenta din tara de domiciliu, in original sau copie conform cu originalul semnata si stampilata de catre persoana autorizata, insotite de traducerea autorizata in limba romana si legalizate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind cifra de afaceri medie anuala pentru ultimii trei ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Experienta similara: lista principalelor servicii financiare de acordare de credite in ultimii trei (3) ani.
Cerinta nr.2
Lista cu subcontractantii: candidatii vor mentiona partea din contract pe care au intentia sa o subcontracteze.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara Costulfinantarii (in valoare absoluta) conform propunerii financiare ? Pc
2.
Garantii solicitate
50%
Descriere: Componenta tehnica (procent, in raport cu valoarea creditului) ? Pg
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 1475
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.03.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.03.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.03.2012 11:00
Locul: Sediul C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii firmelor ofertante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: La acest moment, CNTEE Transelectrica SA are in derulare o serie de proiecte de investitii majore, destinate functionarii Sistemului Energetic National (S.E.N.), Sistem de Siguranta Nationala.2) Pentru a nu periclita functionarea inconditii optime a S.E.N. este necesara continuarea si finalizarea acestor proiecte de investitii (Ex.: Marirea gradului de siguranta a instalatiilor aferente statiei Bucuresti Sud 400/220/110/10 kV ? inlocuire echipament 10 kV, Montare Trafo 1 250 MVA, 400/110 kV in statia 400/110/20 kV Oradea Sud, LEA 400 kV Suceava ? Balti pentru portiune de proiect de pe teritoriul Romaniei, Retehnologizarea Statiei electrice 400/110 kV Brasov, Retehnologizarea Statiei electrice 220/110 kV Mintia, Retehnologizarea Statiei electrice 400/220/110/20 kV Lacu Sarat, Sisteme integrate de securitate statii si sedii sucursale DEN si DET-uri, Sistem de securitate a infrastructurii voce-date si managementul situatiilor de urgenta, etc.) ceea ce implica necesitatea asigurarii surselor de finantare necesare, de completare a celor existente la nivelul companiei in regim de urgenta.3) Accelerarea procedurii de atribuire, conform art. 113, alin. (2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a avut in vedere necesitatea contractarii unui credit pe termen lung, de completare a surselor de finantare a investitiilor pentru anul 2011 datorita deficitului de surse de finantare care poate determina blocarea unor proiecte majore aflate in derulare, cu implicatii in asigurarea functionarii in siguranta a Sistemului Energetic National, Sistem de Siguranta Nationala.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC-ul in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal(art.256^2(1)a).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ?TRANSELECTRICA SA?, Directia Juridica si Resurse Umane
Adresa postala: Str. Olteni nr. 2-4, Sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030786, Romania, Tel. +40 0213035986, Fax: +40 223035980
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.02.2012 15:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer