Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea


Concesionare numarul 2294/11.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila
Adresa postala: Soseaua Buzaului nr.3A - corp 2, Localitatea: Braila, Cod postal: 810303, Romania, Punct(e) de contact: Vivi Mihaela Maidanscaia, Tel. +40 239616060, Email: ecodunareabraila@yahoo.com, Fax: +40 239616060, Adresa internet (URL): www.ecodunareabraila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Persoana juridica de drept privat cu statut de utilitate publica
Activitate (activitati)
Altele: Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea gestiuniiprin concesiune a serviciului de transport deseuri menajerede la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Punctelede colectare din judetul Braila - Comunele: Baraganul, Ciresu, Jirlau, Maxineni, Movila Miresii, Surdila Gaiseanca, Sutesti, Traian, Tufesti
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Contractul va asigura prestarea continua a serviciului de transportdeseuri menajerede la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea, pe o durata de 3 ani si va include urmatoarele activitati din cadrul serviciului de salubrizare: a. transportul deseurilor comunale menajere de la punctele de colectare la depozitb. dezinfectarea mijloacelorde transport si a containerelorc. pastrarea curateniei la punctele de colectared. depozitarea deseurilor menajere la Depozitul ecologic Muchea, judetul Braila
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90512000-9 - Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Delegarea gestiuniiprin concesiune a serviciului de transport deseuri menajerede la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea. Tariful maxim pe tona de deseuri menajere transportate de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitate la depozitul Muchea este 132, 82 lei/tona. Tariful maxim nu include TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 836, 766 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiileart.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul 2, Declaratia privind eligibilitatea va trebui completata de ofertant individual si/sau de catre toti asociatii si de tertul sustinator, daca este cazul.2) Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiileart 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul 3, Documentele privind neincadrarea in art.181 lit.a, c1) si d) din OUG 34/2006 se solicita obligatoriu si tertului sustinator, daca este cazul.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare.In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG 34/2006 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte documente privind neincadrarea in art.180 din OUG 34/2006 si neincadrarea in art.181 lit.a, c1) si d) din OUG 34/2006 .3) Declaratia privind calitatea de participant la procedura - Ofertantul trebuie sa prezinte Formularul 4. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.4) Persoane juridice romane: - Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care sa reiasa obligatiile exigibile fata de bugetul de stat in luna anterioara celei in care se depune oferta.- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasa obligatiile exigibile fata de bugetul local de la autoritatea locala unde ofertantul isi are sediul in luna anterioara celei in care se depune oferta.Acestea se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoane juridice straine: Vor prezenta certificatele sus mentionate (sau documente echivalente) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul.Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS).In cazul unei asocieri aceste documente se depun de catre toti asociatii.5) Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010 - Formularul 5. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.6) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarileulterioare - Formularul 6. Declaratia trebuie prezentata de catre toti participantii la procedura (ofertant/ofertant asociat/tert sustinator).Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Anexa 1 la fisa de date 1.a) Pentru persoane juridice romane-Dovedirea formei de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si atestarea din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania. Se prezinta copii conforme cu originalul dupa : ? Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte (i) denumirea completa, (ii) durata de functionare, (iii) sediul social, sedii secundare (iv) asociati/actionari, (v) persoane imputernicite/administratori, (vi) domenii de activitate autorizate, (vii) faptul ca nu s-au inregistrat mentiuni referitoare la intrarea in faliment/insolventa sau lichidare, in copie certificata ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantulcastigator va prezenta, inainte de incheierea contractului, pentru conformitate, documentul in original sau copie legalizata.? Licenta minim clasa 3 sau echivalent pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare care fac obiectul contractului emisa de A.N.R.S.C. In cazul unei asocieri toti asociatii vor detine Licenta pentru activitatile de salubrizare, care fac obiectul acestui contract, activitati la care se angajeaza prin acordul de asociere.1.b) Pentru persoane juridice straine - Dovedirea formei de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si atestarea din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care operatorul economic este inregistrat.? Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident.? Documente de atestare asupra urmatoarelor, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident: (i) denumirea completa, (ii) durata de functionare, (iii) sediul social, (iv) asociati/actionari, (v) persoane imputernicite/administratori, (vi) domenii de activitate, activitati autorizate (vii) faptul ca nu s-au inregistrat mentiuni referitoare la intrarea in faliment / insolventa sau lichidare.? Prezentarea Licentei pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare care fac obiectul contractului, emisa de A.N.R.S.C. sau, alternativ, a solicitarii inregistrate la ANRSC de recunoastere si echivalare a unei licente echivalente. In cazul unei asocieri, toti asociatii vor detine Licenta pentru activitatile de salubrizare, care fac obiectul acestui contract, activitati la care se angajeaza prin acordul de asociereOfertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea rezultatului procedurii, sa prezinte, pentru conformitate, in original, certificatul constatator ORC si Licenta ANRSC.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala dinultimii trei ani - Fisa de informatii generale Se vor prezenta copii conforme cu originalul, ale situatiilor financiare ale companiei, vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art.185 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata ulterior: bilantul contabil inclusiv contul de profit si pierderi pe ultimii 3 ani incheiati.Modalitatea de indeplinirePrezentare Formular 7. Transformarea valorii cifrei medii anuale de afaceri din lei in euro se va face la cursul mediu anual comunicat de B.N.R. disponibil pe adresa www.bnr.roInformatii privind privind sustinerea capacitatii economice si financiare a ofertantului/grupului de operatori economici.In cazul in care ofertantulisi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) si si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, Modalitatea de indeplinirePrezentare Formularul 11
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarealistei principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani - continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privatiOfertantul trebuie sa prezinte certificate/documente care sa constituie dovada prestarii a cel putin unui contract de servicii similare cu obiectul contractului.Modalitatea de indeplinirePrezentare Formular 8 - Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 aniTransformarea valorii serviciilor prestate din lei in euro se va face la cursul mediu anual comunicat de B.N.R. disponibil pe adresa www.bnr.roDeclaratie privind personalul implicat direct in indeplinirea contractuluiModalitatea de indeplinireCompletareFormularul 9Informatii privind asociatiiModalitatea de indeplinirePrezentare Formular 10Informatii privind privind sustinerea capacitatii tehnice si profesionalea ofertantului/grupului de operatori economici. Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantuluipoate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertantsi persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toatemodificarile si completarile ulterioareModalitatea de indeplinirePrezentare Formularul 12
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 15.05.2013 Ora: 11:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: In conformitate cu prevederile art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ?ECO DUNAREA? Braila
Adresa postala: Soseaua Buzaului nr.3A - corp 2, Localitatea: Braila, Cod postal: 810303, Romania, Tel. +4 023961660, Email: ecodunareabraila@yahoo.com, Fax: +4 023961660, Adresa internet (URL): www.ecodunareabraila.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.03.2013 10:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer