Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a orasului Ticleni prin concesionare


Concesionare numarul 2200/20.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL TICLENI
Adresa postala: STR. PETROLISTILOR, NR. 769, Localitatea: Ticleni, Cod postal: 215600, Romania, Punct(e) de contact: Tirca Maria, Tel. +40 253234361, In atentia: Tirca Maria, Email: primaria_ticleni@yahoo.com, Fax: +40 253234333, Adresa internet (URL): www.ticleni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a orasului Ticleni prin concesionare
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Orasul Ticleni
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Contract de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din orasul Ticleni prin concesionare.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Obiectul contractului il constituie delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare dinorasul Ticleni pe o perioada de 4 ani, pentru urmatoarele activitati: a)precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseuri menajere, cu exceptia celor cu regim special;b)sortarea deseurilor municipale;c)depozitarea controlata a deseurilor municipale;d)infiintarea depozitelor de deseuri si administrarea acestora;e)colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);f)colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala.
Valoarea estimata fara TVA: 753, 419 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Decl de elig priv neinc in disp art. 180 din OUG 34/2006 -Form nr. 1. 2) Decl priv inc in prev art. 181 din OUG 34/2006-Formular nr. 2. 3) Decl priv neinc in prev art. 69^1 din OUG 34/2006 ?Form 12. Pers cu functii de decizie din cadrul AC: -Ungureanu Ilie Ion-primar, Geica Dragos-secretar, Cojocaru Maria-contabil sef, Consilieri locali: Badita Nastasie, Branescu Constantin, Doman Alexandru, Lumezeanu Radu, Manasia Vasile, Mazilu Gheorghe, Netea George, Radoaca Constantin, Radu Constantin, Spranceana Silviu, Stancu Victor, Staiculescu Dan, Sofei Constantin, Sofei Constantin Daniel, Cojocaru Constantin 4) Decl priv cal de part la proc- Form nr. 13. 5) Cert de part la lic cu of ind, conf Ord nr. 314/2010-Form nr. 11. 6)Cert fisc priv ind obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul general consolidat si la bugetul local, in original/copie legalizata/copie lizibila continand mentiunea?conform cu originalul? din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor si taxelor sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele compentente in domeniu. Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca ofertantul are ca obiect de activitate serviciile ce se doresc a fi achizitionate, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor.Persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in original, copie lizibila continand mentiunea Ā«conform cu originalulĀ» din care sa rezulte ca, agentul economic este autorizat sa desfasoare lucrarile supuse achizitiei, insotita de traducerea autorizata in limba romana cu incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului.- Licenta A.N.R.S.C. pentru acest serviciu- in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul .
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011) trebuie sa fie de minim800000 lei. In acest caz autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea.b)Bilanturile contabile pe anii 2009, 2010 si 2011. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, cerintele obligatorii pentru situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor din asociere. IMM-urile beneficiaza de reducere pragului impus pentru cifra de afaceri cu 50%.In cazul unei oferte depuse in asociere, pentru a beneficia de reducere pragului impus pentru cifra de afaceri cu 50%, fiecare membru al asocierii trebuie sa se incadreze in categoria IMM-urilor si va depune documente doveditoare in acest sens (completare formular nr. 14anexat).
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu princ prest de serv din ultimii 3 ani insotita de fise de inf priv exp simil continand valori, perioade de prestare, beneficiari si de cert/doc const din partea benef.Ofertantul va depune cel putin 1 recomandare de la autoritatile contractante/alti clienti beneficiari ai contractelor .Recomandarea ar trebui sa includa cel putin urmatoareleaspecte: - Maniera de indeplinire a obligatiilor contractuale;
- Orice deficiente inregistrate sau neindepliniri ale obligatiilor contractualeDecl priv pers. de special. de care dispune insotita de inf. ref. la nr. persoanelor implicate in indeplinirea contr., precum si ref. la studiile, preg. prof. si calificarea acestora;Cerinta min: Se vor nominaliza pers cu rol imp in real contr, se vor anexa xerocopii certificate conform cu originalul dupa orice atestat/calificare/autorizatie etc. care sa dovedeasca pregatirea prof.a acestora si/sau experienta similara in domeniul salubrizarii si/sau managementului deseurilor.Cerinte min. obligatorii :1) ofertantii vor face dovada ca aupersonal: cu carte de munca sau orice alte forme de a dispune de personal (colaborare, prestari servicii, angajament de participare)- o persoana cu experienta de cel putin 3 ani in dom. activitatilorserv. de salubrizare, care va raspunde de indepl. viitorului contr.;
- o persoana cu exp. e cel putin 3 ani in org. act.specifice parcului auto, care va raspunde de util.si mijl. de transp.rep pt.indepl.viitorului contract.Decl privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de serviciiCerinta minima: Pentru indeplinirea acestei conditii, ofertantul trebuie sa faca dovada ca detinein proprietate/leasing si va avea disponibile pentru indeplinirea acestui contract, cel putin1 autogunoiera.In cazul depunerii de oferte comune, cerintele se considera indeplinite cumulativ.In cazul subcontractarii, se va prezenta Form nr. 6 cu inf priv partea sau partile din contract ce urmeaza sa fie ind de subcontr si specializarile acestora. Res mat si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contract numai daca sunt prezentate doc. relevante in acest sens.In cazul dep unei oferte comune, se va prez acord/scrisoare prelim de as, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma rasp solidara pentru ex contr, ca liderul asoc nominalizat este imp sa se oblige si sa primeasca instr de la si in numele tuturor asoc, indiv si col, si ca liderul as este resp pt ex contrsi incasarea contrav serv. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea, ca toti asociatii din Asociatie/Consortiu sunt obligati sa ramana in Asociatie/Consortiu pe intreaga durata de derulare a contr.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 90.00Nivelul redeventei 10.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9/2012
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 16.08.2012 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Orasului Ticleni - Birou Juridic
Adresa postala: str Petrolistilor nr. 769 jud Gorj, Localitatea: Ticleni, Cod postal: 215600, Romania, Tel. +40 253234361, Email: primaria_ticleni@yahoo.com, Fax: +40 253234333, Adresa internet (URL): www.ticleni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.06.2012 14:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer