Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de salubrizare Comuna Metes, Judetul Alba


Concesionare numarul 2324/24.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA METES (PRIMARIA COMUNEI METES)
Adresa postala: Com. METES, NR.43, Localitatea: Metes, Cod postal: 517445, Romania, Punct(e) de contact: ADINA HARAGUS, Tel. +40 0258849003, Email: primariacomuneimetes@yahoo.com, Fax: +40 0258849071, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea de gestiuneprin concesionare a serviciului public de salubrizare Comuna Metes, Judetul Alba
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Metes, Judetul Alba
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Delegarea de gestiuneprin concesionare a serviciului public de salubrizare Comuna Metes, Judetul Alba.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 510, 800 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea ? se completeaza formularul nr 2.2.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- formularul nr 3.3.Declaratia privind calitatea de participant la procedura ? formularul nr 4.4.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181- formularul nr 5.5.Prezentare certificat de atestare fiscala emis de ANAF pentru indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari socialecatre bugetele componente ale bugetului general consolidate, imn conformitate cu prevederile legale din Romania sau in tara in care este stabilit.Acesta trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.6.Prezentare certificat fiscal de structura de impozite si taxe locale , pentru indeplinireaobligatiilor de platacatre bugetul local. Acesta trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele .Nota: a)Certificatele de atestare fiscala vor fi prezentate in original, copie legalizata saucopie cu mentiunea "conform cu originalul".b)Persoanele juridicestraine vor prezenta documentele edificatoare (certificate , caziere judiciare, alte documente echivalente), prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plataa impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul/bugeteledin tara de rezidenta fiscala a ofertantului.7.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 69^1 din OUG 34/2006- formularul 6.Ofertantul care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoanecare sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale , astfel cum sunt prevazute la art 69 lit a) din OUG 34/2006, cupersoane ce detin functii de decizie in cadrulautoritatii contractante, va fi exclus din procedura de atribuire.Persoana cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante este domnul primar Traian Nicolae Ursales.Persoanele cu atributii privind derularea procedurii de achizitie sunt Viceprimar: Haragus Nicolae, Inspector Achizitii Publice-Gligor Nicoleta , Referent- Pastiu Elisabeta, Secretar UAT- Man Elena, Consilier primar - Chihaia Sorin, Referent Asistent Social- Haragus Maria, Inspector Registru Agricol- Oancea Adriana, Consilier Registru Agricol- Danciu Valer, Casier- Vasilie Petronela, Guard- Stanila Valeria.Consilieri locali: Man Ioan, Marincas Silvia, Haragus Cornel, Miron Gabriel, Bacila Petru, Gavrila Traian Nicolae, Pascu Gligor, Roman Constantin, Sanzaiana Daniel, Todea Marin. 1)Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/echivalente- in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Ofertantul clasat pe primul loc, i se va solicita inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, depunerea certificatului constatator emis de ORC in original sau copie legalizata.Persoanele juridice/fizice straine depun documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional valabile la data deschiderii procedurii.Licenta A.N.R.S.C. conform Legii 51/2006 si a HG 745/2007. Se va depune licenta in copie vizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila operatorului economic.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale din care sa reiasacifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie minim 510.800 lei.Declararea cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012)- completarea - formularului 7.Modalitatea de indeplinireFormularul 7Cerinta obligatorie.Pentru conversia in lei se va utilize, obligatoriu, cursul de schimb leu/euro/alta valuta mediu annual comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectivBilantul contabilSe vor depune bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, inregistrate de organele competente sau orice alte documente pe care operatorii economici le pot prezenta, in sustinerea cifrei de afaceri medii globale. Se vor depune in copii legalizate, copie conform cu originalul.Modalitatea de indeplinireIn situatia in care valorile prezentate in documentele ofertantului sunt exprimate in leu/euro/alta valuta, pentru conversia in lei, se va utiliza, obligatoriu, cursul de schimb leu/euro/alta valuta mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea Formularului ?Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani? si anexa aferenta reprezentand lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, locul prestarii serviciilor, beneficiari.Ofertantul trebuie sa faca dovada prestarii a cel putin unui contract de servicii similare (salubrizare).1. Lista principalelor contracte similare in ultimii 3 ani in domeniulserviciului de salubrizare, cu specificarea activitatiilor care se realizeaza in cadrul fiecarui contract. Se vor lua in considerare in vederea intocmirii listei, atat contractele finalizate, cat si cele in derulare.2. Se va prezenta Fisa de informatii privind experienta similara pentru contracte similare, in derulare sau finalizate in decursul ultimilor 3 ani.Modalitatea de indeplinireSe va completa formularul 8.Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, instalatiile, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, dupa cum urmeaza: - dotarea minima a ofertantilor cu mijloace de realizare a activitatii de precolectare, colectare si transportdeseuri, etanse si adecvate mijloacelorde transpot- autocompactoare ? 1 buc;
-incarcator frontal: 1 buc;
-autospeciala colectare selectiva- 1 bucModalitatea de indeplinireFormularul 9.Completarea si prezentarea formularului ?Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani, insotita de informatiireferitoare la numarul persoanelor implicate in indeplinirea contractului, precum si referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea acestora.Modalitatea de indeplinireFormularul 10Formularul 11.- Curriculum vitaeFormularul 12-Declaratia de disponibilitate.Se va completasi prezenta informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora . Resursele materiale si umaneale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contract numai daca sunt prezentate documente relevante in acest sens (acte doveditoarede detinere utilaje, mijloace detransport autorizare, personal calificat, autorizarile legale pentru prestarea serviciilor).Modalitatea de indeplinireFormularul 13.Informatii privind asociatii Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna .In cazul unei oferte comune se va prezentaacordul de asociere- formularul 14, in care sa se mentioneze ca totiasociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executarea contractului.In conf cu prev art 186 alin 2 coroborate cu art 190 alin 2 din OUG 34/2006, ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico -financiara si capacitatea tehnico-profesionala invocand sustinerea acordata de alta pesoana, pe baza unui angajament ferm incheiat in forma autentica.Modalitatea de indeplinireFormularul 14Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Modalitatea de indeplinireOperatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Modalitatea de indeplinireOperatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului, nu afecteaza mediul.Nota: Certificatele vor fi aplicabile domeniului de salubrizare si vor fi valabile la data depunerii ofertelor.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 75.00Nivelul redeventei anuale, pe care se obliga sa o achite autoritatii administratiei publice locale 25.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 21.06.2013 Ora: 14:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
Stabilirea ofertei castigatoare se va realiza de catre comisia de evaluare.In cazul in care vor fi doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea acestora se va face in functie de nivelul redeventei.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata pe SEAP, operatorii economicitrebuie sa aibaun program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica) .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Termenul de depunere al contestatieieste de cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante , considerat ilegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Serviciul Juridic al Primariei Metes
Adresa postala: Strada Principala, Nr: 43, Localitatea Metes, Comuna Metes, Localitatea: Metes, Cod postal: 517445, Romania, Tel. +40 0258849003, Email: primariacomuneimetes@yahoo.com, Fax: +40 0258849071
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.04.2013 17:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer